Правилници

 1. Правилник о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 19.02.2014. године

1.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2014. године

1.3. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 26.03.2015. године

1.4. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. године

1.5. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља 06.04.2017. године

1.6. Правилник о измјенама и допунама Правилника о избору академског особља – 5.12.2017. године

1.7. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља – 2.2.2018. године

2. Правилник о додјели повеље, плакете, захвалнице и других признања Универзитета у Источном Сарајеву

3. Правилник о условима и поступку додјељивања звања professora emeritusa

3.1. Правилник о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus на Универзитету у Источном Сарајеву 11.05.2017. године

3.2 Правилник о измјени Правилника о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus – 24.07.2018

4. Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности студената Универзитета у Источном Сарајеву

5. Правилник о поступку еквиваленције

6. Правилник о организовању ванредног студија

7. Правилник о студирању на докторским студијама

7.1. Правилник о измјени и допуни Правилника о студирању на докторским студијама 17.11.2017. године

8. Правилник о уплати и расподјели финансијских средстава на докторским студијима

9. Правилник о организацији и раду катедри

9.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 11.09.2015. године

9.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 04.03.2016. године

9.3. Правилник о измјенама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву – 21.07.2017. године

9.4. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри – 5.12.2017. године

10. Правилник о организовању и реализацији програма цјеложивотног учења на Универзитету у Источном Сарајеву – 23.11.2018.

11. Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи

12.1. Правилник о допуни Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи 26.12.2013. године

13. Правилник о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву

13.1. Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 18.12.2014. године

13.2. Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 22.01.2015. године

13.3. Правилник о допуни Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 26.03.2015. године

13.4. Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања 11.09.2015.

13.5. Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву од 24.03.2016. године

13.6 Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања

           13.7 Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 05.05.2020.

14. Правилник о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву

14.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву 27.03.2015. године

14.2. Правилник о допуни Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву од 07.04.2016. године

15. Правилник о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву

15.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2015. године

16. Правилник о коришћењу мобилног и службеног телефона Универзитета у Источном Сарајеву

17. Правилник о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву

17.1. Правилник о допуни Правилника о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву од 25.11.2015. године

17.2. Правилник о измјени Правилника о поступку избора чланова УО  17.11.2017. године

18. Правилник о поступку за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора Универзитета

18.1. Правилник о измјенама и допунама правилника за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора Универзитета од 01.03.2012. године

18.2. Правилник о измјенама Правилника о поступку за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора и помоћника ректора Универзитета од 25.11.2015. године

18.3. Правилник о измјени Правилника о избору ректора 06.11.2017. године

19. Правилник о раду научно-истраживачких центара Универзитета у Источном Сарајеву

19.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду центара 30.12.2016. године

19.2. Правилник о раду научно-истраживачких центара – 5.12.2017. године

20. Правилник о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода – пречишћен текст

21. Правилник о поступку избора, именовања и разрјешавања декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву

21.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку избора, именовања и разрјешења декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву од 24.12.2015. године

21.2 Правилник о допуни Правилника о поступку избора, именовања и разрјешавања декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву – 2.2.2018. године

22. Правилник о заштити од пожара

24. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Универзитета у Источном Сарајеву

25. Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву

26. Правилник о кућном реду Ректората Универзитета у Источном Сарајеву 17.05.2016. године

27. Правилник о осигурању квалитета Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. године

27.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о осигурању квалитета 30.12.2016. године

28. Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 30.12.2016. године

29. Правилник о раду Универзитета у Источном Сарајеву 30.12.2016. године

29.1. Измјена Правилника о допуни Правилника о раду УИС-а 26.04.2017. године

29.2. Правилник о допуни Правилника о раду на Универзитету у Источном Сарајеву 27.02.2017. године

29.3. Правилник о измјени Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву 18.12.2017. године

29.4 Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву 29.6.2018. године

29.5 Правилник о измјени Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 10.01.2019. године

29.6 Правилник о измјени и допуни правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 19.04.2019. године

29.7 Правилник о измјени и допуни Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 23.07.2019. године

29.8 Одлука – Правилник о измјени и допуни правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 23.07.2019. године

30. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених на Универзитету у Источном Сарајеву 15.02.2017. године

31. Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста УИС 23.02.2017. године

32. Правилник о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву

32.1. Правилник о допунама Правилника о јавним набавкама 10.04.2017. године

32.2 Правилник о допунама Правилника о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву 29.6.2018. године

32.3 Правилник о измјени Правилника о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву 01.3.2019. године

32.4 Допуна плана јавних набавки Ректората Универзитета у Источном Сарајеву 21.06.2019. године

32.5 Измјену и допуну плана јавних набавки Медицинског факултета Фоча 21.06.2019. године 

32.5 Допуна плана јавних набавки Факултета за производњу и менаџмент Требиње 21.06.2019. године

32.6 Измјена и допуна плана јавних набавки Ректората Универзитета у Источном Сарајеву 21.06.2019. године

32.7 Измјена плана јавних набавки Медицинског факултета Фоча 21.06.2019. године

32.8 Допуна Плана јавних набавки Саобраћајног факултета Добој 23.07.2019. године

32.9 Допуна Плана јавних набавки Медицински факултета Фоча 23.07.2019. године

33. Правилник признања 05.05.2017. године

35. Правилник о међународној размјени академског и административног особља и студената Универзитета у Источном Сарајеву – 5.1.2018. године

36. Правилник о условима и поступку додјељивања звања визитинг професор на Универзитету у Источном Сарајеву – 5.1.2018. године

37. Правилник о четрдесеточасовној радној седмици академског особa Универзитета у Источном Сарајеву 1.3.2018. године

37.1 Аутентично тумачење одредбе члана 4. Правилника о четрдесеточасовној радној седмици Универзитета у Источном Сарајеву – 14.6.2018. године

38. Правилник о поступку признавања страних високошколских исправа, квалификација и периода студирања ради наставка образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 2.3.2018. године

39. Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Источном Сарајеву 22.3.2018. године

39.1.  Правилник о измјени и допуни Правилника о издавачкој дјелатности – 24.07.2018.

40. Правилник о кориштењу софтвера за детекцију плагијаризма на Универзитету у Источном Сарајеву – 3.3.2020. године

41. Правилник о студирању на првом циклусу студија – 24.07.2018.

42. Правилник о студирању на другом циклусу студија – 24.07.2018.

42.1. Правилник о измјени Правилника о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву 17.05.2019. године

43. Правилник о процедурама реализације међународних и националних пројеката на Универзитету у Источном Сарајеву – 23.11.2018.

44. Правилник о расподијели прихода остварених од школарина за трећи циклус студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 10.01.2019.

45. Правилник о финансирању програма цјеложивотног учења и расподјели средстава остварених реализацијом програма цјеложивотног учења Универзитета у Источном Сарајеву – 1.03.2019.

46. Правилник о поступку признавања страних високошколских исправа, квалификација и периода студирања ради наставка образовања на Универзитету у Источном Сарајеву – 27.03.2019.

47. Правилник о избору Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву – 22.05.2019.

48. Правилник о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 27. 12.2019. године

48.1. Одлука Сената Универзитета у Источном Сарајеву о студирању на III циклусу студија – 27. 12.2019. године 

49. Аутентично тумачење Правилника о студирању на I циклусу студија – 06.03.2020. године

50. Измјене Правилника о студентском вредновању квалитета студија – 30.03.2020. године 

51.  Правилник о допунама Правилника о јавним набавкама на Универзитету у Источном Сарајеву – 25. 06.2020. године

52. Правилник о канцеларијском и архивоском пословању Универзитета у Источном Сарајеву

53. Правилник о лицитацији Универзитета у Источном Сарајеву