Правилници

Правилници

 1. Правилник о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 19.02.2014. 

1.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2014. 

1.3. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 26.03.2015. 

1.4. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. 

1.5. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља 06.04.2017. 

1.6. Правилник о измјенама и допунама Правилника о избору академског особља – 5.12.2017. 

1.7. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља – 2.2.2018. 

           1.8. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља УИС – 2.3.2022.

2. Правилник о додјели признања Универзитета у Источном Сарајеву

            2.1. Правилник о допуни Правилника о додјели признања Универзитета у Источном Сарајеву 5.5.2017. 

            2.2 Правилник о допуни Правилника о додјели признања Универзитета у Источном Сарајеву 2.3.2022.

            2.3 Правилник о измјени Правилника о додјели признања Универзитета у Источном Сарајеву 29.4.2022.

3. Правилник о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus на Универзитету у Источном Сарајеву 11.05.2017. 

3.1  Правилник о измјени Правилника о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus – 24.07.2018

           3.2 Правилник о измјени Правилника о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus на Универзитету у Источном Сарајеву 27.11.2020.

4. Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности студената Универзитета у Источном Сарајеву

5. Правилник о поступку еквиваленције

           5.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања са новим звањима- 04.05.2021. 

6. Правилник о организовању ванредног студија

7. Правилник о студирању на докторским студијама

          7.1 Правилник о измјени и допуни Правилника о студирању на докторским студијама 17.11.2017. 

8. Правилник о организацији и раду катедри

8.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 11.09.2015. 

8.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 04.03.2016. 

8.3. Правилник о измјенама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву – 21.07.2017. 

8.4. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри – 5.12.2017. 

           8.5.  Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на УИС– 30.09.2021.

9. Правилник о организовању и реализацији програма цјеложивотног учења на Универзитету у Источном Сарајеву – 23.11.2018.

10. Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи

          10.1 Правилник о допуни Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи 26.12.2013. 

          10.2 Правилник о измјени Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи – 02.11.2020.

11. Правилник о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву

11.1. Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 18.12.2014. 

11.2. Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 22.01.2015. 

11.3. Правилник о допуни Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 26.03.2015. 

11.4. Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања 11.09.2015.

11.5. Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву од 24.03.2016. 

11.6 Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања

           11.7 Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 05.05.2020.

           11.8 Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву – 02.11.2020.

           11.9 Правилник о измјенама и допунама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву – 30.12.2020.

12. Правилник о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву

12.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву 27.03.2015. 

12.2. Правилник о допуни Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву од 07.04.2016. 

13. Правилник о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву

13.1 Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2015. 

14. Правилник о коришћењу мобилног и службеног телефона Универзитета у Источном Сарајеву

15. Правилник о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву

15.1 Правилник о допуни Правилника о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву од 25.11.2015. 

15.2 Правилник о измјени Правилника о поступку избора чланова УО  17.11.2017. 

16. Правилник о поступку избора, престанка функције и разрјешења ректора и проректора Универзитета у Источном Сарајеву 01.03.2023.

17. Правилник о раду научно-истраживачких центара – 5.12.2017. 

18. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Универзитета у Источном Сарајеву

19. Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста УИС 23.02.2017. 

            19.1 Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву – 03.10.2022.

            19.2 Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву 18.10.2022.

            19.3 Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву – 19.06.2023. 

20. Правилник о кућном реду Ректората Универзитета у Источном Сарајеву 17.05.2016. 

21. Правилник о обезбјеђењу квалитета Универзитета у Источном Сарајеву 01.03.2023.

22. Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 30.12.2016. 

23. Правилник о раду Универзитета у Источном Сарајеву 30.12.2016. 

23.1 Исправка Правилника о допуни Правилника о раду УИС-а 26.04.2017. 

23.2 Правилник о допуни Правилника о раду на Универзитету у Источном Сарајеву 27.02.2017.

23.3 Правилник о измјени Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву 18.12.2017. 

23.4 Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву 29.6.2018. 

23.5 Правилник о измјени Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 10.01.2019. 

23.6 Правилник о измјени и допуни правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 19.04.2019. 

23.7 Правилник о измјени и допуни Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 23.07.2019. 

23.8 Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву 18.10.2022.

           23.9 Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 19.06.2023.

24. Правилник о стручној пракси студената Универзитета у Источном Сарајеву- 5.1.2018. 

25. Правилник о условима и поступку додјељивања звања визитинг професор на Универзитету у Источном Сарајеву – 5.1.2018. 

26. Правилник о четрдесеточасовној радној седмици академског особa Универзитета у Источном Сарајеву 1.3.2018. 

           26.1 Правилник о измјенама и допунама Правилника о четрдесеточасовној радној седмици академског особa Универзитета у Источном Сарајеву 11.01.2021.

27. Правилник о поступку признавања страних високошколских исправа, квалификација и периода студирања ради наставка образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 2.3.2018. 

28. Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Источном Сарајеву 22.3.2018. 

28.1  Правилник о измјени и допуни Правилника о издавачкој дјелатности – 24.07.2018.

          28.2  Аутетнтично тумачење Правилника о издавачкој дјелатности Универзитета у Источном Сарајеву

29. Правилник о кориштењу софтвера за детекцију плагијаризма на Универзитету у Источном Сарајеву – 3.3.2020. 

          29.1 Аутентично тумачење члана 7. став 2. Правилника о кориштењу софтвера за детекцију плагијаризма на УИС – 06.12.2021.

30. Правилник о студирању на првом циклусу студија – 24.07.2018.

          30.1 Аутентично тумачење Правилника о студирању на I циклусу студија – 06.03.2020. 

31. Правилник о студирању на другом циклусу студија – 24.07.2018.

31.1 Правилник о измјени Правилника о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву 17.05.2019. 

           31.2  Правилник о измјенама и допунама Правилника о студирању на II циклусу студија на УИС -06.10.2021.

32. Правилник о процедурама реализације међународних и националних пројеката на Универзитету у Источном Сарајеву – 23.11.2018.

33. Правилник о расподјели прихода остварених од школарина за трећи циклус студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 10.01.2019.

34. Правилник о финансирању програма цјеложивотног учења и расподјели средстава остварених реализацијом програма цјеложивотног учења Универзитета у Источном Сарајеву – 1.03.2019.

34.1. Правилник о измјени правилника о финансирању програма цјеложивотног учења и расподјели средстава остварених реализацијом програма цјеложивотниг учења Универзитета у Источном Сарајеву – 26.05.2022.

35. Правилник о избору Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву – 22.05.2019.

36. Правилник о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 27. 12.2019.

          36.1 Правилник о измјенама Правилника о студирању на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 03.11.2021.

          36.2 Правилник о допуни Правилника о студирању на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 04.11.2022.

37. Правилник о организовању III циклуса студија Биоинжењеринг и медицинска информатика -06.10.2021. 

38. Измјене Правилника о студентском вредновању квалитета студија – 30.03.2020. 

39. Правилник о канцеларијском и архивском пословању Универзитета у Источном Сарајеву

     39.1. Правилник о допуни Правилника о канцеларијском и архивском пословању Универзитета у Источном Сарајеву-10.12.2021.

40. Правилник о поступку лицитације на Универзитету у Источном Сарајеву – 17.03.2021.

41. Правилник о организовању и извођењу настве путем електронских платформи на Универзитету у Источном Сарајеву – 02.11.2020. 

42. Правилник о евиденцијама долазака на посао радника Универзитета у Источном Сарајеву -11.01.2021.

43. Правилник о поступку, условима и начину награђивања академског особља Универзитета у Источном Сарајеву за остварене посебне резултате у научно-истраживачком и умјетничком раду- 17.03.2021. 

         43.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку, условима и начину награђивања академског особља Универзитета у Источном Сарајеву за остварене посебне резултате у научно-истраживачком и умјетничком раду- 13.09.2021.

44. Правилник о прецедурама за отворени приступ истраживачкој инфраструктури на УИС – 11.05.2021.

45. Правилник о коришћењу видео-надзора – 30.09.2021.

46. План сигурности личних података на УИС – 30.09.2021.

47. Правилник о провођењу Закона о заштити личних података на УИС – 30.09.2021.

48. Правилник о заштити од узнемиравања на раду на Универзитету у Источном Сарајеву – 19.04.2022.

49. Правилник о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву – 18.07.2022.

              49.1 Правилник о измјенама и допунама Правилника о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву – 29.03.2023. 

50. Правилник о дигиталном репозиторијуму докторских дисертација објављених на Универзитету у Источном Сарајеву – 10.10.2022.

51. Правилник о организовању и реализацији кратког програма студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 10.10.2022.

52. Правилник о процедурама исписа студената свих циклуса студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 09.11.2022.

53. Правилник о критеријумима за коришћење властитих прихода Универзитета у Источном Сарајеву – 25.11.2022.

             53.1  Правилник о измјенама и допунама Правилника о критеријумима за коришћење властитих прихода Универзитета у Источном Сарајеву -06.12.2023. 

54. Правилник о студирању на првом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 29.11.2022.

55. Правилник о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву – 06.02.2023.

          55.1. Правилник о измјени Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 24. 07. 2023.

56. Правилник о међународној размјени студената и академског и административног особља Универзитета у Источном Сарајеву – 31.03.2023.

57. Правилник о дисциплинском поступку за утврдјивање дисциплинске одговорности и поступку за утврђивање материјалне одговорности запослених на Универзитету у Истоцном Сарајеву – 19.06.2023.

58. Правилник о репрезентацији и поклонима Универзитета у Источном Сарајеву – 19.07.2023.

59. Правилник о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву – 19.07.2023.

60. Правилник о заштити од пожара на Универзитету у Источном Сарајеву– 19.07.2023.

61. Правилник о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 12.10.2023.

62. Правилник о поступку избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву – 12.10.2023.