Правилници

Правилници

 1. Правилник о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 19.02.2014. 

1.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2014. 

1.3. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 26.03.2015. 

1.4. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. 

1.5. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља 06.04.2017. 

1.6. Правилник о измјенама и допунама Правилника о избору академског особља – 5.12.2017. 

1.7. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља – 2.2.2018. 

           1.8. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља УИС – 2.3.2022.

2 Правилник о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus на Универзитету у Источном Сарајеву 11.05.2017. 

2.1  Правилник о измјени Правилника о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus – 24.07.2018

           2.2 Правилник о измјени Правилника о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus на Универзитету у Источном Сарајеву 27.11.2020.

3. Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности студената Универзитета у Источном Сарајеву

4. Правилник о поступку еквиваленције

           4.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања са новим звањима- 04.05.2021. 

5. Правилник о организовању ванредног студија

6. Правилник о студирању на докторским студијама

          6.1 Правилник о измјени и допуни Правилника о студирању на докторским студијама 17.11.2017. 

7. Правилник о организацији и раду катедри

7.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 11.09.2015. 

7.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 04.03.2016. 

7.3. Правилник о измјенама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву – 21.07.2017. 

7.4. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри – 5.12.2017. 

           7.5.  Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на УИС– 30.09.2021.

8. Правилник о организовању и реализацији програма цјеложивотног учења на Универзитету у Источном Сарајеву – 23.11.2018.

9. Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи

          9.1 Правилник о допуни Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи 26.12.2013. 

          9.2 Правилник о измјени Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи – 02.11.2020.

10. Правилник о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву

10.1. Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 18.12.2014. 

10.2. Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 22.01.2015. 

10.3. Правилник о допуни Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 26.03.2015. 

10.4. Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања 11.09.2015.

10.5. Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву од 24.03.2016. 

10.6 Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања

           10.7 Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 05.05.2020.

           10.8 Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву – 02.11.2020.

           10.9 Правилник о измјенама и допунама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву – 30.12.2020.

11. Правилник о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву

11.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву 27.03.2015. 

11.2. Правилник о допуни Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву од 07.04.2016. 

12. Правилник о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву

12.1 Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2015. 

13. Правилник о коришћењу мобилног и службеног телефона Универзитета у Источном Сарајеву

14. Правилник о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву

14.1 Правилник о допуни Правилника о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву од 25.11.2015. 

14.2 Правилник о измјени Правилника о поступку избора чланова УО  17.11.2017. 

15. Правилник о поступку избора, престанка функције и разрјешења ректора и проректора Универзитета у Источном Сарајеву 01.03.2023.

16. Правилник о раду научно-истраживачких центара – 5.12.2017. 

17. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Универзитета у Источном Сарајеву

18. Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста УИС 23.02.2017. 

            18.1 Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву – 03.10.2022.

            18.2 Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву 18.10.2022.

            18.3 Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву – 19.06.2023. 

             18.4. Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву-11.03.2024.

19. Правилник о кућном реду Ректората Универзитета у Источном Сарајеву 17.05.2016. 

20. Правилник о обезбјеђењу квалитета Универзитета у Источном Сарајеву 01.03.2023.

21. Правилник о раду Универзитета у Источном Сарајеву 30.12.2016. 

21.1 Исправка Правилника о допуни Правилника о раду УИС-а 26.04.2017. 

21.2 Правилник о допуни Правилника о раду на Универзитету у Источном Сарајеву 27.02.2017.

21.3 Правилник о измјени Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву 18.12.2017. 

21.4 Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву 29.6.2018. 

21.5 Правилник о измјени Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 10.01.2019. 

21.6 Правилник о измјени и допуни правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 19.04.2019. 

21.7 Правилник о измјени и допуни Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 23.07.2019. 

21.8 Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву 18.10.2022.

           21.9 Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 19.06.2023.

22. Правилник о стручној пракси студената Универзитета у Источном Сарајеву- 5.1.2018. 

23. Правилник о условима и поступку додјељивања звања визитинг професор на Универзитету у Источном Сарајеву – 5.1.2018. 

24. Правилник о четрдесеточасовној радној седмици академског особa Универзитета у Источном Сарајеву 1.3.2018. 

           24.1 Правилник о измјенама и допунама Правилника о четрдесеточасовној радној седмици академског особa Универзитета у Источном Сарајеву 11.01.2021.

25. Правилник о поступку признавања страних високошколских исправа, квалификација и периода студирања ради наставка образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 2.3.2018. 

26. Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Источном Сарајеву 22.3.2018. 

26.1  Правилник о измјени и допуни Правилника о издавачкој дјелатности – 24.07.2018.

          26.2  Аутетнтично тумачење Правилника о издавачкој дјелатности Универзитета у Источном Сарајеву

27. Правилник о кориштењу софтвера за детекцију плагијаризма на Универзитету у Источном Сарајеву – 3.3.2020. 

          27.1 Аутентично тумачење члана 7. став 2. Правилника о кориштењу софтвера за детекцију плагијаризма на УИС – 06.12.2021.

28. Правилник о студирању на првом циклусу студија – 24.07.2018.

          28.1 Аутентично тумачење Правилника о студирању на I циклусу студија – 06.03.2020. 

29. Правилник о студирању на другом циклусу студија – 24.07.2018.

29.1 Правилник о измјени Правилника о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву 17.05.2019. 

           29.2  Правилник о измјенама и допунама Правилника о студирању на II циклусу студија на УИС -06.10.2021.

30. Правилник о процедурама реализације међународних и националних пројеката на Универзитету у Источном Сарајеву – 23.11.2018.

31. Правилник о расподјели прихода остварених од школарина за трећи циклус студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 10.01.2019.

32. Правилник о финансирању програма цјеложивотног учења и расподјели средстава остварених реализацијом програма цјеложивотног учења Универзитета у Источном Сарајеву – 1.03.2019.

32.1. Правилник о измјени правилника о финансирању програма цјеложивотног учења и расподјели средстава остварених реализацијом програма цјеложивотниг учења Универзитета у Источном Сарајеву – 26.05.2022.

33. Правилник о избору Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву – 22.05.2019.

34. Правилник о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 27. 12.2019.

          34.1 Правилник о измјенама Правилника о студирању на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 03.11.2021.

          34.2 Правилник о допуни Правилника о студирању на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 04.11.2022.

35. Правилник о организовању III циклуса студија Биоинжењеринг и медицинска информатика -06.10.2021. 

36. Измјене Правилника о студентском вредновању квалитета студија – 30.03.2020. 

37. Правилник о канцеларијском и архивском пословању Универзитета у Источном Сарајеву

     37.1. Правилник о допуни Правилника о канцеларијском и архивском пословању Универзитета у Источном Сарајеву-10.12.2021.

38. Правилник о поступку лицитације на Универзитету у Источном Сарајеву – 17.03.2021.

39. Правилник о организовању и извођењу настве путем електронских платформи на Универзитету у Источном Сарајеву – 02.11.2020. 

40. Правилник о евиденцијама долазака на посао радника Универзитета у Источном Сарајеву -11.01.2021.

41. Правилник о поступку, условима и начину награђивања академског особља Универзитета у Источном Сарајеву за остварене посебне резултате у научно-истраживачком и умјетничком раду- 17.03.2021. 

         41.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку, условима и начину награђивања академског особља Универзитета у Источном Сарајеву за остварене посебне резултате у научно-истраживачком и умјетничком раду- 13.09.2021.

42. Правилник о прецедурама за отворени приступ истраживачкој инфраструктури на УИС – 11.05.2021.

43. Правилник о коришћењу видео-надзора – 30.09.2021.

44. План сигурности личних података на УИС – 30.09.2021.

45. Правилник о провођењу Закона о заштити личних података на УИС – 30.09.2021.

46. Правилник о заштити од узнемиравања на раду на Универзитету у Источном Сарајеву – 19.04.2022.

47. Правилник о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву – 18.07.2022.

              47.1 Правилник о измјенама и допунама Правилника о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву – 29.03.2023. 

48. Правилник о дигиталном репозиторијуму докторских дисертација објављених на Универзитету у Источном Сарајеву – 10.10.2022.

49. Правилник о организовању и реализацији кратког програма студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 10.10.2022.

50. Правилник о процедурама исписа студената свих циклуса студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 09.11.2022.

51. Правилник о критеријумима за коришћење властитих прихода Универзитета у Источном Сарајеву – 25.11.2022.

             51.1  Правилник о измјенама и допунама Правилника о критеријумима за коришћење властитих прихода Универзитета у Источном Сарајеву -06.12.2023. 

52. Правилник о студирању на првом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 29.11.2022.

            52.1. Правилник о допунама Правилника о студирању на првом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 07.06.2024.

53. Правилник о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву – 06.02.2023.

          53.1. Правилник о измјени Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 24. 07. 2023.

           53.2 Правилник о измјени Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву – 08.05.2024.

54. Правилник о међународној размјени студената и академског и административног особља Универзитета у Источном Сарајеву – 31.03.2023.

55. Правилник о дисциплинском поступку за утврдјивање дисциплинске одговорности и поступку за утврђивање материјалне одговорности запослених на Универзитету у Истоцном Сарајеву – 19.06.2023.

56. Правилник о репрезентацији и поклонима Универзитета у Источном Сарајеву – 19.07.2023.

57. Правилник о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву – 19.07.2023.

58. Правилник о заштити од пожара на Универзитету у Источном Сарајеву– 19.07.2023.

59. Правилник о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 12.10.2023.

            59.1. Правилник о допунама Правилника о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 07.06.2024.

60. Правилник о поступку избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву – 12.10.2023.

61. Правилник о самовредновању и оцјени квалитеа Универзитета у Источном Сарајеву-13.03.2024. 

62. Правилник о условима и поступку додјељивања признања Универзитета у Источном Сарајеву-03.04.2024.