Правилници

 1. Правилник о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 19.02.2014. 

1.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2014. 

1.3. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 26.03.2015. 

1.4. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. 

1.5. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља 06.04.2017. 

1.6. Правилник о измјенама и допунама Правилника о избору академског особља – 5.12.2017. 

1.7. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља – 2.2.2018. 

2. Правилник о додјели повеље, плакете, захвалнице и других признања Универзитета у Источном Сарајеву

3. Правилник о условима и поступку додјељивања звања professora emeritusa

3.1. Правилник о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus на Универзитету у Источном Сарајеву 11.05.2017. 

3.2 Правилник о измјени Правилника о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus – 24.07.2018

           3.3 Правилник о измјени Правилника о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus на Универзитету у Источном Сарајеву 27.11.2020.

4. Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности студената Универзитета у Источном Сарајеву

5. Правилник о поступку еквиваленције

5.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања са новим звањима- 04.05.2021. 

6. Правилник о организовању ванредног студија

7. Правилник о студирању на докторским студијама

          7.1 Правилник о измјени и допуни Правилника о студирању на докторским студијама 17.11.2017. 

8. Правилник о уплати и расподјели финансијских средстава на докторским студијима

9. Правилник о организацији и раду катедри

9.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 11.09.2015. 

9.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 04.03.2016. 

9.3. Правилник о измјенама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву – 21.07.2017. 

9.4. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри – 5.12.2017. 

           9.5.  Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на УИС– 30.09.2021.

10. Правилник о организовању и реализацији програма цјеложивотног учења на Универзитету у Источном Сарајеву – 23.11.2018.

11. Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи

          11.1 Правилник о допуни Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи 26.12.2013. 

          11.2 Правилник о измјени Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи – 02.11.2020.

12. Правилник о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву

12.1. Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 18.12.2014. 

12.2. Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 22.01.2015. 

12.3. Правилник о допуни Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 26.03.2015. 

12.4. Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања 11.09.2015.

12.5. Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву од 24.03.2016. 

12.6 Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања

           12.7 Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 05.05.2020.

           12.8 Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву – 02.11.2020.

           12.9 Правилник о измјенама и допунама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву – 30.12.2020.

13. Правилник о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву

13.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву 27.03.2015. 

13.2. Правилник о допуни Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву од 07.04.2016. 

14. Правилник о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву

14.1 Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2015. 

15. Правилник о коришћењу мобилног и службеног телефона Универзитета у Источном Сарајеву

16. Правилник о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву

16.1 Правилник о допуни Правилника о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву од 25.11.2015. 

16.2 Правилник о измјени Правилника о поступку избора чланова УО  17.11.2017. 

17. Правилник о поступку за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора Универзитета

17.1 Правилник о измјенама и допунама правилника за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора Универзитета од 01.03.2012. 

17.2 Правилник о измјенама Правилника о поступку за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора и помоћника ректора Универзитета од 25.11.2015. 

17.3 Правилник о измјени Правилника о избору ректора 06.11.2017. 

18 Правилник о раду научно-истраживачких центара – 5.12.2017. 

19. Правилник о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода – пречишћен текст

20. Правилник о поступку избора, именовања и разрјешавања декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву

20.1 Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку избора, именовања и разрјешења декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву од 24.12.2015. 

20.2 Правилник о допуни Правилника о поступку избора, именовања и разрјешавања декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву – 2.2.2018. 

        –  Одлука Уставног суда Републике Српске број У-102/19 од 23.12.2020. године („Службени гласник РС“ број 1/2021)    

21. Правилник о заштити од пожара

22. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Универзитета у Источном Сарајеву

23. Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста УИС 23.02.2017. 

24. Правилник о кућном реду Ректората Универзитета у Источном Сарајеву 17.05.2016. 

25. Правилник о осигурању квалитета Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. 

25.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о осигурању квалитета 30.12.2016. 

26. Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 30.12.2016. 

27. Правилник о раду Универзитета у Источном Сарајеву 30.12.2016. 

27.1 Исправка Правилника о допуни Правилника о раду УИС-а 26.04.2017. 

27.2 Правилник о допуни Правилника о раду на Универзитету у Источном Сарајеву 27.02.2017.

27.3 Правилник о измјени Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву 18.12.2017. 

27.4 Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву 29.6.2018. 

27.5 Правилник о измјени Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 10.01.2019. 

27.6 Правилник о измјени и допуни правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 19.04.2019. 

27.7 Правилник о измјени и допуни Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 23.07.2019. 

27.8 Одлука – Правилник о измјени и допуни правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 23.07.2019. 

28. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених на Универзитету у Источном Сарајеву 15.02.2017. 

29. Правилник о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву

29.1 Правилник о допунама Правилника о јавним набавкама 10.04.2017. 

29.2 Правилник о допунама Правилника о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву 29.6.2018. 

29.3 Правилник о измјени Правилника о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву 01.3.2019. 

29.4  Правилник о допунама Правилника о јавним набавкама на Универзитету у Источном Сарајеву – 25. 06.2020. 

30. Правилник признања 05.05.2017. 

32. Правилник о међународној размјени академског и административног особља и студената Универзитета у Источном Сарајеву – 5.1.2018. 

33. Правилник о условима и поступку додјељивања звања визитинг професор на Универзитету у Источном Сарајеву – 5.1.2018. 

34. Правилник о четрдесеточасовној радној седмици академског особa Универзитета у Источном Сарајеву 1.3.2018. 

           34.1 Правилник о измјенама и допунама Правилника о четрдесеточасовној радној седмици академског особa Универзитета у Источном Сарајеву 11.01.2021.

35. Правилник о поступку признавања страних високошколских исправа, квалификација и периода студирања ради наставка образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 2.3.2018. 

36. Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Источном Сарајеву 22.3.2018. 

36.1  Правилник о измјени и допуни Правилника о издавачкој дјелатности – 24.07.2018.

          36.2  Аутетнтично тумачење Правилника о издавачкој дјелатности Универзитета у Источном Сарајеву

37. Правилник о кориштењу софтвера за детекцију плагијаризма на Универзитету у Источном Сарајеву – 3.3.2020. 

38. Правилник о студирању на првом циклусу студија – 24.07.2018.

          38.1 Аутентично тумачење Правилника о студирању на I циклусу студија – 06.03.2020. 

39. Правилник о студирању на другом циклусу студија – 24.07.2018.

39.1 Правилник о измјени Правилника о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву 17.05.2019. 

           39.2  Правилник о измјенама и допунама Правилника о студирању на II циклусу студија на УИС -06.10.2021.

40. Правилник о процедурама реализације међународних и националних пројеката на Универзитету у Источном Сарајеву – 23.11.2018.

41. Правилник о расподјели прихода остварених од школарина за трећи циклус студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 10.01.2019.

42. Правилник о финансирању програма цјеложивотног учења и расподјели средстава остварених реализацијом програма цјеложивотног учења Универзитета у Источном Сарајеву – 1.03.2019.

43. Правилник о избору Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву – 22.05.2019.

44. Правилник о студирању на III циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 27. 12.2019.

          44.1 Правилник о измјенама Правилника о студирању на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 03.11.2021.

45. Правилник о организовању III циклуса студија Биоинжењеринг и медицинска информатика -06.10.2021. 

46. Измјене Правилника о студентском вредновању квалитета студија – 30.03.2020. 

47. Правилник о канцеларијском и архивском пословању Универзитета у Источном Сарајеву

     47.1. Правилник о допуни Правилника о канцеларијском и архивском пословању Универзитета у Источном Сарајеву

48. Правилник о поступку лицитације на Универзитету у Источном Сарајеву – 17.03.2021.

49. Правилник о организовању и извођењу настве путем електронских платформи на Универзитету у Источном Сарајеву – 02.11.2020. 

50. Правилник о евиденцијама долазака на посао радника Универзитета у Источном Сарајеву -11.01.2021.

51. Правилник о поступку, условима и начину награђивања академског особља Универзитета у Источном Сарајеву за остварене посебне резултате у научно-истраживачком и умјетничком раду- 17.03.2021. 

         51.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку, условима и начину награђивања академског особља Универзитета у Источном Сарајеву за остварене посебне резултате у научно-истраживачком и умјетничком раду- 13.09.2021.

52. Правилник о прецедурама за отворени приступ истраживачкој инфраструктури на УИС – 11.05.2021.

53. Правилник о коришћењу видео-надзора – 30.09.2021.

54. План сигурности личних података на УИС – 30.09.2021.

55. Правилник о провођењу Закона о заштити личних података на УИС – 30.09.2021.