Правилници

 1. Правилник о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

1.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 19.02.2014. године

1.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2014. године

1.3. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 26.03.2015. године

1.4. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. године

1.5. Правилник о измјени Правилника о поступку и условима избора академског особља 06.04.2017. године

        1.6. Правилник о измјенама и допунама Правилника о избору академског особља – 5.12.2017. године

1.7. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку и условима избора академског особља – 2.2.2018. године

2. Правилник о додјели повеље, плакете, захвалнице и других признања Универзитета у Источном Сарајеву

3. Правилник о условима и поступку додјељивања звања professora emeritusa

3.1. Правилник о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus на Универзитету у Источном Сарајеву 11.05.2017. године

3.2 Правилник о измјени Правилника о условима и поступку додјељивања звања professor emeritus – 24.07.2018

4. Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинској одговорности студената Универзитета у Источном Сарајеву

5. Правилник о поступку еквиваленције

6. Правилник о организовању ванредног студија

7. Правилник о студирању на докторским студијама

7.1. Правилник о измјени и допуни Правилника о студирању на докторским студијама 17.11.2017. године

8. Правилник о уплати и расподјели финансијских средстава на докторским студијима

9. Правилник о организацији и раду катедри

9.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 11.09.2015. године

9.2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву 04.03.2016. године

9.3. Правилник о измјенама Правилника о организацији и раду катедри на Универзитету у Источном Сарајеву – 21.07.2017. године

        9.4. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и раду катедри – 5.12.2017. године

10. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности заспослених на Универзитету у Источном Сарајеву

11. Правилник о организовању и реализацији програма цјеложивотног учења на Универзитету у Источном Сарајеву – 23.11.2018.

12. Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи

12.1. Правилник о допуни Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Источном Сарајеву на другој високошколској установи 26.12.2013. године

13. Правилник о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву

13.1. Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 18.12.2014. године

13.2. Правилник о измјенама Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 22.01.2015. године

13.3. Правилник о допуни Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 26.03.2015. године

13.4. Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања 11.09.2015.

13.5. Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања на Универзитету у Источном Сарајеву од 24.03.2016. године

13.6 Правилник о измјени Правилника о ужим областима образовања

14. Правилник о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву

14.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву 27.03.2015. године

14.2. Правилник о допуни Правилника о интерним контролама и интерним контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву од 07.04.2016. године

15. Правилник о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву

15.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину коришћења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву 27.03.2015. године

16. Правилник о коришћењу мобилног и службеног телефона Универзитета у Источном Сарајеву

17. Правилник о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву

17.1. Правилник о допуни Правилника о поступку избора чланова Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву од 25.11.2015. године

17.2. Правилник о измјени Правилника о поступку избора чланова УО  17.11.2017. године

18. Правилник о поступку за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора Универзитета

18.1. Правилник о измјенама и допунама правилника за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора Универзитета од 01.03.2012. године

18.2. Правилник о измјенама Правилника о поступку за избор, престанак функције и разрјешење ректора Универзитета у Источном Сарајеву и избор проректора и помоћника ректора Универзитета од 25.11.2015. године

18.3. Правилник о измјени Правилника о избору ректора 06.11.2017. године

19. Правилник о раду научно-истраживачких центара Универзитета у Источном Сарајеву

19.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду центара 30.12.2016. године

        19.2. Правилник о раду научно-истраживачких центара – 5.12.2017. године

20. Правилник о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода – пречишћен текст

21. Правилник о уџбенику на Универзитету у Источном Сарајеву

22. Правилник о поступку избора, именовања и разрјешавања декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву

22.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку избора, именовања и разрјешења декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву од 24.12.2015. године

22.2 Правилник о допуни Правилника о поступку избора, именовања и разрјешавања декана организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву – 2.2.2018. године

23. Правилник о заштити од пожара

24. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза Универзитета у Источном Сарајеву

25. Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву

26. Правилник о кућном реду Ректората Универзитета у Источном Сарајеву 17.05.2016. године

27. Правилник о осигурању квалитета Универзитета у Источном Сарајеву 29.09.2016. године

27.1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о осигурању квалитета 30.12.2016. године

28. Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 30.12.2016. године

29. Правилник о раду Универзитета у Источном Сарајеву 30.12.2016. године

29.1. Измјена Правилника о допуни Правилника о раду УИС-а 26.04.2017. године

29.2. Правилник о допуни Правилника о раду на Универзитету у Источном Сарајеву 27.02.2017. године

29.3. Правилник о измјени Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву 18.12.2017. године

29.4 Правилник о измјенама и допунама Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву 29.6.2018. године

29.5 Правилник о измјени Правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 10.01.2019. године

29.6 Правилник о измјени и допуни правилника о раду Универзитета у Источном Сарајеву – 19.04.2019. године

30. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених на Универзитету у Источном Сарајеву 15.02.2017. године

31. Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста УИС 23.02.2017. године

32. Правилник о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву

32.1. Правилник о допунама Правилника о јавним набавкама 10.04.2017. године

32.2 Правилник о допунама Правилника о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву 29.6.2018. године

32.3 Правилник о измјени Правилника о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву 01.3.2019. године

32.4 Допуна плана јавних набавки Ректората Универзитета у Источном Сарајеву 21.06.2019. године

32.5 Измјену и допуну плана јавних набавки Медицинског факултета Фоча 21.06.2019. године 

32.5 Допуна плана јавних набавки Факултета за производњу и менаџмент Требиње 21.06.2019 године

32.6 Измјена и допуна плана јавних набавки Ректората Универзитета у Источном Сарајеву 21.06.2019 године

32.7 Измјена плана јавних набавки Медицинског факултета Фоча 21.06.2019. године

33. Правилник признања 05.05.2017. године

35. Правилник о међународној размјени академског и административног особља и студената Универзитета у Источном Сарајеву – 5.1.2018. године

36. Правилник о условима и поступку додјељивања звања визитинг професор на Универзитету у Источном Сарајеву – 5.1.2018. године

37. Правилник о четрдесеточасовној радној седмици академског особa Универзитета у Источном Сарајеву 1.3.2018. године

37.1 Аутентично тумачење одредбе члана 4. Правилника о четрдесеточасовној радној седмици Универзитета у Источном Сарајеву – 14.6.2018. године

38. Правилник о поступку признавања страних високошколских исправа, квалификација и периода студирања ради наставка образовања на Универзитету у Источном Сарајеву 2.3.2018. године

39. Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Источном Сарајеву 22.3.2018. године

39.1.  Правилник о измјени и допуни Правилника о издавачкој дјелатности – 24.07.2018.

40. Правилник о кориштењу софтвера за детекцију плагијаризма на Универзитету у Источном Сарајеву – 8.6.2018. године

41. Правилник о студирању на првом циклусу студија – 24.07.2018.

42. Правилник о студирању на другом циклусу студија – 24.07.2018.

42.1. Правилник о измјени Правилника о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву 17.05.2019. године

43. Правилник о процедурама реализације међународних и националних пројеката на Универзитету у Источном Сарајеву – 23.11.2018.

44. Правилник о расподијели прихода остварених од школарина за трећи циклус студија на Универзитету у Источном Сарајеву – 10.01.2019.

45. Правилник о финансирању програма цјеложивотног учења и расподјели средстава остварених реализацијом програма цјеложивотног учења Универзитета у Источном Сарајеву – 1.03.2019.

46. Правилник о поступку признавања страних високошколских исправа, квалификација и периода студирања ради наставка образовања на Универзитету у Источном Сарајеву – 27.03.2019.

47. Правилник о избору Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву – 22.05.2019.