SHEQA

Стратешки менаџмент високообразовних институција заснован на интегрисаном систему осигурања квалитете (SHEQA)

Назив пројекта: “Стратешки менаџмент високообразовних институција заснован на интегрисаном систему осигурања квалитете (SHEQA)”

Трајање: 36 мјесеци (2010-2013)

Шири циљ: Побољшање система осигурања квалитета на начин да он постане инструмент стратешког менаџмента БиХ универзитета и да заједно са Агенцијом за развој високог образовања и осигурања квалитета и ресорним министарствима подржи структуралну реформу високог образовања у цијелој БиХ.

Што се тиче државног нивоа, усвојени су само станддарди и смјернице за осигурање квалитета. Осигурање квалитета није препознато као инструмент за стратешки менаџмент универзитета. Постојећа ситуација без јасно дефинисаних кључних показатељи успјешности (KPI) на националном нивоу и недостатак регистра студијских програма не дозвољавају поређење БиХ универзитета са ЕУ универзитетима, посебно по питању исхода учења, компетенци, повезаности са друштвом итд.

Национални регистар студијеских програма ће обезбиједити преглед осхода учења и компетенци студијских програма као јасне струцтуре квалитативних и квантитативних информација (за потенцијалне студенте, послодавце, Агенцију за високо образовање и ресорна министарства што је основа за мобилност студената и наставног особља). Регистар студијских програма садржи такође и информације о питању евалуације/оцјењивања, исхода учења, компетенци ECTS бодова итд. Са дефинисаним KPI, регистар студијских програма представља основу за акредитацију и планирање високог образовања од стране ресорних министарстава.

Специфични циљеви пројекта:

 • Анализа и поређење најбољих пракси развоја KPI за високообразовне институције у Европи
 • Дефинисање и имплементација KPI на БиХ високообразовним институцијама
 • Развој и имплементација регистра студијских програма БиХ високообразовних институција
 • Допринос јачању и развоју стратешког менаџмента БиХ високообразовних институција на основу KPI који се користе у Европском простору високог образовања
 • Побољшање сарадње са Агенцијом за развој високог образовања и осигурање квалитета и ресорним министарствима за образовање

Након процјене стања у подручју кључних показатеља успјешности у ЕУ, скуп заједничких кључних показатеља успјешности, као и надзорни систем ће бити развијени за БиХ универзитете. Чланови/особље менаџмента БиХ универзитета ће бити оспособљени/обучени за праћење KPI и за кориштење KPI у стратешком управљању на универзитету. Након анализе података, које сваки универзитет мора имати на располагању, регистар свих студијских програма у високом образовању у БиХ ће се развијати. Заједно с дефинисаним KPI, то ће омогућити прикупљање свих потребних информација за стратешко управљање универзитетом: акредитацију, вредновање, планирање, уписне процедуре, итд.

Главни резултати овог пројекта су:

 • Развој сета заједничких KPI за БиХ универзитете
 • Развој система за праћење KPI на БиХ универзитетима
 • Побољшање сарадње са Агенцијом за развој високог образовања и осигурање квалитета и ресорним министарствима за образовање
 • Изградња капацитета универзитета у БиХ
 • Подршка стратешком менаџменту високообразовних институција у БиХ
 • Дисеминација пројектних резултата
 • Одрживост резултата пројекта
 • Контрола квалитете и праћење
 • Пројектни менаџмент

Корист од реализације овог пројекта је вишеструка за све кориснике QA система: менаџмент универзитета, студенте, наставно и административно особље, Агенцију за развој високог образовања и осигурање квалитета, ресорна министарства, послодавце, владе кантона, Федерације, РС и Вијеће Министара.

Континуирано праћење и анализа KPI ће створити основу не само за стратешко планирање високообразовних институција, већ и за планирање високог образовања од стране релевантних институција, како кантоналних тако и ентитетских и државних. Студенти, тренутни или будући, ће имати потребне информације о студијским програмима (наставни план и програм, уписне квоте, понуду студијских програма, исходе учења, потребне цомпетенце, итд.).

Рад административног особља ће бити олакшан у прикупљању и анализи података у више флексибилних курикулума. Академско особље може направити поређење предмета и модула унутар студијских програма, укључујући и показатеље с информацијама о стопи успјеха студената.

Институције власти могу имати информације базиране на KPI, а регистар студијских програма може користити као инструмент у стварању политике високог образовања и расподјели средстава. Регистар студијских програма може дати послодавцима јасан преглед доступних студијских програма и број дипломираних студената у одређеним подручјима.

KPI и стварање регистра студијских програма такође ће знатно олакшати евалуацијске и акредитацијске процесе, како је дефинисано од стране Агенције за високо образовање и осигурање квалитета.

Партнери у пројекту:

 • KaHo Sint Lieven Hogeschool, Gent, Belgija – контрактор
 • Свеучилиште у Мостару – координатор пројекта испред БиХ
 • WUS Austria
 • Универзитет Зеница
 • Универзитет Бања Лука
 • Универзитет у Источном Сарајеву
 • Универзитет Тузла
 • Универзитет Сарајево
 • Универзитет Џемал Биједић
 • Универзитет Бихаћ
 • Агенција за развој високообразовних институција и осигурање квалитета
 • Универзитет Гирона, Шпанија
 • Универзитет Cork, Ирска
 • Универзитет Марибор, Словенија
 • Министарство образовања, науке, културе и спорта Западно-херцеговачког кантона
 • Министарство образовања, науке, културе и спорта Зеничко-Добојског кантона
 • Министарство образовања и науке Кантона Сарајево
 • Министарство просвјете и културе Републике Српске