Пројекти из осигурања квалитета

Стратешки менаџмент високообразовних институција заснован на интегрисаном систему осигурања квалитете (SHEQA)

Побољшање система осигурања квалитета на начин да он постане инструмент стратешког менаџмента БиХ универзитета и да заједно са Агенцијом за развој високог образовања и осигурања квалитета и ресорним министарствима подржи структуралну реформу високог образовања у цијелој БиХ …

Стандарди Европске Уније за акредитацију студијских програма на босанскохерцеговачким универзитетима

Увођење европских стандарда и процедура у евалуацију и акредитацију студијских програма на БиХ универзитетима …

Уградња осигурања квалитета у докторске студије

У покушају да премости јаз између садашњег стања у високом образовању и научној дјелатности у БиХ и европске добре праксе, пројект EQADE првенствено је усмјерен на инсталисање ефикаснијих структура осигурања квалитета (QA) у дизајнирању и понуди докторских програма на свим јавним универзитетима у БиХ. Пројекат је посебно фокусиран на управљање квалитетом и администрирање докторског образовања на нивоу универзитета и развој конзистентних стандарда квалитета у докторског образовања на нивоу универзитета и БиХ …

Јачање осигурања квалитета на универзитетима у БиХ

развој људских и институционалних капацитета (људских и инфраструктурних), одржив развој QA система …

Јачање високог образовања у БиХ

Овај заједнички пројекат Европске комисије и Вијећа Европе је покренут како би помогао БиХ да испуни своје обавезе из Бергенског коминикеа у мају 2005. године: наиме припрема и увођење функција на државном нивоу за признавање квалификација и за процјену, оцјену и акредитацију у високом образовању, базирајући се на најбољој европској и међународној пракси …

Од осигурања квалитета до развоја стратегије

изградити и ојачати капацитете на бх. универзитетима за интерно осигурање квалитета (институционалне самоевалуације) на основу добијених резултата, формулисати стратегије развоја БХ. универзитета …

Стратешки и структурални развој осигурања квалитета у БХ високом образовању 2008 – 2010

Назив пројекта: „Стратешки и структурални развој осигурања квалитета у БХ високом образовању 2008 – 2010“ Донатор: Аустријска развојна кооперација и Влада Лихтенштајна Координатор пројекта: WUS Austriа …

Структурални развој осигурања квалитета на универзитетима у БиХ

развој људских и институционалних капацитета (људских и инфраструктурних), одржив развој QA система …

Улога заинтересованих страна/стејкхолдера у процедурама за обезбеђење квалитета на медицинским факултетима у БиХ

Општи циљ овог пројекта, са WUS Аустријом као партнером, треба да допринесе усклађивању наставних планова и програма медицинских факултета са ЕУ стандардима медицинског образовања у сарадњи са интерним и екстерним заинтересованим странама/стејкхолдерима, као неизбјежним дијелом имплементације Болоњских принципа у вези са ECTS и развоја курикулума ка образовању заснованом на компетенцијама …

Управљање квалитетом у Медицини – QUMAMED

Главни циљ овог пројекта био би увођење метода за процјену квалитета и процедуре за интерну евалуацију засноване на EFQM моделу изврсности. Прецизније, планирамо да едукујемо представнике административног и наставног особља Медицинских факултета који учествују у пројекту везано за QM, главне процедуре и технике за унутрашњу евалуацију и помоћу студија случаја да их упозна са процедурама и техникама екстерне евалуације. Такође планирамо да развијемо приручник за QM. Приручник ће садржавати основне податке о QM, увођење у квалитете, евалуацији курсева, најважније препоруке и сугестије у вези припреме, увођења и обављања самоевалуационих извештаја на медицинским факултетима и сл …

Успостављање система ‘audit’ праксе осигурања квалитета

развој људских и институционалних капацитета (људских и инфраструктурних), одржив развој система интерног аудита …