Пројекти из осигурања квалитета

Пројекти из осигурања квалитета

Стратешки менаџмент високообразовних институција заснован на интегрисаном систему осигурања квалитете (SHEQA)

Побољшање система осигурања квалитета на начин да он постане инструмент стратешког менаџмента БиХ универзитета и да заједно са Агенцијом за развој високог образовања и осигурања квалитета и ресорним министарствима подржи структуралну реформу високог образовања у цијелој БиХ …

Стандарди Европске Уније за акредитацију студијских програма на босанскохерцеговачким универзитетима

Увођење европских стандарда и процедура у евалуацију и акредитацију студијских програма на БиХ универзитетима …

Уградња осигурања квалитета у докторске студије

У покушају да премости јаз између садашњег стања у високом образовању и научној дјелатности у БиХ и европске добре праксе, пројект EQADE првенствено је усмјерен на инсталисање ефикаснијих структура осигурања квалитета (QA) у дизајнирању и понуди докторских програма на свим јавним универзитетима у БиХ. Пројекат је посебно фокусиран на управљање квалитетом и администрирање докторског образовања на нивоу универзитета и развој конзистентних стандарда квалитета у докторског образовања на нивоу универзитета и БиХ …

Јачање осигурања квалитета на универзитетима у БиХ

развој људских и институционалних капацитета (људских и инфраструктурних), одржив развој QA система …

Јачање високог образовања у БиХ

Овај заједнички пројекат Европске комисије и Вијећа Европе је покренут како би помогао БиХ да испуни своје обавезе из Бергенског коминикеа у мају 2005. године: наиме припрема и увођење функција на државном нивоу за признавање квалификација и за процјену, оцјену и акредитацију у високом образовању, базирајући се на најбољој европској и међународној пракси …

Од осигурања квалитета до развоја стратегије

изградити и ојачати капацитете на бх. универзитетима за интерно осигурање квалитета (институционалне самоевалуације) на основу добијених резултата, формулисати стратегије развоја БХ. универзитета …

Стратешки и структурални развој осигурања квалитета у БХ високом образовању 2008 – 2010

Назив пројекта: “Стратешки и структурални развој осигурања квалитета у БХ високом образовању 2008 – 2010” Донатор: Аустријска развојна кооперација и Влада Лихтенштајна Координатор пројекта: WUS Austriа …

Структурални развој осигурања квалитета на универзитетима у БиХ

развој људских и институционалних капацитета (људских и инфраструктурних), одржив развој QA система …

Улога заинтересованих страна/стејкхолдера у процедурама за обезбеђење квалитета на медицинским факултетима у БиХ

Општи циљ овог пројекта, са WUS Аустријом као партнером, треба да допринесе усклађивању наставних планова и програма медицинских факултета са ЕУ стандардима медицинског образовања у сарадњи са интерним и екстерним заинтересованим странама/стејкхолдерима, као неизбјежним дијелом имплементације Болоњских принципа у вези са ECTS и развоја курикулума ка образовању заснованом на компетенцијама …

Управљање квалитетом у Медицини – QUMAMED

Главни циљ овог пројекта био би увођење метода за процјену квалитета и процедуре за интерну евалуацију засноване на EFQM моделу изврсности. Прецизније, планирамо да едукујемо представнике административног и наставног особља Медицинских факултета који учествују у пројекту везано за QM, главне процедуре и технике за унутрашњу евалуацију и помоћу студија случаја да их упозна са процедурама и техникама екстерне евалуације. Такође планирамо да развијемо приручник за QM. Приручник ће садржавати основне податке о QM, увођење у квалитете, евалуацији курсева, најважније препоруке и сугестије у вези припреме, увођења и обављања самоевалуационих извештаја на медицинским факултетима и сл …

Успостављање система ‘audit’ праксе осигурања квалитета

развој људских и институционалних капацитета (људских и инфраструктурних), одржив развој система интерног аудита …