Прописи и документи

Прописи и документи

Политика квалитета
Пословник о раду Комитета за осигурање квалитета

Правилник о обезбјеђењу квалитета Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 2024. година

Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 2016. године

Процеси Универзитета

Поступак извођења мјера за побољшање квалитета рада на Универзитету
Oбразац 1 – захтјев за мјеру за побољшање квалитета рада Универзитета
Образац 2 – налог за мјеру за побољшање квалитета рада Универзитета
Образац 3 – извјештај о реализацији мјере за побољшање квалитета рада Универзитета

Поступак унутрашње провјере квалитета
Дијаграм тока интерне провјере
Образац 1 – Годишњи план интерних провјера
Образац 2 – Захтјев за интерну провјеру
Образац 3 – Обавјештење о интерној провјери
Образац 4 – Налог за интерну провјеру
Образац 5 – Програм и план интерне провјере
Образац 6 – Контролни лист за интерну провјеру
Образац 7 – Налаз интерне провјере
Образац 8 – Извјештај о интерној провјери

Правилник о студентском вредновању квалитета студија
Измјене Правилника о студентском вредновању квалитета студија
Прилог 1 – Анкетна питања
Прилог 2 – Корисничко упутство за студенте
Прилог 3 – Корисничко упутство за сараднике за осигурање квалитета
Прилог 4 – Репрезентативан број одговора

Модел за стратешко планирање

Стратегија развоја 2021-2026
Стратегија развоја 2015-2020
Стратегија развоја 2015-2020 – Акциони планови
Стратегија развоја 2007-2013
Стратегија комуникације са јавношћу 2017-2022
Политика комуникације са јавношћу
Стратегија интернационализације Универзитета 2018-2023

Поступак предлагања, усвајања и измјене студијских програма
Наставни план образац
Програм предмета – силабус
Програм предмета силабус – објашњење

Magna Charta Universitatum
Лисабонска конвенција
Сорбонска декларација
Болоњска декларација
Саламанска конвенција
Прашки комунике
Берлински комунике
Бергенски комунике
ENQA стандарди и смјернице за осигурање квалитета
Лондонски комунике 2007
Комунике из Леувена 2009
Будимпештанско-бечка декларација 2010
Букурештански комунике 2012
Ревидирани ЕСГ за осигурање квалитета
Јеревански комунике 2015

Додатак дипломи – модел
Додатак дипломи – приручник
Оквир високошколских квалификација у БиХ
Оквир високошколских квалификација у БиХ имплементација
Признавање – државни акциони план
Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у високом образовању
Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у високом образовању – имплементација
Одлука о Критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ
Смјернице уз Критеријуме за акредитацију високошколских установа у БиХ