Прописи и документи

Политика квалитета
Пословник о раду Комитета за осигурање квалитета

Правила о студирању на првом циклусу студија
Измјене и допуне Правила студирања на првом циклусу студија 26.12.2012. године
Правила о студирању на другом циклусу студија
Правила о измјенама Правила о студирању на другом циклусу студија на Универзитету Источном Сарајеву 18.12.2014. године
Правила о измјенама правила о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву од 24.12.2015. године
Правила о измјени Правила о студирању на другом циклусу студија 30.12.2016. године

Правилник о осигурању квалитета Универзитета у Источном Сарајеву 2016. године
Правилник о измјенама и допунама Правилника о осигурању квалитета 2016. године
Процеси Универзитета
Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 2011. године
Правилник о самовредновању и оцјени квалитета 2016. године
Поступак извођења мјера за побољшање квалитета рада на Универзитету
Oбразац 1 – захтјев за мјеру за побољшање квалитета рада Универзитета
Образац 2 – налог за мјеру за побољшање квалитета рада Универзитета
Образац 3 – извјештај о реализацији мјере за побољшање квалитета рада Универзитета

Поступак унутрашње провјере квалитета
Дијаграм тока интерне провјере
Образац 1 – Годишњи план интерних провјера
Образац 2 – Захтјев за интерну провјеру
Образац 3 – Обавјештење о интерној провјери
Образац 4 – Налог за интерну провјеру
Образац 5 – Програм и план интерне провјере
Образац 6 – Контролни лист за интерну провјеру
Образац 7 – Налаз интерне провјере
Образац 8 – Извјештај о интерној провјери

Правилник о студентском вредновању квалитета студија
Измјене Правилника о студентском вредновању квалитета студија
Прилог 1 – Анкетна питања
Прилог 2 – Корисничко упутство за студенте
Прилог 3 – Корисничко упутство за сараднике за осигурање квалитета
Прилог 4 – Репрезентативан број одговора

 

Стратегија интернационализације Универзитета 2018 – 2023
Стратегија развоја 2015-2020
Стратегија развоја 2015 – 2020 – Акциони планови
Стратегија развоја 2007-2013

Модел за стратешко планирање

Стратегија комуникације са јавношћу
Политика комуникације са јавношћу

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Кодекс професионалне етике
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о дисциплинском поступку и одговорности студената

Поступак предлагања и усвајања студијских програма
Наставни план образац
Програм предмета – силабус
Програм предмета силабус – објашњење

Magna Charta Universitatum
Лисабонска конвенција
Сорбонска декларација
Болоњска декларација
Саламанска конвенција
Прашки комунике
Берлински комунике
Бергенски комунике
ENQA стандарди и смјернице за осигурање квалитета
Лондонски комунике 2007
Комунике из Леувена 2009
Будимпештанско-бечка декларација 2010
Букурештански комунике 2012
Ревидирани ЕСГ за осигурање квалитета
Јеревански комунике 2015

Додатак дипломи – модел
Додатак дипломи – приручник
Оквир високошколских квалификација у БиХ
Оквир високошколских квалификација у БиХ имплементација
Признавање – државни акциони план
Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у високом образовању
Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у високом образовању – имплементација
Одлука о Критеријумима за акредитацију високошколских установа у БиХ
Смјернице уз Критеријуме за акредитацију високошколских установа у БиХ

 

Пословник о раду Комитета за осигурање квалитета 12.04.2017. године