Start / Osiguranje kvaliteta / Propisi i dokumenti

Propisi i dokumenti

 Politika kvaliteta
 Poslovnik o radu Komiteta za osiguranje kvaliteta
Pravila o studiranju na prvom ciklusu studija
    Izmjene i dopune Pravila studiranja na prvom ciklusu studija 26.12.2012. godine
Pravila o studiranju na drugom ciklusu studija
    Pravila o izmjenama Pravila o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu Istočnom Sarajevu 18.12.2014. godine
    Pravila o izmjenama pravila o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 24.12.2015. godine
    Pravila o izmjeni Pravila o studiranju na drugom ciklusu studija 30.12.2016. godine

 Pravilnik o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2016. godine
 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta 2016. godine
Procesi Univerziteta
 Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 2011. godine
 Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 2016. godine
 Postupak izvođenja mjera za poboljšanje kvaliteta rada na Univerzitetu
 Obrazac 1 – zahtjev za mjeru za poboljšanje kvaliteta rada Univerziteta
 Obrazac 2 – nalog za mjeru za poboljšanje kvaliteta rada Univerziteta
 Obrazac 3 – izvještaj o realizaciji mjere za poboljšanje kvaliteta rada Univerziteta

 Postupak unutrašnje provjere kvaliteta
 Dijagram toka interne provjere
 Obrazac 1 – Godišnji plan internih provjera
 Obrazac 2 – Zahtjev za internu provjeru
 Obrazac 3 – Obavještenje o internoj provjeri
 Obrazac 4 – Nalog za internu provjeru
 Obrazac 5 – Program i plan interne provjere
 Obrazac 6 – Kontrolni list za internu provjeru
 Obrazac 7 – Nalaz interne provjere
 Obrazac 8 – Izvještaj o internoj provjeri

 Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
 Izmjene Pravilnika o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
 Prilog 1 – Anketna pitanja
 Prilog 2 – Korisničko uputstvo za studente
 Prilog 3 – Korisničko uputstvo za saradnike za osiguranje kvaliteta
 Prilog 4 – Reprezentativan broj odgovora

Strategija internacionalizacije Univerziteta 2018 – 2023
 Strategija razvoja 2015-2020
Strategija razvoja 2015 – 2020 – Akcioni planovi
 Strategija razvoja 2007-2013

Model za strateško planiranje

Strategijа komunikacije sa javnošću
Politika komunikacije sa javnošću

 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 Kodeks profesionalne etike
 Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih
 Pravilnik o disciplinskom postupku i odgovornosti studenata

 Postupak predlaganja i usvajanja studijskih programa

Nastavni plan obrazac
Program predmeta – silabus
Program predmeta silabus – objašnjenje

 Magna Charta Universitatum
 Lisabonska konvencija
 Sorbonska deklaracija
 Bolonjska deklaracija
 Salamanska konvencija
 Praški komunike
 Berlinski komunike
 Bergenski komunike
 ENQA standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta
 Londonski komunike 2007
 Komunike iz Leuvena 2009
 Budimpeštansko-bečka deklaracija 2010
 Bukureštanski komunike 2012
 Revidirani ESG za osiguranje kvaliteta
 Jerevanski komunike 2015

 Dodatak diplomi – model
 Dodatak diplomi – priručnik
 Okvir visokoškolskih kvalifikacija u BiH
 Okvir visokoškolskih kvalifikacija u BiH implementacija
 Priznavanje – državni akcioni plan
 Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju
 Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju – implementacija
 Odluka o Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH
 Smjernice uz Kriterijume za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH

 

Poslovnik o radu Komiteta za osiguranje kvaliteta 12.04.2017. godine