Propisi i dokumenti

Politika kvaliteta
Poslovnik o radu Komiteta za osiguranje kvaliteta

Pravila o studiranju na prvom ciklusu studija
Izmjene i dopune Pravila studiranja na prvom ciklusu studija 26.12.2012. godine
Pravila o studiranju na drugom ciklusu studija
Pravila o izmjenama Pravila o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu Istočnom Sarajevu 18.12.2014. godine
Pravila o izmjenama pravila o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 24.12.2015. godine
Pravila o izmjeni Pravila o studiranju na drugom ciklusu studija 30.12.2016. godine

Pravilnik o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2016. godine
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta 2016. godine
Procesi Univerziteta
Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 2011. godine
Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 2016. godine
Postupak izvođenja mjera za poboljšanje kvaliteta rada na Univerzitetu
Obrazac 1 – zahtjev za mjeru za poboljšanje kvaliteta rada Univerziteta
Obrazac 2 – nalog za mjeru za poboljšanje kvaliteta rada Univerziteta
Obrazac 3 – izvještaj o realizaciji mjere za poboljšanje kvaliteta rada Univerziteta

Postupak unutrašnje provjere kvaliteta
Dijagram toka interne provjere
Obrazac 1 – Godišnji plan internih provjera
Obrazac 2 – Zahtjev za internu provjeru
Obrazac 3 – Obavještenje o internoj provjeri
Obrazac 4 – Nalog za internu provjeru
Obrazac 5 – Program i plan interne provjere
Obrazac 6 – Kontrolni list za internu provjeru
Obrazac 7 – Nalaz interne provjere
Obrazac 8 – Izvještaj o internoj provjeri

Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
Izmjene Pravilnika o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
Prilog 1 – Anketna pitanja
Prilog 2 – Korisničko uputstvo za studente
Prilog 3 – Korisničko uputstvo za saradnike za osiguranje kvaliteta
Prilog 4 – Reprezentativan broj odgovora

 

Strategija internacionalizacije Univerziteta 2018 – 2023
Strategija razvoja 2015-2020
Strategija razvoja 2015 – 2020 – Akcioni planovi
Strategija razvoja 2007-2013

Model za strateško planiranje

Strategija komunikacije sa javnošću
Politika komunikacije sa javnošću

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Kodeks profesionalne etike
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih
Pravilnik o disciplinskom postupku i odgovornosti studenata

Postupak predlaganja i usvajanja studijskih programa
Nastavni plan obrazac
Program predmeta – silabus
Program predmeta silabus – objašnjenje

Magna Charta Universitatum
Lisabonska konvencija
Sorbonska deklaracija
Bolonjska deklaracija
Salamanska konvencija
Praški komunike
Berlinski komunike
Bergenski komunike
ENQA standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta
Londonski komunike 2007
Komunike iz Leuvena 2009
Budimpeštansko-bečka deklaracija 2010
Bukureštanski komunike 2012
Revidirani ESG za osiguranje kvaliteta
Jerevanski komunike 2015

Dodatak diplomi – model
Dodatak diplomi – priručnik
Okvir visokoškolskih kvalifikacija u BiH
Okvir visokoškolskih kvalifikacija u BiH implementacija
Priznavanje – državni akcioni plan
Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju
Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju – implementacija
Odluka o Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH
Smjernice uz Kriterijume za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH

 

Poslovnik o radu Komiteta za osiguranje kvaliteta 12.04.2017. godine