Berlinska deklaracija

Berlinska deklaracija

Berlinska deklaracija o otvorenom pristupu znanju iz prirodno-matematičkih i humanističkih nauka (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), potpisana je 22. oktobra 2003. godine u Berlinu, na inicijativu Društva Maks Plank (Max-Planck-Gesellschaft). Prema ovoj deklaraciji otvoreni pristup se definiše kao sveobuhvatan izvor ljudskog znanja i kulturne baštine koje je potvrđen od strane naučne zajednice, a Internet pruža priliku za obezbjeđivanje pristupa tom znanju u čitavom svijetu.

Institucije potpisnice Berlinske deklaracije se obavezuju na promovisanje otvorene nauke radi ostvarivanja dobrobiti nauke i društva kroz sljedeće aktivnosti:

– ohrabrivanje istraživača/stipendista da objavljuju svoje radove u skladu sa načelima otvorenog pristupa,

– ohrabrivanje posjednika kulturne baštine da podrže otvoreni pristup postavljanjem svojih izvora na Internet,

– razvijanje sredstava i načina za vrednovanje doprinosa i Internet časopisa sa otvorenim pristupom kako bi se održali standardi obezbjeđenja kvaliteta i dobre naučne prakse,

– podržavanje da publikacije sa otvorenim pristupom budu priznate prilikom unaprjeđivanja autora i vrednovanja njihovog naučnog doprinosa,

– razvoj infrastrukture otvorenog pristupa putem razvoja softverskih alata, obezbjeđivanjem sadržaja, izradom metapodataka ili objavljivanjem pojedinačnih radova.

Na osnovu odluke Senata i Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Milan Kulić je potpisao Berlinsku deklaraciju o otvorenom pristupu znanju iz prirodno-matematičkih i humanističkih nauka 15.07.2020. godine.

Internet stranica Berlinske deklaracije: https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration

Potpisnici Berlinske deklaracije: https://openaccess.mpg.de/319790/Signatories

Tekst Berlinske deklaracije na srpskom jeziku