Saradnici

Saradnici

Koordinator za nauku i istraživanje

Jovana Amović

+387 57 320 330
+387 57 320 330
jovana.amovic @ ues.rs.ba

Todor Obradović, diplomirani ekonomista, završio je Ekonomski fakultet u Palama u periodu od 2006. do 2010. godine. Zaposlen u Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 2015. godine u resoru za Nauku, istraživanje i razvoj. U svom radu između ostalog učestvuje u implementaciji međunarodnih projekata HORIZON2020, Tempus i Erasmus+ kao saradnik za finansijsku podršku projektima. Takođe, učestvovao na nekoliko nacionalnih i međunarodnih konferencija a posebno se ističe „REDETE“ međunarodna konferencija koja je održana 2016. godine gdje je učestvovao kao koautor načnog rada. Govori engleski jezik.

Viši stručni saradnik za finansijsku podršku projektima

Todor Obradović

+387 57 320 330
+387 57 320 330
todor.obradovic @ ues.rs.ba

Тодор Обрадовић, дипломирани економиста, завршио је Економски факултет у Палама у периоду од 2006. до 2010. године. Запослен у Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву од 2015. године у ресору за Науку, истраживање и развој. У свом раду између осталог учествује у имплементацији међународних пројеката HORIZON2020, Tempus и Еrasmus+ као сарадник за финансијску подршку пројектима. Такође, учествовао на неколико националних и међународних конференција а посебно се истиче „REDETE“ међународна конференција која је одржана 2016. године гдје је учествовао као коаутор начног рада. Говори енглески језик.

Stručni saradnik za evidenciju, informisanje i izvještavanje o projektima

Dr Dajana Vukojević

+387 57 320 330
+387 57 320 330
dajana.vukojevic @ ues.rs.ba

Dajana Vukojević, doktor nauka iz geografije je aktivni istraživač u oblasti društvene geografije, oblast naučnog istraživanja: društvena geografija, turizam, kulturni turizam. Diplomirala je 2007. godine odbranivši diplomski rad „Turističko-geografske karakteristike Grčke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Magistarski rad pod naslovom „Turističko-geografska analiza Trebinja“ odbranila je 09.07.2010. godine takođe na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uloga turizma u funkcionalnoj transformaciji regionalnih centara Republike Srpske“ odbranila je 2014. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Tokom izrade doktorske disertacije bila je stipendista Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske kao najbolјi stipendista iz oblasti društvenih nauka. Autor je više od dvadeset naučnih i stručnih radova. Učestvovala je (sa referatom) na nekoliko međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova. Ima iskustvo u koordinaciji i implementaciji projekata. Učestvovala je u implementaciji nekoliko Tempus i Erasmus + projekata. Učestvovala je u izradi Evropske povelјe Univerziteta za istraživače i Kodeks ponašanja za zapošlјavanje istraživača (Charter and Code). Dajana Vukojević zaposlena je kao saradnik u Kancelariji za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dajana Vukojević je docent na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, spolјni saradnik. Član je organizaciong odbora Naučnog skupa „ Jahorinski poslovni dani“. Član je Srpskog Geografkog društva i Speleogenesis scientific network. Govori engleski jezik.

Viši stručni saradnik za razvoj

Mr Predrag Ždrale

+387 57 320 330
+387 57 320 330
predrag.zdrale @ ues.rs.ba

Predrag Ždrale, magistar ekonomskih nauka. Diplomirao 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a magistrirao 2017. godine na Ekonomskom fakultetu na Palama odbranivši magistarskirad pod naslovom „Problemi i perspektive finansiranja socijalne sigurnosti u Bosni i Hercegovini“. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu zaposlen je od 2009. godine kao stručni saradnik za materijalne resurse a kasnije viši stručni saradnik za razvoj Univerziteta. Do sada učestvovao kao član projektnog tima na nekoliko Tempus i Erasmus+ projekata. Učestvovao na nekoliko nacionalnih i međunarodnih konferencija. Govori engleski jezik.

Tehnički Sekretar

Jelena Soknić

+387 57 320 330
+387 57 320 330
jelena.soknic @ ues.rs.ba