Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja je jedna od aktivnosti univerziteta koja doprinosi unapređuju prepoznatljivosti, konkurentnosti, obrazovnih aktivnosti, istraživačkog rada, pa samim tim i inovacionog potencijala univerziteta. Međunarodna saradnja je integralni dio modernog univerzita, kroz koju se razvija i jača njegova uloga u razvoju sredine u kojoj univerzitet djeluje.

  1. Pravilnik o međunarodnoj razmjeni akademskog i administrativnog osoblјa i studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  2. Informacioni paket
  3. Obrazac prijave/formular za prijavu za mobilnost
  4. Ugovor o učenju

 

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Kontakt osobe za međunarodnu saradnju na Organizacionim jedinicama