Bibliografske i citatne baze

Bibliografske i citatne baze

Bibliografske baze sadrže osnovne podatke o objavljenim naučnim publikacijama i omogućavaju uvid u određeno naučno područje. Osnovni podaci o naučnoj građi uključuju podatke kao što su: naslov publikacije, ime autora, godina, mjesto izdavanja, itd. Citatne baze su baze podataka koje osim bibliografskih podataka sadrže podatke o korišćenim citatima, citiranosti objavljenih naučnih publikacija, citiranosti istraživača i njegovih publikacija unutar određene naučne oblasti. Ove baze ne sadrže pune tekstove publikacija. Baze podataka sa punim tekstom omogućavaju uvid u puni tekst pojedine publikacije, i obično predstavljaju zbirke elektronskih časopisa i knjiga većeg ili manjeg obima jednog ili više izdavača. Puni tekstovi su obično praćeni i bibliografskim opisom svakog rada.

Web of Science

Web of Science (ranije poznat kao Web of Knowledge) je bibliografska i citatna baza koju održava Clarivate Analytics i obuhvata vodeće naučne časopise iz svih naučnih oblasti iz cijelog svijeta. U bazi su dostupni podaci o tzv. faktoru uticajnosti časopisa (impact factor), a rezultati evaluacije časopisa se objavljuju jednom godišnje u Journal Citation Reports.


Scopus

Scopus je bibliografska i citatna baza izdavačke kuće Elsevier koja indeksira veliki broj publikacija iz svih oblasti nauke iz cijelog svijeta. Ova baza sadrži alate za pretraživanje i analiziranje publikacija.

Lista publikacija: Scopus 2023.

SCIndeks – Srpski citatni indeks

SCIndeks referiše časopise iz Srbije kategorizovane kao periodične publikacije naučnog karaktera. Pored naslova i sažetka radova, metapodatke u SCIndeks-u čine i sve citirane reference. Većina članaka dostupna je u vidu punog teksta.

Internet stranica: http://scindeks.ceon.rs/

Google Scholar

Google Scholar predstavlja bazu internet pretraživača Google. Ova baza omogućava pretragu naučne literature u elektronskom obliku koja se nalazi na internetu ali ne predstavlja klasičnu bibliografsku i citatnu bazu

Internet stranica: https://scholar.google.com