HR Excellence in Research

HR Excellence in Research

Evropska komisija 2005. godine usvojila je Evropsku povelju za istraživače (European Charter for Researches) i Kodeks o zapošljavanju istraživača (Code of Conduct for the Recruitment of Researches) koji imaju za cilj da osiguraju ista prava i obaveze istraživačima bez obzira u kojoj evropskoj zemlji rade. Evropska povelja za istraživače definiše prava i obaveze istraživača i organizacija u kojima oni rade, a Kodeks o zapošljavanju istraživača upućuje na jednakost postupka zapošljavanja svih istraživača i povećanje transparentnosti procesa zapošljavanja na cijelom evropskom prostoru.

Podržavajući važnost ovih dokumenata Univerzitet u Istočnom Sarajevu 07.02.2013. godine potpisao je Deklaraciju o pristupanju Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača. Univerzitet je 2016. godine Evropskoj komisiji predao aplikaciju za dobijanje „Human Resource Excellence in Research Award“ loga (Logo izvrsnosti u oblasti unapređenja uslova rada istraživača, HR logo). Univerzitetu u Istočnom Sarajevu je 2017. godine dodijeljen prestižni HR logo koji se dodjeljuje institucijama koje ostvaruju napredak u usklađivanju institucionalnih procedura i politika sa 40 principa Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača.

U svrhu implementacije Evropske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača Univerzitet u Istočnom Sarajevu je usvojio Strategiju ljudskih resursa za istraživače i Akcioni plan, koji predstavlja rezultat interne analize sprovedene na Univerzitetu. Na taj način Univerzitet u Istočnom Sarajevu nastoji da unaprijedi prava istraživača i transparentnost pri njihovom zapošljavanju i da postane institucija privlačna za istraživače ne samo iz regiona već i iz Evrope i svijeta.

Evropska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Dokumenta

HRS4R Pristup i metodologija
HRS4R Rezultati online istraživanja
HRS4R Statistika istraživanja
HRS4R Statistika istraživanja rangiranje tvrdnji

Ciklus 2017-2022.
HRS4R Interna analiza
HRS4R Akcioni plan (2017)
HRS4R Akcioni plan i Gantogram (2017)
HRS4R Monitoring sistem
HRS4R Odluka o usvajanju HRS4R Senat Univerziteta
HRS4R Odluka o usvajanju dopune HRS4R Senat Univerziteta
HRS4R Radna grupa ažurirano 29.10.2020. god.
HRS4R Monitoring grupa ažurirano 29.10.2020. god.

Ciklus 2023-2026.
HRS4R Rezultati on line istraživanja
HRS4R Statistika istraživanja
HRS4R Akcioni plan (2023-2026)
HRS4R Gantogram (2023-2026)
HRS4R Odluka o usvajanju HRS4R Senat Univerziteta
HRS4R Radna grupa ažurirano 27.12.2022.
HRS4R Monitoring grupa ažurirano 09.11.2023

Open, Transparent and Merit-based Recruitment – OTM-R (Zapošljavanje otvoreno, transparentno i zasnovano na zaslugama)

OTM-R osigurava da se zaposli najbolja osoba za posao, garantuje jednake mogućnosti i pristup svima, olakšava razvoj međunarodnog portfolija (saradnja, konkurencija, mobilnost) i čini istraživačku karijeru privlačnijom. OTM-R donosi koristi istraživačima, institucijama i širem istraživačkom sistemu.

OTM-R Kontrolna lista (2019)

Politika zapošljavanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Univerzitet u Istočnom Sarajevu se zalaže za principe zapošljavanja, koje je otvoreno, transparentno i zasnovano na zaslugama. Politika zapošljavanja ogleda se u sljedećim podzakonskim aktima: