Nacionalni projekti

Nacionalni projekti

Projekti MNRVOID

Projekti Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo godišnje raspisuje konkurse za sufinansiranje naučno-istraživačkih projekata iz oblasti osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja. Prijedloge projekata mogu kandidovati naučnoistraživačke organizacije, odnosno visokoškolske ustanove, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, naučnoistraživački i istraživačko-razvojni instituti i istraživački centri. Prijave prijedloga se podnose za jednogodišnja istraživanja.

Pregled sufinansiranih projekata po fakultetima Univerziteta u Istočnom Sarajevu u periodu 2009-2019. godine

2018.
Naziv projekta: Teorijska i eksperimentalna analiza efikasnosti gromobranskih hvataljki sa ranim startovanjem
Koordinator projekta: doc. dr Mladen Banjanin
Broj članova tima: 4
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-129/18

2014.
Naziv projekta: Razvoj uređaja energetske elektronike za povećanje energetske efikasnosti fotonaponskih sistema u građevinarstvu
Koordinator projekta: prof. dr Milomir Šoja
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-94/14

2012.
Naziv projekta: Razvoj višenamjenskog DC-DX pretvarača sa digitalnim upravljanjem kao punjača akumulatorskih baterija kod PV sistema napajanja
Koordinator projekta: doc. dr Milomir Šoja
Broj članova tima: 4
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-166/12

Naziv projekta: Razvoj i primjena mikroinvertora u fotonaponskim sistemima
Koordinator projekta: prof. dr Milan Radmanović
Broj članova tima: 4
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-160/12

Naziv projekta: Realizacija MRRT algoritma i optimalnog pretvarača energetske elektronike u fotonaponskom sistemu napajanja
Koordinator projekta: doc. dr Slobodan Lubura
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-159/12

Naziv projekta: Ušteda i poboljšanje kvaliteta električne energije u sistemu javne rasvjete primjenom savremenih tehnologija
Koordinator projekta: doc. dr Petar Matić
Broj članova tima: 3
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19/6-020/961-158/12

2010.
Naziv projekta: Razvoj novih senzora i senzornog čvora za određivanje komponenti značajnih u životnoj sredini (H2O2, nitriti i nitrati u prehrambenim proizvodima, parametri kvaliteta vode)
Koordinator projekta: prof. dr Goran Stojanović
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-254/10

Naziv projekta: Procjena individualne izloženosti radifrekventnim emisijama baznih stanica mobilne telefonije u urbanom (naseljenom) području
Koordinator projekta: prof. dr Božidar Krstajić
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-87/10

Naziv projekta: Primjena poslovne inteligencije u analizi, planiranju i upravljanju poslovnim procesima na visokoškolskim ustanovama
Koordinator projekta: prof. dr Milena Stanković
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 6
Broj ugovora: 19/6-020/961-65/10

Naziv projekta: Integracija WEB, SMS i RFID tehnologija u sistemu za evidenciju nastavnih aktivnosti, kontrolu i praćenje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama Koordinator projekta: prof. dr Dragan Janković
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 8
Broj ugovora: 19/6-020/961-107/10

Naziv projekta: Estimacija energetske efikasnosti hibridnog sistema napajanja
Koordinator projekta: doc. dr Slobodan Lubura
Broj članova tima: 3
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19/6-020/961-56/10

2009.
Naziv projekta: Modeliranje komponenti hibridnih sistema napajanja
Koordinator projekta: doc. dr Slobodan Lubura
Broj članova tima: 4
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 06/0-020/961-81/09

Naziv projekta: Razvoj MPPT pretvarača za primjenu u solarnim sistemima napajanja
Koordinator projekta: doc. dr Milomir Šoja
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 06/0-020/961-147/09

Naziv projekta: Veb aplikacija za anketiranje studenata kao softverska podrška u procesu osiguranja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama
Koordinator projekta: prof. dr Dragan Janković
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 7
Broj ugovora: 06/0-020/961-207/09

2014.
Naziv projekta: Model upravljanja ljudskim resursima sa ciljem rješavanja problema strukturalne nezaposlenosti Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Miladin Jovičić
Broj članova tima: 3
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 19/6-020/961-153/14

2012.
Naziv projekta: Upravljanje ljudskim resursima u turističkim preduzećima Republike Srpske
Koordinator projekta: doc. dr Nenad Lalić
Broj članova tima: 3
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 19/6-020/961-154/12

Naziv projekta: Uticaj demografske tranzicije na penzioni sistem i tržište rada Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Stevo Pašalić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-156/12

2010.
Naziv projekta: Stanovništvo Republike Srpske u fokusu tržišta rada
Koordinator projekta: doc. dr Miladin Jovičić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 19/6-020/961-52/10

Naziv projekta: Primjena geografskih informacionih sistema u planiranju i upravljanju održivim razvojem turizma u turističkim destinacijama Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Srđan Damjanović
Broj članova tima: 2
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 19/6-020/961-249/10

2009.
Naziv projekta: Strategija regionalnog privrednog razvoja Republike Srpske- na primjeru Semberije i Donjeg Podrinja
Koordinator projekta: prof. dr Stevo Pašalić, prof. dr Dragutin Mirović
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 91-02/2010

2018.
Naziv projekta: Digitalizacija muzejske građe Muzeja Hercegovine Trebinje
Koordinator projekta: doc. dr Danijel Mijić
Broj članova tima: 13
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-148/18

Naziv projekta: Izrada žljeba zavojnih burgija kombinacijom postupka valjanja i brušenja – I faza
Koordinator projekta: prof. dr Obrad Spaić
Broj članova tima: 16
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/968-8/18

2014.
Naziv projekta: Primjena dinamičkog softvera Cinderella u naučno-tehničkim istraživanjima, matematici i obrazovanju
Koordinator projekta: prof. dr Dušan Jokanović
Broj članova tima: 11
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-120/14

2012.
Naziv projekta: Razvoj CAD sistema za projektovanje alata za izradu žljeba zavojnih burgija
Koordinator projekta: prof. dr Rade Ivanković
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-171/12

Naziv projekta: Modeliranje stanja alata (zavojnih burgija) primjenom vještačke inteligencije
Koordinator projekta: doc. dr Obrad Spaić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-172/12

2010.
Naziv projekta: Efikasnost obrade teškoobradljivih materijala (kaljenih čelika) alatima od brzoreznog čelika proizvedenog metalurgijom praha
Koordinator projekta: prof. dr Zdravko Krivokapić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-282/10

2019.
Naziv projekta: Kvalitet savremenog života kao determinanta mentalnog zdravlja studenata u Republici Srpskoj
Koordinator projekta: prof. dr Biljana Milošević Šošo
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19.032/961-164/19

Naziv projekta: Društvo znanja i proces transformacije filozofskih, društveno-humanističkih nauka u Republici Srpskoj
Koordinator projekta: prof. dr Vladimir Milisavljević
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19.032/961-165/19

Naziv projekta: Značaj srpskog jezika i književnosti za očuvanje identiteta Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Miloš Kovačević
Broj članova tima: 15
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19.0332/961-158/19

Naziv projekta: Naučni potencijali anotiranih učeničkih korpusa u primijenjenoj lingvistici
Koordinator projekta: prof. dr Jelena Marković
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19.032/961-135/19

Naziv projekta: Genocid nad Srbima u Srebrenici u Drugom svjetskom ratu
Koordinator projekta: doc. dr Dejana Vasin
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača:1
Broj ugovora: 19.032/961-143/19

2018.
Naziv projekta: Inverzni spektralni problemi za diferencijalne operatere koji nelinearno zavise od spektralnog parametra
Koordinator projekta: doc. dr Vladimir Vladičić
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020-961-125/18

Naziv projekta: Uticaj kulturnog identiteta mladih kao determinante kulturnih konflikata na društvenu perspektivu Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Biljana Milošević Šošo
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020-961-121/18

Naziv projekta: Značaj srpskog jezika i književnosti za očuvanje identiteta Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Miloš Kovačević
Broj članova tima: 15
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-13/18

Naziv projekta: Frazeološka kompetencija srpskih govornika engleskog jezika kroz prizmu kontrastivne analize međujezika
Koordinator projekta: prof. dr Jelena Marković
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-46/18

Naziv projekta: Mjesto i uloga filozofskih fakulteta u reformisanom savremenom univerzitetu Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Vladimir Milosavljević
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19/6-020-961-122/18

Naziv projekta: Socijalne i kulturne determinante budućeg bračnog i reproduktivnog ponašanja mladih u Republici Srpskoj
Koordinator projekta: prof. dr Biserka Košarac
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-123/18

2015.
Naziv projekta: Savremeni problemi istraživanja i učenja matematičke analize
Koordinator projekta: prof. dr Nebojša Elez
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-84/15

Naziv projekta: Spektar diferencijalnih operatora
Koordinator projekta: doc. dr Vladimir Vladičić
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-97/15

Naziv projekta: Inverzni spektralni problemi
Koordinator projekta: prof. dr Milenko Pikula
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-115/15

2014.
Naziv projekta: Kontinuitet trajanja srpskog naroda zapadno od Drine-istorijske osnove nastanka Republike Srpske
Koordinator projekta: doc. dr Draga Mastilović
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020-961-154/14

Naziv projekta: Strategija učenja stranog jezika
Koordinator projekta: prof. dr Biljana Sladoje Bošnjak
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19/6-020/961-195/14

Naziv projekta: Korpus savremenog srpskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Koordinator projekta: doc. dr Olja Jojić
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-193/14

2012.
Naziv projekta: Ratna publicistika Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Saša Knežević
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-78/12

Naziv projekta: Inverzni problemi graničnih zadataka sa otklonjenim argumentima
Koordinator projekta: prof. dr Milenko Pikula
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-82/12

Naziv projekta: Interaktivno elektronsko učenje matematike u Republici Srpskoj Koordinator projekta: prof. dr Milenko Pikula
Broj članova tima: 3
Broj mladih istraživača: 0
Broj ugovora: 19/6-020/961-166-1/12

Naziv projekta: Značaj srpskog jezika i književnosti za očuvanje identiteta Repblike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Miloš Kovačević
Broj članova tima: 16
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-165-3/11, 19/6-020/961-165-2/11, 19/6-020/961-165-1/11

2010.
Naziv projekta: Razvoj strategije učenja kod učenika osnovne škole
Koordinator projekta: doc. dr Biljana Sladoje-Bošnjak
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19/6-020/961-271/10

Naziv projekta: Jezik proze Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Miloš Kovačević
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-269/10

Naziv projekta: Društvena istorija Bosne i Hercegovine
Koordinator projekta: akademik Đuro Tošić
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-255/10

Naziv projekta: Jezička kultura u jeziku medija
Koordinator projekta: prof. dr Milanka Babić
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-270/10

Naziv projekta: Ratna poezija Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Branko Letić
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-276/10

Naziv projekta: Istorijski razvoj profesionalnog pozorišta na teritoriji RS (Narodno pozorište u Banjoj Luci), 1940- 1945.
Koordinator projekta: doc. dr Branko Brđanin
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-256/10

Naziv projekta: Multiagentna komunikacija u transferu matematičkih i informatičkih znanja
Koordinator projekta: prof. dr Milorad Banjanin
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-272/10

Naziv projekta: Savremeni problemi funkcionalne analize i matematičkog učenja
Koordinator projekta: prof. dr Milenko Pikula
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 6
Broj ugovora: 19/6-020/961-275/10

Naziv projekta: Istorija i knjsiževnost Srba u Bosni i Hercegovni – usmena tradicija
Koordinator projekta: doc. dr Saša Knežević
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-266/10

Naziv projekta: Srpska lirika 20. vijeka u komparativnom kontekstu
Koordinator projekta: prof. dr Jovan Delić
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-273/10

Naziv projekta: Guslarske pjesme iz kolekcije Fridriha Salomo Krausa
Koordinator projekta: prof. dr Miroljub Joković
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-185/10

Naziv projekta: Upravljanje razvojem nadarenih mladih informatičara u Republici Srpskoj
Koordinator projekta: prof. dr Vidan Govedarica
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 6
Broj ugovora: 19/6-020/961-258/10

Naziv projekta: Ilustrovani katalog rukopisne kulturne baštine stare crkve u Sarajevu
Koordinator projekta: prof. dr Dragan Barać
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-277/10

2009.
Naziv projekta: Savremeni problemi funkcionalne analize matematičkog učenja
Koordinator projekta: prof. dr Milenko Pikula
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 6
Broj ugovora: 19/6-020/961-201/09

Naziv projekta: Porodica kao faktor razvoja Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Rajko Kuljić
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-200/09

Naziv projekta: Istorija i usmena književnost u Bosni i Hercegovini
Koordinator projekta: doc. dr Saša Knežević
Broj članova tima: 4
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-214/09

Naziv projekta: Jezička kultura u jeziku medija
Koordinator projekta: doc. dr Milanka Babić
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-224/09

Naziv projekta: Ratni roman Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Branko Letić
Broj članova tima: 4
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-211/09

Naziv projekta: Jezik ratne proze i poezije Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Miloš Kovačević
Broj članova tima: 4
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-202/09

Naziv projekta: Istorijski razvoj profesionalnog pozorišta na teritoriji današnje RS
Koordinator projekta: doc. dr Branko Brđanin
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-199/09

Naziv projekta: Istraživanje na savremene teme u matematici
Koordinator projekta: prof. dr Milorad R. Stevanović
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-203/09

Naziv projekta: Upravljanje razvojem nadarenih mladih matematičara u Republici Srpskoj
Koordinator projekta: prof. dr Vidan Govedarica
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 6
Broj ugovora: 19/6-020/961-228/09

Naziv projekta: Interoperabilnost informaciono-komunikacione i prostorne informacione infrastrukture za upravljanje resursima pitke vode u ruralnim područjima
Koordinator projekta: prof. dr Milorad Banjanin
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-227/09

Naziv projekta: Stavovi nastavnika i studenata kao faktor upravljanja kvalitetom nastave na univerzitetima Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Ratko Dunđerović, prof. dr Dragoljub Krneta
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-223/09

2018.
Naziv projekta: Optimizacija vibrodijagnostičkih metoda i razvoj adaptivnog dijagnostičkog sistema rotacionih mašina
Koordinator projekta: prof. dr Ranko Antunović
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19-6-020/961-150/18

2010.
Naziv projekta: Razvoj i primjena ekspertnih sistema u tehničkoj dijagnostici
Koordinator projekta: doc. dr Ranko Antunović
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora:

2019.
Naziv projekta: Procjena i povezanost promjenljivih faktora rizika i polimorfizama TP53, APC i KRAS gena za nastanak kolorektalnog karcinoma
Koordinator projekta: doc. dr Nenad Lalović
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19.032/961-60/19

Naziv projekta: Uticaj gojaznosti na efikasnost liječenja oboljelih od hronične parodontopatije
Koordinator projekta: prof. dr Smiljka Cicmil
Broj članova tima: 11
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19.032/961-55/19

Naziv projekta: Povezanost lipidnog statusa i polimorfizma APOE gena sa dijabetesnom retinopatijom kod pacijenata sa dijabetesom tip 2
Koordinator projekta: prof. dr Biljana Mijović
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19.032/961-66/19

Naziv projekta: Prognostički značaj karakteristika invazivnog fronta tumora, ekspresije markera karcinomskih stem ćelija, adhezivnih molekula i epidermalnih faktora rasta u karcinomu želuca
Koordinator projekta: doc. dr Mirjana Ćuk
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19.032/961-59/19

Naziv projekta: Prevalencija i faktori rizika za oštećenje sluha kod bolesnika liječenih redovnim hemodijalizama
Koordinator projekta: prof. dr Siniša Ristić
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19.032/961-56/19

Naziv projekta: Fenotipska i genotipska detekcija rezistencije na karbapeneme kod enterobakterija izolovanih iz urina bolnički i vanbolnički liječenih pacijenata
Koordinator projekta: doc. dr Nikolina Elez Burnjaković
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19.032/961-57/19

2018.
Naziv projekta: Povezanost polimorfizma gena za glutation transferaze M1 i T1 sa rizikom za nastanak dijabetesne nefropatije
Koordinator projekta: prof. dr Siniša Ristić
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19/6-020/961-111/18

Naziv projekta: Razvoj instrumenta za skrining nutritivnog statusa i procjena malnutricije kod osoba starije životne dobi
Koordinator projekta: prof. dr Nedeljka Ivković
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-113/18

Naziv projekta: Novi irigacioni sistemi u endodontskoj terapiji: antibakterijski efekat, uticaj na postoperativni bol i faktore rasta korjenskog dentina
Koordinator projekta: doc. dr Jelena Krunić
Broj članova tima: 15
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-127/18

Naziv projekta: Razvoj in vitro modela humanih mijeloidnih supersortskih ćelija, kao platforme za ispitivanje novih imunoterapijskih pristupa u liječenju malignih tumora (MDSCThere)
Koordinator projekta: Akademik Miodrag Čolić
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-131/18

Naziv projekta: Poremećaj funkcije ekstracelularnih mreža neutrofilnih granulocita kod djece sa cističnom fibrozom
Koordinator projekta: prof. dr Dejan Bokonjić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-133/18

Naziv projekta: Regulacija kontraktilnosti i redoks homeostaze humanih umbilikalnih krvnih sudova heksoprenalinom, magnezijum sulfatom i pinacidilom
Koordinator projekta: prof. dr Slobodan Milovanović
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19/6-020/961-132/18

Naziv projekta: Povezanost serumskih i fecesinih vrijednosti citokina IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17, IL-21, IL-22, IFN-y i TNF-a sa kliničkim i patohistološkim karakteristikama bolesnika sa kolorektalnim karcinomom
Koordinator projekta: prof. dr Veljko Marić
Broj članova tima: 17
Broj mladih istraživača: 7
Broj ugovora: 19/6-020/961-119/18

Naziv projekta: Imunološki parametri reakcije na ugljenu prašinu i prevalenca pneumokonoze kod radnika u rudnicima uglja i termoelektranama Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Biljana Mijović
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-127/18

Naziv projekta: Uticaj primjene statina na morfologiju, aktivnost antioksidativnih enzima i ekspresiju endotelne lipaze u karotidnom plaku
Koordinator projekta: prof. dr Radmil Marić
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 0
Broj ugovora: 19/6-020/961-112/18

Naziv projekta: Ispitivanje farmakološkog potencijala biljke vrijesak
Koordinator projekta: prof. dr Milan Kulić
Broj članova tima: 14
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19/6-020/961-128/18

Naziv projekta: Genska modulacija orofacijalnog bola: eksperimentalni, hronični i postoperativni model
Koordinator projekta: prof. dr Nikola Stojanović
Broj članova tima: 13
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-134/18

2015.
Naziv projekta: Specifičnost veze dentalnih keramika i kompozitnih cementa
Koordinator projekta: prof. dr Nedeljka Ivković
Broj članova tima: 13
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-94/15

Naziv projekta: Hronična inflamacija kod oboljelih od parodontopatije kao faktor rizika za nastanak aterosklerotskih kardiovaskularnih oboljenja
Koordinator projekta: doc. dr Smiljka Cicmil
Broj članova tima: 14
Broj mladih istraživača: 6
Broj ugovora: 19/6-020/961-82/15

Naziv projekta: Značaj molekularno-bioloških metoda i u praćenju hepatitisa C virusne infekcije kod pacijenata na hemodijalizi
Koordinator projekta: prof. dr Milan Kulić
Broj članova tima: 11
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-93/15

Naziv projekta: Prevencija sekundarnih posljedica poremećaja sluha, govora i jezika kod djece u istočnom dijelu Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Maja Račić
Broj članova tima: 16
Broj mladih istraživača: 8
Broj ugovora: 19/6-020/961-114/15

2014.
Naziv projekta: Značaj antioksidativnog sistema u mehanizmu relaksantnog efekta heksoprenalina i nikorandila na različite tipove izolovanog uterusa
Koordinator projekta: prof. dr Slobodan Milovanović
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-21/14

Naziv projekta: Značaj molekularne biologije u dijagnostici i terapiji tumora pluća Koordinator projekta: prof. dr Milan Kulić
Broj članova tima: 4
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-123/14

Naziv projekta: Efekti kombinovane primjene faktora rasta i keramičkih implatata u terapiji infrakoštanih defekata parodoncijuma
Koordinator projekta: doc. dr Smiljka Cicmil
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-188/14

2012.
Naziv projekta: Ozon u restaurativnoj i endodontskoj stomatološkoj terapiji: antibakterijski efekat i uticaj na VEGF u zubnoj pulpi
Koordinator projekta: doc. dr Nikola Stojanović
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-174/12

Naziv projekta: Povezanost temporomandibularnih disfunkcija sa genetskim polimorfizmima: individualne varijacije u sklonosti ka nastanku oboljenja, prisustvu bola, razvoju hroničnog bola i terapeutskom efektu ibuprofena
Koordinator projekta: doc. dr Dejan Bokonjić
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-175/12

Naziv projekta: Ispitivanje vrijednosti retencije na konus krunama kod homolognih heterolognih parova
Koordinator projekta: prof. dr Ivica Stančić, doc. dr Nedeljka Ivković
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-203/12

2011.
Naziv projekta: Uloga različitih TLR-LIGANDA na antifugalnu aktivnost granulocita kod djece koja boluju od cistične fibroze
Koordinator projekta: prof. dr Miodrag Čolić
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 0
Broj ugovora: 19/6-020/961-223/11

2010.
Naziv projekta: Procena biomarkera za skrining i diferencijalnu dijagnozu bolesti bubrega u žarištima endemske nefropatije
Koordinator projekta: doc. dr Siniša Ristić
Broj članova tima:10
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19/6-020/961-216/10

Naziv projekta: Učestalost i terapija sleep apnee kod pacijenata sa opstrukcijom gornjih disajnih puteva na teritoriji Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Ljiljana Tihaček-Šojić
Broj članova tima: 13
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-222/10

Naziv projekta: Uticaj akutnog stresa na hronični bol i mišićnu osjetljivost kod pacijenata sa temporomandibularnim disfunkcijama
Koordinator projekta: doc. dr Nedeljka Ivković
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19/6-020/961-186/10

Naziv projekta: Detekcija, evidencija i praćenje djece ometene u razvoju na području Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Dragan Rapaić
Broj članova tima: 14
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-215/10

Naziv projekta: Prevalenca karijesa, gingivitisa i ortodontskih anomalija u Istočnom dijelu RS
Koordinator projekta: prof. dr Stevanka Đorđević
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-212/10

Naziv projekta: Potencijalna uloga okratoksina u razvoju endemske nefropatije na području opštine Bijeljina
Koordinator projekta: prof. dr Slavica Ristić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-214/10

Naziv projekta: Mogućnosti modulacije inflamatornog odgovora tkiva pod uticajem hiperbarične oksigenoterapije
Koordinator projekta: prof. dr Veljko Marić
Broj članova tima: 15
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-217/10

Naziv projekta: Studija prevalencije bolničkih infekcija u Istočnoj Hercegovini
Koordinator projekta: doc. dr Biljana Mijović
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 0
Broj ugovora: 19/6-020/961-71/10

Naziv projekta: Značaj modulacije kalijumskih kanala i azot monoksida (NO) u mehanizmu relaksatnog efekta pinacidila i pentoksifilina
Koordinator projekta: prof. dr Slobodan Milovanović
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-219/10

2009.
Naziv projekta: Istraživanje povezanosti depresije i/ili psihotičnih poremećaja sa metaboličkim sindromom
Koordinator projekta: doc. dr Snežana Medenica
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 06/0-020/961-209/09

Naziv projekta: Istraživanje žarišta endemske nefropatije u opštini Bijeljina
Koordinator projekta: doc. dr Milan Kulić
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 06/0-020/961-208/09

Naziv projekta: Stanje oralnog zdravlja stanovništva u Republici Srpskoj
Koordinator projekta: doc. dr Biljana Mijović
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 06/0-020/961-83/09

Naziv projekta: Uticaj antioksidanata na Mud 88 zavisnu produkciju proinflamatornih citokina u kulturi humanih granulocita kod djece koja boluju od cistične fibroze
Koordinator projekta: doc. dr Dejan Bokonjić
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 0
Broj ugovora: 06/0-020/961-218/09

Naziv projekta: Procjena i promocija oralnog zdravlja djece istočnog dijela Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Zoran Vulićević
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 06/0-020/961-198/09

Naziv projekta: Efekti primjene hiperbarične oksigenoterapije na parametre inflamance i oksidativnog stresa u uslovima poremećaja glikoregulacije
Koordinator projekta: prof. dr Veljko Marić
Broj članova tima: 13
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 06/0-020/961-210/09

Naziv projekta: Kvalitet života pacijenata starije dobi smještenih u ustanove za funkcionalno zavisne pacijente u Istočnom dijelu Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 06/0-020/961-66/09

Naziv projekta: Studijski odsjek Stomatologija-projekat nabavke naučnoistraživačke opreme
Koordinator projekta:
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora:
2008.
Naziv projekta: Istraživanje efekata primjene antipsihomatika na nastanak na nastanak metaboličkog sindroma
Koordinator projekta: Prof. dr Snežana Medenica
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/0-020/961-130/08

Naziv projekta: Inflamatorne bolesti debelog creva i antioksidativni sistemi i /ili traumom
Koordinator projekta: Prof. dr Slobodan Milovanović
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/0-020/961-129/08

Naziv projekta: Polimorfizam gena za TNF-a kod pacijenata sa sepsom i/ili traumom
Koordinator projekta: Prof dr Milan Kulić
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/0-020/961-131/08
2007.
Naziv projekta: Oralno zdravlje oboljelih od dijabetes melitusa
Koordinator projekta: Prof. dr Ranko Golijanin
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/6-020/961-36/07

Naziv projekta: Istraživanje biohemijskuh markera oboljenja sa inflamacijom niskog intenziteta
Koordinator projekta: Doc.dr Siniša Ristić
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/0-020/961-115/07

Naziv projekta: Procjena oralnog zdravlja djece od 12-15 godina na teritorija Istočnog dijela Republike Srpske
Koordinator projekta: Prof.dr Stevanka Đorđević
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/0-020/961-110/07

Naziv projekta: Istraživanje bihejvioralnih karakteristika kod gojaznih Adolescenata
Koordinator projekta: Prof. dr Ranka Mirković
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/0-020/961-113/07

Naziv projekta: Istraživanje uloge nespecifičnog imunog odgovora u patogenezi cistične fibroze i alergijske bronhopulmonalne aspergiloze
Koordinator projekta: Prof. dr Dejan Bokonjić
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/0-020/961-114/07

Naziv projekta: Značaj modulatora kalijumskih kanala za kontrolu kontraktilnosti izolovanog uterusa
Koordinator projekta: Prof. dr Slobodan Milovanović
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/0-020/961-112/07

Naziv projekta: Prevencija alkoholizma u radnoaktivnoj populaciji
Koordinator projekta: Prof.dr Stevan Trbojević
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/0-020/961-86/07

Naziv projekta: Istraživanje karakteristika ličnosti i hormonskog statusa kod žena oboljelih od karcinoma dojke
Koordinator projekta: Prof. dr Veljko Marić
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/0-020/961-111/06
2006.
Naziv projekta: Uloga tool like receptora u procesima fagocitoze i ubijanje aspergillus fumigates kod djece oboljele od astme i cistčne fibroze
Koordinator projekta: Prof. dr Siniša Ristić
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/0-020/961-92/06

Naziv projekta: Prevencija alkoholizma u radno aktivnoj populaciji
Koordinator projekta: Prof . dr Stevan Trbojević
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/0-020/961-96/06

Naziv projekta: Uticaj protamin sulfata na izolovane renalne i meze-nterične arterije normotenzivnih i hipertenzivnih pacova
Koordinator projekta: Prof. dr Slobodan Milovanović
Broj članova tima:
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 06/0-020/961-17/06

2019.
Naziv projekta: Inoviranje osnovnoškolske lektire u funkciji unapređenja kulture čitanja savremenog djeteta u Republici Srpskoj
Koordinator projekta: prof. dr Ranko Popović
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19.032/961-29/19

Naziv projekta: Testiranje softvera za procjenjivanje darovitosti kod djece
Koordinator projekta: doc. dr Sanja Milić
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 7
Broj ugovora: 19.032/961-37/19

Naziv projekta: Redizajniranje softverskog rješenja veb upitnika i ispitivanje stavova privrede prema kompetencijama studenata
Koordinator projekta: prof. dr Vlado Simeunović
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19.032/961-32/19

2018.
Naziv projekta: Prevalencija deformiteta stopala i gojaznosti kod djece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta
Koordinator projekta: doc. dr Nebojša Mitrović
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-2/18

Naziv projekta: Izrada softvera za procjenjivanje darovitosti učenika
Koordinator projekta: doc. dr Sanja Milić
Broj članova tima: 11
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-26/18

Naziv projekta: Prostorni aspekti demografskih resursa Republike Srpske i sistem mjera politike obnavljanja stanovništva
Koordinator projekta: prof. dr Stevo Pašalić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora:

Naziv projekta: Softverska podrška za predviđanje uspješnosti studenata
Koordinator projekta: prof. dr Vlado Simeunović
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-27/18

Naziv projekta: Stepen razvijenosti GIS- kompozitni indeks razvijenosti
Koordinator projekta: doc. dr Srđan Lalić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-27/18

Naziv projekta: Promjene u funkcionalnim, motoričkim i morfološkim obeležljima kod djece predškolskog uzrasta iz Republike Srpske po modelu školice sporta Pedagoškog fakulteta
Koordinator projekta: prof. dr Dalibor Stević
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-27/18

2015.
Naziv projekta: Softverski alati u detekciji posturalnih poremećaja kod djece u uzrastu 6-11 godina
Koordinator projekta: prof. dr Danimir Mandić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora:

Naziv projekta: Planiranje porodice i populaciona edukacija kao model demografskog oporavka Republike Srpske
Koordinator projekta: doc. dr Srđan Lalić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora:

Naziv projekta: Disperiteti prostornog razvoja Republike Srpske na osnovu vrijednosti indeksa ljudskog razvoja (HDI)
Koordinator projekta: prof. dr Danijel Romano
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora:

Naziv projekta: Utvrđivanje potreba tržišta rada sa stanovništva kompetencija stečenih na visokoškolskim ustanovama u procesu reforme visokog obrazovanja
Koordinator projekta: prof. dr Vlado Simeunović
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 7
Broj ugovora:

2014.
Naziv projekta: Demografski resursi i organizacija obrazovnog sistema u Republici Srpskoj
Koordinator projekta: prof. dr Momčilo Pelemiš
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora:

Naziv projekta: Uticaj demografskog starenja na održivost javnih finansija u Republici Srpskoj
Koordinator projekta: prof. dr Nenad Lalić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora:

Naziv projekta: Identifikacija darovitosti kod učenika nižih razreda osnovne škole putem procjene
Koordinator projekta: prof. dr Vlado Simeunović
Broj članova tima: 16
Broj mladih istraživača: 9
Broj ugovora:

Naziv projekta: Uticaj budućih demografskih kretanja na razvoj Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Stevo Pašalić
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora:

2010.
Naziv projekta: Prostorno-funkcionalni razvoj pedagoškog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj
Koordinator projekta: prof. dr Nenad Lalić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora:

Naziv projekta: Projekcija razvoja mlade (školske) populacije Republike Srpske iz demografske perspektive
Koordinator projekta: prof. dr Stevo Pašalić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora:

Naziv projekta: Model informacionih sistema za primjenu klaster analize u istraživanju demografske starosti stanovništva opština Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Danimir Mandić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora:

2009.
Naziv projekta: Stanovništvo kao osnovni faktor održivog ekonomskog razvoja Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Stevo Pašalić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora:

2019.
Naziv projekta: Patogene gljive prouzrokovači sušenja smrče na području Republike Srpske
Koordinator projekta: doc. dr Marko Gutalj
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-156/19

2018.
Naziv projekta: Primjena superapsorbenata „tvrda voda“ u poljoprivredi i njegova uloga u zadržavanju vlage u zemljištu
Koordinator projekta: prof. dr Vesna Milić
Broj članova tima: 19
Broj mladih istraživača: 10
Broj ugovora: 19/6-020/961-126/18

Naziv projekta: Grašak-perspektivna krmna vrsta za proizvodnju zrna i kombinovanu proizvodnju stočne hrane
Koordinator projekta: doc. dr Goran Perković
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-115/18

2015.
Naziv projekta: Otpornost domaćih sorti nekih rataraskih kultura na stres prouzrokovan sušom
Koordinator projekta: prof. dr Vesna Milić
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-104/15

Naziv projekta: Značaj organske poljoprivrede u očuvanju biodiverziteta ruralnih područja
Koordinator projekta: doc. dr Goran Perković
Broj članova tima: 11
Broj mladih istraživača: 6
Broj ugovora: 19/6-020/961-86/15
2014.
Naziv projekta: Genetički diverzitet i varijabilitet divlje trešnje (Prunus avium L)
Koordinator projekta: prof. dr Vasilije Isajev
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-130/14

Naziv projekta: Uticaj podloge na biološko-pomološke osobine i hemijski sastav ploda šljive (Prunus domestica L)
Koordinator projekta: prof. dr Dragan Milatinović i mr Mirjana Radović
Broj članova tima: 4
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 19/6-020/961-91/14

Naziv projekta: Prinos, evapotranspiracija i efikasnost iskorišćavanja vode lucerke (Medicago sativa L) u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta u agrekološkim uslovima Republike Srpske
Koordinator projekta: prof. dr Gordana Šekularac
Broj članova tima: 2
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 19/6-020/961-88/14

Naziv projekta: Primjena vodiča WRB na odabranim lokalitetima istočne Hercegovine
Koordinator projekta: prof. dr Ljiljana Nešić i mr Vesna Tunguz
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19/6-020/961-163/14

2012.
Naziv projekta: Ocjena dobrobiti mliječnih krava u Republici Srpskoj na osnovu direktnih pokazatelja
Koordinator projekta: doc. dr Tatjana Pandurević, mr Miroslav Lalović
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-43/10

Naziv projekta: Entomofauna kruške sa posebnim osvrtom na bionomiju i suzbijanje najznačajnijih štetnih vrsta
Koordinator projekta: prof. dr Radoslava Spasić, mr Dejana Tešanović
Broj članova tima: 4
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-43/10

2010.
Naziv projekta: Optimizacija govedarske proizvodnje u Republici Srpskoj na osnovu više kriterijuma
Koordinator projekta: prof. dr Zoran Rajić, mr Grujica Vico
Broj članova tima: 4
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-43/10

Naziv projekta: Ispitivanje kvaliteta jaja proizvedenih u standardnim kavezima saglasno zakonima i direktivama u EU
Koordinator projekta: mr Tatjana Pandurević, prof. dr Sreten Mitrović
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-36/10

2009.
Naziv projekta: Unapređenje zimske proizvodnje salate u zaštićenom prostoru uz uštedu energije na regiji sarajevskog polja
Koordinator projekta: prof. dr Vesna Milić, mr Aleksandra Govedarica -Lučić
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-216/09

2019.
Naziv projekta: Reforma zakonodavstva o restruktuiranju, reorganizaciji i stečaju u svjetlu evropskih tendencija
Koordinator projekta: prof. dr Dijana Marković-Bajalović
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19.032/961-168/19

2018.
Naziv projekta: Konstitucionalizacija Bosne i Hercegovine
Koordinator projekta: prof. dr Goran Marković
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-160/18

2019.
Naziv projekta: Uticaj geometrijskih elemenata dvotračnih puteva u modelima analize saobraćajnog rizika
Koordinator projekta: doc. dr Željko Stević
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19.032/961-58/19

2018.
Naziv projekta: Bezbjednost saobraćaja mladih vozača
Koordinator projekta: prof. dr Krsto Lipovac
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-49/18

2015.
Naziv projekta: Mjerenje trenutnog stanja radioaktivnosti zemlje, vode i vazduha na području Novog Grada, Republika Srpska
Koordinator projekta: doc. dr Zoran Ćurguz
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 19/6-020/961-101/15

2010.
Naziv projekta: Integracija bežičnih i žičanih industrijskih mreža bazirana na HART konceptu
Koordinator projekta: prof. dr Ferid Softić
Broj članova tima: 3
Broj mladih istraživača:
Broj ugovora: 19/6-020/961-130/10

2019.
Naziv projekta: Dobijanje i karakterizacija kompozitnih zaštitnih prevlaka na bazi Zn-Mn legura
Koordinator projekta: prof. dr Milorad Tomić
Broj članova tima:11
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19.032/961-38/19

2018.
Naziv projekta: Ekstrakt maslačka kao ekološki prihvatljiv inhibitor korozije čelika
Koordinator projekta: prof. dr Miomir Pavlović
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-20/18

Naziv projekta: Razvoj ne-vodenih ekološki prihvatljivih rastvora kao elektrolita za elektrohemijsko dobijanje zaštitnih prevlaka Zn-Mn legura
Koordinator projekta: prof. dr Miodrag Tomić
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-20/18

Naziv projekta: Uticaj zagađenja teškim metalima na mikrobiotu vrsta roda Drosophila
Koordinator projekta: Akademik Novo Pržulj
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-104/18

2015.
Naziv projekta: Uticaj zamjene neorganskih soli dodacima prirodnog porijekla na kvalitet i bezbjednost kobasica izrađenih prema principima organske proizvodnje
Koordinator projekta: prof. dr Radoslav Grujić
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-116/15

Naziv projekta: Struktuiranje hibridnih poliuretanskih elastomera na osnovu obnovljivih sirovina
Koordinator projekta: prof. dr Milovan Jotanović
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-83/15

Naziv projekta: Elektrohemijsko dobijanje ekološki prihvatljivih zaštitnih prevlaka legura Zn-Ni-Co na čeliku i njihova karakterizacija
Koordinator projekta: prof. dr Milorad Tomić
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-117/15

Naziv projekta: Remedijacija otpadnih muljeva neorganskim imobilizacionim agensima
Koordinator projekta: prof. dr Miladin Gligorić
Broj članova tima: 11
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-112/15

2014.
Naziv projekta: Obnovljive sirovine kao reaktanti za dobijanje ekološki prihvatljivih materijala
Koordinator projekta: prof. dr Milovan Jotanović
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-109/14

Naziv projekta: Uticaj primijenjene atmosferske plazme na trajnost i tehnološka svojstva prehrambenih proizvoda
Koordinator projekta: prof. dr Radoslav Grujić
Broj članova tima: 14
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-77/14

Naziv projekta: Sinteza i primjena nanokristalne alumine
Koordinator projekta: doc. dr Zoran Obrenović
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-108/14

Naziv projekta: Katalitičko djelovanje sumporne kiseline na morfologiju elektohemijski dobijenog bakarnog praha
Koordinator projekta: prof. dr Milorad Tomić
Broj članova tima: 11
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-119/14

Naziv projekta: Ekstrakt žalfije kao inhibitor korozije čelika
Koordinator projekta: prof. dr Miomir Pavlović
Broj članova tima: 11
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-122/14

Naziv projekta: Karakterizacija crvenog mulja iz fabrike glinice Alumina kao polazna osnova za istraživanje mogućnosti upotrebe
Koordinator projekta: prof. dr Slavko Smiljanić
Broj članova tima: 19
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 19/6-020/961-86/14

Naziv projekta: Uticaj metanola na depolarizaciju anodne reakcije u elektrolitu za proizvodnju elektrolitnog cinka
Koordinator projekta: prof. dr Dušan Stanojević
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-87/14

2012.
Naziv projekta: Elektrohemijsko dobijanje i karakterizacija ekološko prihvatljivih zaštitnih prevlaka trojnih legura Zn-Ni-Co na čeliku
Koordinator projekta: prof. dr Milorad Tomić
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 1
Broj ugovora: 19/6-020/961-62/12

Naziv projekta: Valorizacija kobalta iz otpadnog taloga nastalog preradom cink-koncentrata Srebrenica
Koordinator projekta: prof. dr Dušan Stanojević
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-58/12

Naziv projekta: Elektroprovodni kompozitni materijali na bazi lignozeluloze i bakarnih prahova dobijenih konstantnim i programiranim strujno-naponskim režimima elektrolize
Koordinator projekta: prof. dr Miladin Gligorić
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 0
Broj ugovora: 19/6-020/961-67/12

2011.
Naziv projekta: Korištenje toplote niskotemperaturnih energetskih izvora sa visokotemperaturnom toplotnom pumpom
Koordinator projekta: prof. dr Milovan Jotanović
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-75-1/12

Naziv projekta: Zaštita od korozije metala i legura pomoću zelenih inhibitora
Koordinator projekta: prof. dr Miomir Pavlović
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-147/12

2010.
Naziv projekta: Ispitivanje uticaja mineralizatora u procesu kalcinacije aluminijum-hidroksida
Koordinator projekta: prof. dr Mitar Perušić
Broj članova tima: 8
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 06/0-020/961-225/10

Naziv projekta: Dobijanje ekoloških teško zapaljivih punioca visokog kvaliteta na bazi aluminijum-hidroksida
Koordinator projekta: prof. dr Dragica Lazić
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 06/0-020/961-245/10

Naziv projekta: Modelovanje ravnoteže reakcije stvaranja i razlaganja aluminatnog rastvora
Koordinator projekta: Dr Živan Živković
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 06/0-020/961-244/10

Naziv projekta: Razvoj postrojenja i katalitičkog postupka za industrijsku proizvodnju sulfata i hlorida cinka, kadmijuma i srodnih metala
Koordinator projekta: prof. dr Dušan Stanojević
Broj članova tima: 10
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 06/0-020/961-236/10

Naziv projekta: Proučavanje efekta rafinacije hidrokrekovanih baznih ulja domaćim adsorbentom
Koordinator projekta: doc. dr Pero Dugić
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 4
Broj ugovora: 06/0-020/961-240/10

Naziv projekta: Uticaj temperature toplotne obrade na strukturu proteina i svojstva mesa svinja
Koordinator projekta: prof. dr Radoslav Grujić
Broj članova tima: 11
Broj mladih istraživača: 0
Broj ugovora: 19/6-020/961-230/10

Naziv projekta: Uticaj koncetracije katalizatora i uslova elektrolize na dobijanje prevlaka hroma
Koordinator projekta: prof. dr Milan Jotanović
Broj članova tima: 12
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-232/10

Naziv projekta: Modeliranje uslova sinteze i karakterizacija zeolita tipa NaA
Koordinator projekta: doc. dr Ljubica Vasiljević
Broj članova tima: 13
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-248/10

Naziv projekta: Razvoj tehnologije dobijanja funkcionalnih, ekološki prihvatljivih zaštitnih nano-prevlaka Zn-Co na čeliku
Koordinator projekta: prof. dr Milorad Tomić
Broj članova tima: 13
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 19/6-020/961-232/10

2009.
Naziv projekta: Kreiranje strukture mezoporoznih čestica taložnih silicijum dioksida zavisno od procesnih parametara
Koordinator projekta: prof. dr Živan Živković
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 0
Broj ugovora: 06/0-020/961-238/09

Naziv projekta: Antioksidativna aktivnost ekstrakata odabranih aromatičnih biljaka
Koordinator projekta: doc. dr Vladan Mićić
Broj članova tima: 11
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 06/0-020/961-237/09

Naziv projekta: Analiza strukturnih promjena i mehanizma kalcinacije aluminijum-hidroksida do nastanka konačne fazne modifikacije ALRNA-ALUMINE
Koordinator projekta: Dr Mitar Perušić
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 06/0-020/961-240/09

Naziv projekta: Proces proizvodnje preparata na bazi organskog gvožđa preradom otpadne krvi za upotrebu u veterini
Koordinator projekta: prof. dr Milovan Jotanović
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 0
Broj ugovora: 06/0-020/961-234/09

Naziv projekta: Ispitivanje procesnih uslova pirolitičke konverzije otpadne plastike za dobijanje tečnih ugljovodonika
Koordinator projekta: Dr Pero Dugić
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 06/0-020/961-243/09

Naziv projekta: Prerada sekundara cinka iz procesa toplog pocinčavanja
Koordinator projekta: prof. dr Dušan Stanojević
Broj članova tima: 9
Broj mladih istraživača: 3
Broj ugovora: 06/0-020/961-65/09

Naziv projekta: Dobijanje prahova metala pogodnih za izradu elektroda za gorive spregove, baterije i hemijske senzore
Koordinator projekta: prof. dr Miomir Pavlović
Broj članova tima: 15
Broj mladih istraživača: 5
Broj ugovora: 19/6-020/961-59/09

Naziv projekta: Istraživanje mogućnosti eksploatacije i flaširanja prirodne izvorske vode Pribituv, opština Berkovići
Koordinator projekta: prof. dr Jovan Ćuković
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 0
Broj ugovora: 19/6-020/961-233/09

Naziv projekta: Istraživanje mogućnosti korišćenja pojedinih biljnih vrsta (Urtica dioica i Sedum spectabile) za izdvajanje olova iz otpadnih voda i kod remedijacije zemljišta
Koordinator projekta: prof. dr Miladin Gligorić
Broj članova tima: 7
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 06/0-020/961-49/09

2019.
Naziv projekta: Stanje i perspektive vinskog turizma u Republici Srpskoj
Koordinator projekta: prof. dr Branislav Mašić
Broj članova tima: 6
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19.032/961-23/19

2012.
Naziv projekta: Model farmakološke korekcije insulinske rezistencije
Koordinator projekta: prof. dr Stevan Trbojević
Broj članova tima: 5
Broj mladih istraživača: 2
Broj ugovora: 19/6-020/961-204/12

*Mladi istraživač- student II ciklusa visokog obrazovanja (magistrand) mlađi od 30 godina ili student III ciklusa visokog obrazovanja (doktorand) mlađi od 38 godina uključen u realizaciju projekta.