SHEQA

Strateški menadžment visokoobrazovnih institucija zasnovan na integrisanom sistemu osiguranja kvalitete (SHEQA)

Naziv projekta: “Strateški menadžment visokoobrazovnih institucija zasnovan na integrisanom sistemu osiguranja kvalitete (SHEQA)”

Trajanje: 36 mjeseci (2010-2013)

Širi cilj: Poboljšanje sistema osiguranja kvaliteta na način da on postane instrument strateškog menadžmenta BiH univerziteta i da zajedno sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta i resornim ministarstvima podrži strukturalnu reformu visokog obrazovanja u cijeloj BiH.

Što se tiče državnog nivoa, usvojeni su samo standdardi i smjernice za osiguranje kvaliteta. Osiguranje kvaliteta nije prepoznato kao instrument za strateški menadžment univerziteta. Postojeća situacija bez jasno definisanih ključnih pokazatelji uspješnosti (KPI) na nacionalnom nivou i nedostatak registra studijskih programa ne dozvoljavaju poređenje BiH univerziteta sa EU univerzitetima, posebno po pitanju ishoda učenja, kompetenci, povezanosti sa društvom itd.

Nacionalni registar studijeskih programa će obezbijediti pregled oshoda učenja i kompetenci studijskih programa kao jasne structure kvalitativnih i kvantitativnih informacija (za potencijalne studente, poslodavce, Agenciju za visoko obrazovanje i resorna ministarstva što je osnova za mobilnost studenata i nastavnog osoblja). Registar studijskih programa sadrži takođe i informacije o pitanju evaluacije/ocjenjivanja, ishoda učenja, kompetenci ECTS bodova itd. Sa definisanim KPI, registar studijskih programa predstavlja osnovu za akreditaciju i planiranje visokog obrazovanja od strane resornih ministarstava.

Specifični ciljevi projekta:

 • Analiza i poređenje najboljih praksi razvoja KPI za visokoobrazovne institucije u Evropi
 • Definisanje i implementacija KPI na BiH visokoobrazovnim institucijama
 • Razvoj i implementacija registra studijskih programa BiH visokoobrazovnih institucija
 • Doprinos jačanju i razvoju strateškog menadžmenta BiH visokoobrazovnih institucija na osnovu KPI koji se koriste u Evropskom prostoru visokog obrazovanja
 • Poboljšanje saradnje sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i resornim ministarstvima za obrazovanje

Nakon procjene stanja u području ključnih pokazatelja uspješnosti u EU, skup zajedničkih ključnih pokazatelja uspješnosti, kao i nadzorni sistem će biti razvijeni za BiH univerzitete. Članovi/osoblje menadžmenta BiH univerziteta će biti osposobljeni/obučeni za praćenje KPI i za korištenje KPI u strateškom upravljanju na univerzitetu. Nakon analize podataka, koje svaki univerzitet mora imati na raspolaganju, registar svih studijskih programa u visokom obrazovanju u BiH će se razvijati. Zajedno s definisanim KPI, to će omogućiti prikupljanje svih potrebnih informacija za strateško upravljanje univerzitetom: akreditaciju, vrednovanje, planiranje, upisne procedure, itd.

Glavni rezultati ovog projekta su:

 • Razvoj seta zajedničkih KPI za BiH univerzitete
 • Razvoj sistema za praćenje KPI na BiH univerzitetima
 • Poboljšanje saradnje sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i resornim ministarstvima za obrazovanje
 • Izgradnja kapaciteta univerziteta u BiH
 • Podrška strateškom menadžmentu visokoobrazovnih institucija u BiH
 • Diseminacija projektnih rezultata
 • Održivost rezultata projekta
 • Kontrola kvalitete i praćenje
 • Projektni menadžment

Korist od realizacije ovog projekta je višestruka za sve korisnike QA sistema: menadžment univerziteta, studente, nastavno i administrativno osoblje, Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, resorna ministarstva, poslodavce, vlade kantona, Federacije, RS i Vijeće Ministara.

Kontinuirano praćenje i analiza KPI će stvoriti osnovu ne samo za strateško planiranje visokoobrazovnih institucija, već i za planiranje visokog obrazovanja od strane relevantnih institucija, kako kantonalnih tako i entitetskih i državnih. Studenti, trenutni ili budući, će imati potrebne informacije o studijskim programima (nastavni plan i program, upisne kvote, ponudu studijskih programa, ishode učenja, potrebne competence, itd.).

Rad administrativnog osoblja će biti olakšan u prikupljanju i analizi podataka u više fleksibilnih kurikuluma. Akademsko osoblje može napraviti poređenje predmeta i modula unutar studijskih programa, uključujući i pokazatelje s informacijama o stopi uspjeha studenata.

Institucije vlasti mogu imati informacije bazirane na KPI, a registar studijskih programa može koristiti kao instrument u stvaranju politike visokog obrazovanja i raspodjeli sredstava. Registar studijskih programa može dati poslodavcima jasan pregled dostupnih studijskih programa i broj diplomiranih studenata u određenim područjima.

KPI i stvaranje registra studijskih programa takođe će znatno olakšati evaluacijske i akreditacijske procese, kako je definisano od strane Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta.

Partneri u projektu:

 • KaHo Sint Lieven Hogeschool, Gent, Belgija – kontraktor
 • Sveučilište u Mostaru – koordinator projekta ispred BiH
 • WUS Austria
 • Univerzitet Zenica
 • Univerzitet Banja Luka
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Univerzitet Tuzla
 • Univerzitet Sarajevo
 • Univerzitet Džemal Bijedić
 • Univerzitet Bihać
 • Agencija za razvoj visokoobrazovnih institucija i osiguranje kvaliteta
 • Univerzitet Girona, Španija
 • Univerzitet Cork, Irska
 • Univerzitet Maribor, Slovenija
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadno-hercegovačkog kantona
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona
 • Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo
 • Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske