Prorektori

Prorektori

Prorektore Univerziteta bira Senat Univerziteta, na prijedlog rektora iz reda nastavnika zaposlenih sa punim radnim vremenom na Univerzitetu. Izbor prorektora vrši se na period od četiri godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog imenovanja. Prorektor rukovodi stalnim vijećem Senata odgovarajuće oblasti. Studenta prorektora bira Studentski parlament.

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj

Prof. dr Jelena Krunić

jelena.krunic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za ljudske i materijalne resurse

..

.. @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za nastavu

..

.. @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Prof. dr Marko Gutalj

marko.gutalj @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Student – prorektor

Katarina Tomanić

+387 57 320 330