Prorektori

Prorektore Univerziteta bira Senat Univerziteta, na prijedlog rektora iz reda nastavnika zaposlenih sa punim radnim vremenom na Univerzitetu. Izbor prorektora vrši se na period od četiri godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog imenovanja. Prorektor rukovodi stalnim vijećem Senata odgovarajuće oblasti. Studenta prorektora bira Studentski parlament.

Prorektor za nastavu

Prof. dr Vera Ćevriz-Nišić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic @ ues.rs.ba

Prorektor za ljudske i materijalne resurse

Prof. dr Srđan Lalić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
srdjan.lalic @ ues.rs.ba

 

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Doc. dr Marko Gutalj

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
marko.gutalj @ ues.rs.ba

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj

Doc. dr Jelena Krunić

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
jelena.krunic @ ues.rs.ba

 

Prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport

Prof. mr Sandra Ivanović

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic @ ues.rs.ba

Student-prorektor

Stefan Slijepčević

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330