Komitet za obezbjeđenje kvaliteta

Komitet za obezbjeđenje kvaliteta

Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu je odlukom 01-S-222-IX/09 od 15.05.2008. godine formirao Komitet za osiguranje kvaliteta. Komitet za osiguranje kvaliteta predstavlja stručno i savjetodavno tijelo Senata Univerziteta u oblasti osiguranja kvaliteta.

Komitet za osiguranje kvaliteta ima sljedeće nadležnosti:

 • predlaže Rektoru i Senatu Univerziteta konkretne projekte i aktivnosti, podstiče inovacije i razvoj u cilju osiguranja i unapređenja kvaliteta;
 • promoviše izgradnju kulture kvaliteta na Univerzitetu i organizacionim jedinicama u sastavu Univerziteta;
 • definiše standarde, kriterijume i indikatore kvaliteta;
 • priprema prijedloge poboljšanja standarda, procedura i metoda provjere kvaliteta,
 • sprovodi postupke samovrednovanja na Univerzitetu;
 • planira i priprema aktivnosti vezane za praćenje i kontrolu kvaliteta na Univerzitetu i organizacionim jedinicama u sastavu Univerziteta;
 • razmatra izvještaje o redovnom samovrednovanju Univerziteta i organizacionih jedinica u sastavu Univerziteta;
 • predlaže po potrebi vanredno samovrednovanje u pojedinim oblastima;
 • podnosi izvještaj Senatu Univerziteta o stanju u oblasti kvaliteta, najmanje jednom godišnje;
 • izrađuje i predlaže dokumentaciju sistema za osiguranje kvaliteta,
 • predlaže spoljašnju provjeru kvaliteta i pruža stručnu pomoć u pripremi dokumentacije za akreditaciju pred nadležnim organom;
 • donosi poslovnik o svome radu;
 • obrazuje radna tijela Komiteta, u skladu sa poslovnikom Komiteta;
 • obavlja i druge poslove od značaja za unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada.

Komisije za osiguranje kvaliteta na fakultetima i akademijama su Komisije za izradu izvještaja o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta i Komisije za sprovođenje studentske ankete.