Ostali akti

Ostali akti

1. Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 8.6.2018. godine

2. Uputstvo o načinu izrade službenog akta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

3. Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 28.12.2017. godine

4. Mapa puta za unapređenje i prepoznatljivost naučno-istraživačkog rada 2018 – 2020 (sa akcionim planom)

5. Odluka Vlade Republike Srpske o visini školarine za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2019/20. godinu – 24.06.2019. godine

6. Odluka Upravnog odbora o visini školarine na trećem ciklusu studija za akademsku 2019/2020. godinu

7. Uputstvo i Odluka za navođenje afilacije akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

8. Odluka o visini naknade troškova ocjene i odbrane doktorske disertacije doktoranada trećeg ciklusa studija za akademsku 2019/2020. godinu  – 14. februar 2020. godine

9. Odluka o visini školarine za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2020/21. godinu – 17.06.2020. godine

          9.1 Odluka o visini školarine za studente prvog i drugog ciklusa studija koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente i strane državljanine za akademsku 2020/2021. godinu – 19.06.2020. godine

10. Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2020/2021. godinu – 24. jul 2020. godine

          10.1 Dopuna Troškovnika za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akdemsku 2020/2021. godinu 16.11.2020.

11. Odluka Upravnog odbora Univerziteta o visini školarine na Medicinskom fakultetu Foča – 24. avgust 2020. godine

12.  Odluka Upravnog odbora Univerziteta o visini školarine za studente strane državljane integrisanih studija studijskog programa Medicina na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu Foča – 11. septembar 2020. godine

13. Odluka o visini školarine za studente prvog i drugog ciklusa studija koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente i strane državljanine za akademsku 2019/2020. godinu 

14. Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2021/2022. godinu – 08.06.2021.

          14.1.  Dopune Troškovnika za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2021/2022. godinu – 05.11.2021.

          14.2 Dopune Troškovnika za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2021/2022. godinu – 19.04.2022.

15. Odluka o visini školarine za studente koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente i studente strane državljane za akademsku 2021/2022. godinu – 11.06.2021. godine

16. Odluka o visini školarine za redovne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2021/2022. godinu

17. Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu

           17.1 Dopuna Troškovnika za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2022/23. godinu – 09.09.2022.

18. Odluka Upravnog odbora o visini školarine za studente koji samofinansiraju svoje školovanje, za vanredne studente i studente strane državljane za akademsku 2022/2023. godinu

19. Odluka Vlade Republike Srpske o visini školarine za redovne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2022/2023. godinu

20. Odluka Senata o razvrstavanju nastavnih predmeta po užim naučnim oblastima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 12.12.2022.