Ostali akti

 1. Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

1.2 Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 8.6.2018. godine

 2. Uputstvo o načinu izrade službenog akta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 3. Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2016/2017. godinu – 18 jul 2016.

3.1 Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2017/2018. godinu – 21.07.2017.godine

3.2 Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti za 2018-2019. godinu – 24.07.2018.

3.3 Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu – 27. avgust 2019.

4. Odluka o ispravci tehničke greške akademski kalendar – 06.11.2017.

5. Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavlјuju korupciju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 28.12.2017. godine

6. Mapa puta za unapređenje i prepoznatlјivost naučno-istraživačkog rada 2018 – 2020 (sa akcionim planom)

7. Školarina za studente koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente i studente strane državlјane – 24.07.2018.

8. Školarina za studente državlјane Crne Gore – 24.07.2018.

9. Odluka Vlade Republike Srpske o visini školarine za redovne studente koji sufinansiraju svoje školovanje na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2019/20. godinu – 24.06.2019. godine

10. Odluka o visini školarine za studente prvog i drugog ciklusa studija koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente i strane državlјanine za akademsku 2019/2010. godinu