Ostali akti

Ostali akti

1. Strategija razvoja 2021-2026.

2. Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 8.6.2018. godine

3. Uputstvo o načinu izrade službenog akta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

4. Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 28.12.2017. godine

5. Uputstvo i Odluka za navođenje afilacije akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

6. Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu

              6.1 Dopuna Troškovnika za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2022/23. godinu – 09.09.2022.

7. Odluka Upravnog odbora o visini školarine za studente koji samofinansiraju svoje školovanje, za vanredne studente i studente strane državljane za akademsku 2022/2023. godinu

8. Odluka Vlade Republike Srpske o visini školarine za redovne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2022/2023. godinu

9. Odluka Senata o razvrstavanju nastavnih predmeta po užim naučnim oblastima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 12.12.2022.

10. Odluka o usvajanju Plana integriteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 06.06.2023.

                10.1 Plan integriteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu– 06.06.2023.

11. Odluka Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu o visini školarina za studente koji samofinansiraju svoje školovanje, vanredne studente i studente strane državlјane za akademsku 2023/24. godinu.

12. Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2023/24. godinu -22.06.2023. 

13. Popis privrednih subjekata s kojima je predstavnik ugovornog organa ili s njim povezane osobe u sukobu interesa – 05.07.2023.

14. Akcioni plan rodne ravnopravnosti (GAP) na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

15. Odluka Upravnog odbora o visini školarine za studente koji samofinansiraju svoje školovanje, za vanredne studente i studente strane državljane za akademsku 2024/2025 godinu – 07.06.2024.

16. Troškovnik za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2024/2025 godinu – 07.06.2024.