Stručne službe Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Stručne službe Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Kabinet rektora

Jelena Kljajić

Šef kabineta rektora

Marina Berjan
Stručni saradnik za informisanje i odnose sa javnošću

Jelena Košarac

Stručni saradnik – novinar

Jelena Soknić

Tehnički sekretar

Svetislav Gavrilović
Vozač

Odjeljenje interne revizije

Milan Mladić
Rukovodilac odjeljenja interne revizije

Kancelarija prorektora za nastavu

Jelena Klačar

Koordinator za nastavu

Marija Vladičić
Viši stručni saradnik za nastavu, vođenje evidencija diploma i priznanja verifikacija

Centar za izdavačku djelatnost

Severin Zeković
Stručni saradnik za izdavaštvo u Rektoratu Univerziteta – lektor

Centar za cjeloživotno učenje

Katarina Bošnjaković
Viši stručni saradnik za učenje na daljinu, cjeloživotno učenje i alumni

Kancelarija prorektora za nauku, istraživanje i razvoj

Služba za logističku podršku projektima

Jovana Amović
Koordinator za nauku i istraživanje

dr Dajana Vukojević
Stručni saradnik za evidenciju, informisanje i izvještavanje projekata

mr Predrag Ždrale
Viši stručni saradnik za razvoj

Todor Obradović
Viši stručni saradnik za finansijsku podršku projektima

Univerzitetski preduzetnički centar

Danijela Vuković

Projekt menadžer

Vera Macura

Koordinator za transfer znanja i tehnologija

Centar za pomoć studentima sa posebnim potrebama

Marijana Pejić
Stručni saradnik u centru

Jovana Ćorić
Referent za pomoć (asistenciju) studentima sa posebnim potrebama

Miljana Tadić
Viši stručni saradnik za odnose sa studentima i studentski standard

Katarina Babić
Stručni saradnik za kulturu, umjetnost i sport

Kancelarija prorektora za ljudske i materijalne resurse

Jelena Kokić
Stručni saradnik za ljudske resurse

Mr Vladimir Vasić
Stručni saradnik za materijalne resurse

Dajana Miovčić
Administrativni radnik operater

Investicije i održavanje objekata Univerziteta

Darko Krtinić
Viši stručni saradnik za investicije i održavanje objekata

Dobrica Lučić
Stručni saradnik za poslove zaštite na radu i protivpožarne zaštite

Univerzitetski računarski centar

Zoran Novaković, dipl.inž.el.
Koordinator univerzitetskog računarskog centra

Marko Škipina, dipl.inž.el.
Programer

Vladimir Budinčić, dipl.inž.el.
Mrežni administrator

Mr Borislav Drakul, dipl.inž.el.
Administrator Veb stranice

Kancelarija prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

dr Slobodanka Krulj
Koordinator za međunarodnu saradnju – prevodilac

Milica Bakula
Stručni saradnik za mobilnost nastavnog osoblja i studenata

Kancelarija za osiguranje kvaliteta

Jelena Gigović
Koordinator za osiguranje kvaliteta

Gorana Golijanin
Stručni saradnik za osiguranje kvaliteta

Sekretarijat Univerziteta

Ravijojla Đuričić

Generalni sekretar

Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove

Služba za pravne poslove

Snežana Delić

Viši stručni saradnik za zastupanje pred sudovima i državnim organima

Nina Ličina

Viši stručni saradnik za pravne poslove i normativnu djelatnost

Dajana Drobnjak

Stručni saradnik za radne odnose

Služba za kadrovske i opšte poslove

Ana Stamenković
Koordinator službe za kadrovske i opšte poslove

Violeta Kosić
Administrativni radnik za umnožavanje i otpremanje materijala

Bojan Đukanović
Recepcioner

Nenad Tošović
Vozač-domar

Srpko Damjanović
Vozač-kurir

Biljana Bakula
Kafe-kuvarica

Marijana Vuković
Kafe-kuvarica

Vera Lučić
Spremačica

Vaska Žarković
Spremačica

Služba za stručne poslove

Mr Violeta Ruljić
Referent za pripremu sjednica Senata i Upravnog odbora

Sektor za finansijsko računovodstvene poslove

Služba za finansijsko – računovodstvene poslove

Sretenka Ćosić
Šef službe za finansijskoračunovodstvene poslove

Svjetlana Terzić
Viši stručni saradnik za planiranje i analizu poslovanja

Branka Tešanović
Viši stručni saradnik za odobrenje plaćanja

Mira Đurović
Viši stručni saradnik za obračun plata

Sonja Čegar
Stručni saradnik za obračun plata

Dragana Zeković
Stručni saradnik za obračun plata

Jelena Regoje
Stručni saradnik za praćenje poreza i doprinosa

Gorica Vasković
Stručni saradnik za trezorsko poslovanje

Dragana Janjić
Stručni saradnik za kontrolu i likvidaciju finansijske dokumentacije

Veselinka Sikima
Glavni knjigovođa

Radmila Tešanović
Obračunski radnik

Služba za javne nabavke

mr Tatjana Šalvarica
Viši stručni saradnik za poslove javnih nabavki

Vesna Tešanović
Stručni saradnik za pravne poslove javnih nabavki