Упис студената

Упис студената

Приступ студијама сва три циклуса студија на Универзитету у Источном Сарајеву загарантовано је на основима равноправности и јавног конкурса.

Приступ првом циклусу студија имају сва лица која су завршила четворогодишњу средњу школу у Републици Српској и Босни и Херцеговини, као и ученици који су завршили средњу школу у иностранству. Ради уписа на први циклус студија на Универзитету у Источном Сарајеву , ученици који су средњу школу завршили у иностранству, дужни су доказ о завршеној школи нострификовати  у ресорном Министарству. Изузетак су од наведене нострификације свједочанства или дипломе стечене у Републици Србији, на основу Споразума о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената (Сл. гласник РС, број 79/05).

Приступ другом циклусу студија вреднованом са 60 ECTS бодова имају лица која су завршила први циклус одговарајућих академских студија и стекла најмање 240 ECTS бодова, док приступ другом циклусу студија вреднованом са 120 ECTS бодова имају лица која су завршила први циклус одговарајућих академских студија и стекла најмање 180 ECTS бодова.

Приступ трећем циклусу студија имају

  • Лица која имају завршене академске студије другог циклуса, односно интегрисане студије са остварених најмање 300 бодова и просјечну оцјену од најмање 8,00 и на првом и на другом циклусу студија, односно интегрисаним студијама, знање страног језика и испуњеност других услова који се могу прописати актима факултета/академије, а у зависности од научне области;
  • Лица која су, по раније важећим прописима, завршила послиједипломске – магистарске студије за стицање звања магистра наука из одговарајуће научне области, просјечну оцјену од најмање 8,00 и на основним и на послиједипломским студијама, знање страног језика и испуњеност других услова који се могу прописати актима факултета/академије, а у зависности од научне области;
  • Лица којима је у поступку еквиваленције звање стечено по раније важећим прописима изједначено са звањем које се стиче са завршетком другог циклуса студија из одговарајуће научне области, имају просјечну оцјену из претходних студија од најмање 8,00 на сваком од циклуса студија, знање страног језика и испуњеност других услова који се могу прописати актима факултета/академије, а у зависности од научне области.

Сенат Универзитета на основу приједлога факултета/академија, усваја приједлог плана уписа студената у наредну академску годину првог и другог циклуса студија у статусу буџета и суфинансирања. Коначан број студената у статусу буџета и суфинансирања на првом и другом циклусу студија утврђује Влада РС. Број студената у статусу самофинансирања, ванредног студија и страних држављана првог и другог циклуса студија утврђује Сенат Унивезитета, као и број студената трећег циклуса студија.

Конкурс за упис студената на студијске програме расписује Универзитет.    Конкурс се јавно објављује. Конкурс садржи услове пријемног испита, односно испита за провјеру склоности и способности. Уз конкурс Универзитет објављује и посебне услове конкурса.

Конкурс за упис студената на сва три циклуса студија у академској 2023/24. години биће објављен почетком јуна у дневним новинама и интернет страници Универзитета (www.ues.rs.ba).

  • Први уписни рок-Први циклус студија:

Пријемни испити за упис на први циклус студија на свим факултетима/академијама Универзитета у Источном Сарајеву биће одржани 26. и 27. јуна 2023. године у складу са Академским календаром Универзитета у Источном Сарајеву.

Резултати ће бити објављени 29.06.2023. године до 14:00 часова.

Предаја документације за упис студената на први циклус студија у академској 2023/24. години је предвиђена у периоду од 19. до 23. јуна 2023. године, док је упис примљених кандидата планиран у периоду од 3. до 7. јула 2023. године.

  • Други уписни рок-Први циклус студија:

Пријемни испити за упис на први циклус студија у другом уписном року на свим факултетима/академијама Универзитета у Источном Сарајеву биће одржани 04. септембра 2023. године у складу са Академским календаром Универзитета у Источном Сарајеву.

Резултати ће бити објављени 06.09.2023. године до 14:00 часова.

Предаја документације за упис студената у другом уписном року на први циклус студија у академској 2023/24. години је предвиђена у периоду од 28. јуна до 01. септембра 2023. године, док је упис примљених кандидата планиран у периоду од 11. до 15. септембра 2023. године.

  • Пријемни испити за упис на други и трећи циклус студија ће се одржати у другој половини октобра 2023. године.

Више информација о могућностима и предностима студирања на Универзитету у Источном Сарајеву можете наћи на www.upis.ues.rs.ba