Јачање високог образовања у БиХ

Јачање високог образовања у БиХ

Заједнички пројекат “Јачање високог образовања у БиХ”

28. децембар 2005. – 27. јануар 2008. године

Овај заједнички пројекат Европске комисије и Вијећа Европе је покренут како би помогао БиХ да испуни своје обавезе из Бергенског коминикеа у мају 2005. године: наиме припрема и увођење функција на државном нивоу за признавање квалификација и за процјену, оцјену и акредитацију у високом образовању, базирајући се на најбољој европској и међународној пракси.

Буџет пројекта износи 364.000 €

Путем техничке помоћи, обуке и израде инструмената и смјерница реформе заједно са БиХ партнерима у високом образовању пројекат је помогао БиХ да усвоји реформе високог образовања у складу са захтјевима Болоњског процеса. Омогућио је БиХ да извјести значајан напредак на конференцији у Лондону у мају 2007. године.

Фокус пројекта

је био на три важна и међусобно повезана подручја унутар Болоњског процеса.

 • Признавање диплома и периода студија, што се односи на процјену и признавање појединачних диплома и периода студија који су стечени у иностранству, и пружање сличних информација на захтјеве из иностранства о дипломама и периодима студија стеченим у БиХ.
 • Осигурање квалитета и акредитација, што се односи на евалуацију и унапрјеђење високошколских институција и студијских програма које оне нуде.
 • Оквир за високошколске квалификације БиХ, који представља један опис образовног система који је међународно разумљив. Поставља референтне тачке за знање и компетенције које се требају стећи да би се добила академска квалификација или диплома и израђен је тако да осигура конзистентну употребу назива квалификација.

Резултати пројекта

 • Израда основних стратегија и смјерница за имплементацију Болоњских реформи у БиХ
 • Државни акциони план како би се унаприједиле процедуре везане за признавање квалификација у складу са Лисабонском конвенцијом о признавању (Државни акциони план је документ који је поднијела свака чланица Болоњског процеса у децембру 2006. године заједно са својим двогодишњим извјештајем о Болоњским реформама)
 • Модел за Додатак дипломи који издају Универзитети БиХ
 • Приручник за Додатак дипломи
 • Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у високом образовању
 • Препоруке за њихову имплементацију
 • Генерички оквир високошколских квалификација у БиХ
 • Препоруке за његову имплементацију

Ови документи су израђени у процесу који је текао од дна ка врху. Израђени су од стране радних група БиХ које су укључивале све јавне универзитете у БиХ, студенте, државна и ентитетска министарства и 6 међународних експерата Вијећа Европе. Ови документи су одобрени од стране свих јавних универзитета, свих министарстава задужених за образовање и Брчко дистрикта и усвојени од стране Вијећа Министара БиХ 27. децембра 2007. године. Усвајање ових докумената је због тога био “потврдан” чин а не “нормативна” одлука са врха.

 • У пољу пружања информација и признавања, изградње капацитета у министарству цивилних послова БиХ (обука особља и техничка помоћ како би се прикладно одговорило на захтјеве из иностранства; помоћ са успостављањем wеб странице, укључивање БиХ у ENIC-NARIC мрежу и web страницу, погледати www.enic-naric.net)
 • У сва три основна поља пројекта, изградња капацитета унутар министарстава и универзитета путем радних група БиХ и обуке од стране међународних експерата и успостављање групе “Болоња промотора” међу јавним Универзитетима (један почетни тренинг и пружање инструмената за дисеминацију)
 • У пољу признавања и осигурања квалитета, израда детаљних препорука за успостављање “Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета” и “Центра за информације и признавање докумената” које су предвиђене Оквирним законом о високом образовању у БиХ из аугуста 2007. године.