Библиографске и цитатне базе

Библиографске и цитатне базе

Библиографске базе садрже основне податке о објављеним научним публикацијама и омогућавају увид у одређено научно подручје. Основни подаци о научној грађи укључују податке као што су: наслов публикације, име аутора, година, мјесто издавања, итд. Цитатне базе су базе података које осим библиографских података садрже податке о коришћеним цитатима, цитираности објављених научних публикација, цитираности истраживача и његових публикација унутар одређене научне области. Ове базе не садрже пуне текстове публикација. Базе података са пуним текстом омогућавају увид у пуни текст поједине публикације, и обично представљају збирке електронских часописа и књига већег или мањег обима једног или више издавача. Пуни текстови су обично праћени и библиографским описом сваког рада.

Web of Science

Web of Science (раније познат као Web of Knowledge) је библиографска и цитатна база коју одржава Clarivate Analytics и обухвата водеће научне часописе из свих научних области из цијелог свијета. У бази су доступни подаци о тзв. фактору утицајности часописа (impact factor), а резултати евалуације часописа се објављују једном годишње у Journal Citation Reports.

Интернет страница: https://clarivate.com/webofsciencegroup
Листа публикација: SCIE 2023, SSCI 2023 , A&HCI 2023 , ESCI 2023 , JCR 2023

Scopus

Scopus је библиографска и цитатна база издавачке куће Elsevier која индексира велики број публикација из свих области науке из цијелог свијета. Ова база садржи алате за претраживање и анализирање публикација.

Интернет страница: https://www.elsevier.com/solutions/scopus
Листа публикација: Scopus 2023.

SCIndeks – Српски цитатни индекс

SCIndeks реферише часописе из Србије категоризоване као периодичне публикације научног карактера. Поред наслова и сажетка радова, метаподатке у SCIndeks-у чине и све цитиране референце. Већина чланака доступна је у виду пуног текста.

Интернет страница: http://scindeks.ceon.rs/


Google Scholar

Google Scholar представља базу интернет претраживача Google. Ова база омогућава претрагу научне литературе у електронском облику која се налази на интернету али не представља класичну библиографску и цитатну базу.

Интернет страница: https://scholar.google.com/