Улога заинтересованих страна/стејкхолдера у процедурама за обезбеђење квалитета на медицинским факултетима у БиХ

Улога заинтересованих страна/стејкхолдера у процедурама за обезбеђење квалитета на медицинским факултетима у БиХ

Назив пројекта: Улога заинтересованих страна/стејкхолдера у процедурама за обезбеђење квалитета на медицинским факултетима у БиХ

Циљно подручје: развој високог образовања

Циљно под-подручје: осигурање квалитета

Циљне земље: Босна и Херцеговина

Циљне групе: Високообразовне институције

Трајање: Септембар 2007 – а

Партнери:

  • Сви Универзитети у БиХ;
  • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Белгија;
  • Медицински Универзитет у Бечу, Аустрија;
  • Dublin Institute of Technology, Ирска;
  • Особље свих Министарстава здравства у БиХ;
  • WUS Аустрија

Буџетска линија: TEMPUS Grant

Опис пројекта

Општи циљ овог пројекта, са WUS Аустријом као партнером, треба да допринесе усклађивању наставних планова и програма медицинских факултета са ЕУ стандардима медицинског образовања у сарадњи са интерним и екстерним заинтересованим странама/стејкхолдерима, као неизбјежним дијелом имплементације Болоњских принципа у вези са ECTS и развоја курикулума ка образовању заснованом на компетенцијама.

Конкретно, планирано је да се произведе инвентар расположивих знања и компетенција медицинских дипломаца. Осим тога, процедуре за тестирање исхода учења треба да буду развијене за основно медицинско образовање у сарадњи са интерним и екстерним заинтересованим странама/стејкхоледерима. Дакле, Resonance Committee за медицинско образовање треба да се успостави као и интеруниверзитетски пилот центар за медицинску обуку за увођење тржишно оријентисаног приступа у реформским процесима у медицинском образовању.

Планирано је да све ове мјере воде ка курикулуму заснованом на компетенцијама у медицинском образовању у БиХ.