Врсте и нивои студија

Врсте и нивои студија

Врсте и нивои студија на Универзитету у Источном Сарајеву

Универзитет у Источном Сарајеву организован је на начин да интегрише више организационих јединица (факултете, умјетничке академије, институте и друге организационе јединице, као и наставне базе факултета које чине цјеловитост рада Универзитета). Према болоњском концепту студија, на Универзитету у Источном Сарајеву реализују се студијски програми на сва три циклуса академских студија, и то: на основним академским студијама, интегрисаним академским, мастер академским и докторским студијама. Завршетком првог, другог или трећег циклуса студија лице стиче право на одређену академску титулу, односно стручно или научно звање у одређеној области, a што се уређују се посебним законом.

Први циклус судија траје најмање три,  а највише четири године године, и вреднује се са најмање 180, односно 240 бодова, у складу са Европским системом преноса бодова (European Credit Transfer System, у даљем тексту: ECTS).

Изузетак се односи на студије медицине, стоматологије, које трају шест година и вреднују се са најмање 300 ECTS бодова, које се изводе као интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус) и на којима се стичу звања која се уређују посебним законом.

Студије другог циклуса организују се након првог циклуса студија, трају једну или двије године и вреднују се са 60, односно 120 ECTS бодова и то на начин да у збиру са првим циклусом износе 300 ECTS бодова.

Студије трећег циклуса организују се након другог циклуса академских студија, трају три године и вреднују се са 180 ECTS бодова. Један семестар студија вреднује се са 30 ECTS бодова у сваком циклусу.