Признавање страних исправа

Признавање страних исправа

Признавање стране високошколске исправе је поступак којим се имаоцу те исправе потврђује право у погледу наставка образовања, односно у погледу запошљавања. Поступак признавања страних високошколских исправа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом образовању.

Министарство води регистар признатих страних диплома у сврху запошљавања.

У поступку признавања страних високошколских исправа у систему високог образовања имаоцу стране високошколске исправе утврђује се право на наставак започетог високог образовања, односно право на укључивање на нивое високог образовања.

Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања у систему високог образовања обавља Универзитет у скаду са Правилником о поступку признавања страних високошколских исправа, квалификација и периода студирања ради наставка образовања на Универзитету у Источном Сарајеву који је доступан на нашем сајту.

Правилником о поступку признавања страних високошколских исправа, квалификација и периода студирања ради наставка образовања на Универзитету у Источном Сарајеву утврђују се општи услови, начини, поступак, минимални критеријуми, као и органи за спровођење поступка признавања страних високошколских исправа, квалификација, периода студија стечених/похађаних ван Босне и Херцеговине  за потребе наставка образовања на Универзитету у Источном Сарајеву.

Процедуру признавања периода студирања, исправа, диплома и степена студија врше вијећа организационих јединица Универзитета  у сарадњи са универзитетском канцеларијом за признавање.

Универзитетска канцеларија за признавање блиско сарађује са ENIC канцеларијама и другим тијелима на међународном плану када су јој потребне информације о иностраним образовним програмима, структурама и институцијама.