Priznavanje stranih isprava

Priznavanje stranih isprava

Priznavanje strane visokoškolske isprave je postupak kojim se imaocu te isprave potvrđuje pravo u pogledu nastavka obrazovanja, odnosno u pogledu zapošljavanja. Postupak priznavanja stranih visokoškolskih isprava sprovodi se u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju.

Ministarstvo vodi registar priznatih stranih diploma u svrhu zapošljavanja.

U postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava u sistemu visokog obrazovanja imaocu strane visokoškolske isprave utvrđuje se pravo na nastavak započetog visokog obrazovanja, odnosno pravo na uključivanje na nivoe visokog obrazovanja.

Priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja obavlja Univerzitet u skadu sa Pravilnikom o postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava, kvalifikacija i perioda studiranja radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu koji je dostupan na našem sajtu.

Pravilnikom o postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava, kvalifikacija i perioda studiranja radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu utvrđuju se opšti uslovi, načini, postupak, minimalni kriterijumi, kao i organi za sprovođenje postupka priznavanja stranih visokoškolskih isprava, kvalifikacija, perioda studija stečenih/pohađanih van Bosne i Hercegovine  za potrebe nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Proceduru priznavanja perioda studiranja, isprava, diploma i stepena studija vrše vijeća organizacionih jedinica Univerziteta  u saradnji sa univerzitetskom kancelarijom za priznavanje.

Univerzitetska kancelarija za priznavanje blisko sarađuje sa ENIC kancelarijama i drugim tijelima na međunarodnom planu kada su joj potrebne informacije o inostranim obrazovnim programima, strukturama i institucijama.