Kancelarija za osiguranje kvaliteta

Kancelarija za osiguranje kvaliteta

Kancelarija za osiguranje kvaliteta formirana je 2007. godine kao rezultat nastojanja Univerziteta ka uspostavljanju kulture kvaliteta u svim segmentima funkcionisanja.

U skladu sa Statutom Univerziteta Komitet za osiguranje kvaliteta u njegovom radu pomaže univerzitetska kancelarija za osiguranje kvaliteta koja pruža adekvatnu administrativnu i tehničku podršku u radu na osiguranju kvaliteta. Kancelarija za osiguranje kvaliteta Univerziteta je administrativno stručna služba za podršku nastavnom i naučno-istraživačkom i umjetničkom radu Univerziteta. U skladu sa Pravilnikom o osiguranju kvaliteta Kancelarija za osiguranje kvaliteta ima sljedeće nadležnosti:

  • stvaranje mreže za osiguranje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu i integrisanja Univerziteta u nacionalnu i međunarodnu mrežu za osiguranje kvaliteta,
  • pružanje savjeta i preporuka organizacionim jedinicama Univerziteta,
  • organizovanje seminara iz oblasti osiguranja kvaliteta
  • rad na uspostavljanju i uređivanju dokumenata o osiguranju kvaliteta
  • definisanje kriterijuma kvalitetnog funkcionisanja Univerziteta
  • razvijanje postupaka spoljašnjeg i unutrašnjeg vrednovanja, metoda za istraživanje različitih aspekata kvaliteta obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, administrativnog osoblja, rukovodilaca, poslodavaca)
  • pripremanje, organizovanje i koordiniranje vrednovanja različitih segmenata funkcionisanja Univerziteta
  • osiguravanje povratnih informacije od studenata i usmjeravanje njihovih sugestija, prijedloga i kritika
  • prikupljanje, obrada i analiziranje informacija o osiguranju kvaliteta od svih korisnika

Kancelarija za osiguranje kvaliteta sarađuje sa svim organizacionim jedinicama i stručnim službama Univerziteta. U programe i aktivnosti Kancelarije uključuju se predstavnici studentskog tijela Univerziteta.

Prilozi:

Pravilnik o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.09.2016. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta 30.12.2016. godine