Centar za cjeloživotno učenje

Centar za cjeloživotno učenje

Univerzitet u Istočnom Sarajevu organizuje i implementira programe cjeloživotnog učenja u skladu sa svojom misijom.

Obrazovanje odraslih važna je komponenta sistema cjeloživotnog učenja. Na generalnoj konferenciji Uneska još je 1976. godine definisan koncept obrazovanja odraslih na način da uključuje skup svih organizovanih obrazovnih procesa, sadržaja, nivoa i metoda, bez obzira na to nastavlja li osoba školovanje, razvija svoje sposobnosti i proširuje znanje ili poboljšava svoje tehničke ili stručne kvalifikacije.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu nudi pograme dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog usavršavanje, putem obrazovnih modula, koji su usklađeni sa potrebama tržišta rada.

Ciljne grupe:

  • programi dokvalifikacije i prekvalifikacije – nivo obrazovanja minimum SSS;
  • programi stručnog usavršavanja – nivo obrazovanja minimum završen I ciklus studija.

 

Konkursi za programe cjeloživotno učenja objavljuju se na internet stranici UIS-a i jednom od javnih glasila.

Dokumenti za upis mogu se lično predati u rektoratu UIS-a ili poslati putem pošte:

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Kancelarija prorektora za nastavu
Centar za cjeloživotno učenje
Vuka Karadžića 30
71126 Lukavica, Istočno Sarajevo

Nakon prijave na određeni program cjeloživotnog učenja, kandidati će biti obaviješteni o načinu plaćanja pohađanja programa cjeloživotnog učenja.