Dokumenti za upis

Programu cjeloživotnog učenja može pristupiti:

  1. lice sa navršenih 18 godina života;
  2. za programe dokvalifikacije i prekvalifikacije lice sa završenom srednjom školom;
  3. za programe usavršavanja lice sa završenim diplomskim akademskim studijama.

Potrebna dokumentacija za upis programa cjeloživotnog učenja:

  1. popunjen prijavni obrazac (tačno navesti na koji se program cjeloživotnog učenja prijavljujete);
  2. rodni list;
  3. ovjerena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi ili fakultetu;
  4. kopija lične karte;
  5. ukoliko polaznik nije državljanin BiH, prilaže uvjerenje o državljanstvu;
  6. za programe usavršavanja, strani državljani podnose fakultetu/akademiji Univerziteta zahtjev za priznavanje strane visokoškolske isprave, kvalifikacije, perioda studija (Pravilnik o postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava, kvalifikacija i perioda studiranja radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu);
  7. građani Republike Srbije, u skladu sa Sporazumom o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanja statusnih pitanja učenika i studenata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 79/05), ne podnose zahtjev za priznavanje visokoškolske isprave/nostrifikaciju.

 

Za sve dodatne informacije obratite se Centru za cjeloživotno učenje Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prijavni obrazac