Документи за упис

Документи за упис

Програму цјеложивотног учења може приступити:

Лице са завршеним дипломским академским студијама (180 ECTS).

Потребна документација за упис програма цјеложивотног учења:

  1. попуњен пријавни образац (тачно навести на који се програм цјеложивотног учења пријављујете);
  2. родни лист;
  3. овјерена фотокопија дипломе о завршеном факултету;
  4. копија личне карте;
  5. Увјерење о држављанству;
  6. за програме усавршавања, страни држављани подносе факултету/академији Универзитета захтјев за признавање стране високошколске исправе, квалификације, периода студија (Правилник о поступку признавања страних високошколских исправа, квалификација и периода студирања ради наставка образовања на Универзитету у Источном Сарајеву);
  7. грађани Републике Србије, у складу са Споразумом о узајамном признавању докумената у образовању и регулисања статусних питања ученика и студената („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/05), не подносе захтјев за признавање високошколске исправе/нострификацију.

 

За све додатне информације обратите се Центру за цјеложивотно учење Универзитета у Источном Сарајеву.