Упутство за навођење афилијације

Упутство за навођење афилијације

УПУТСТВО ЗА НАВОЂЕЊЕ АФИЛИЈАЦИЈЕ АКАДЕМСКОГ ОСОБЉА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 Овим упутством ближе се уређује начин навођења институцијe у којој је аутор запослен (у даљем тексту афилијација) ради прецизнијег вредновања рада академског особља и истраживача и вредновања рада Универзитета у Источном Сарајеву. Вредновање рада Универзитета у Источном Сарајеву је од значаја за: позиционирање на различитим свјетским ранг листама универзитета, акредитацију и евалуацију, као и за учествовање на конкурсима за пројекте.

Правилно наведена афилијација подразумијева навођење назива институције, адресе институције и адресе електронске поште аутора.

Назив институције
Код навођења назива институције наводи се назив Универзитета у Источном Сарајеву, а затим назив организационе јединице. Поред назива институције наводи се назив катедре. Уколико правила или техничка ограничења часописа онемогућавају уношење свих дијелова афилијације, неопходно је прво навести назив Универзитета, а затим остале дијелове афилијације колико је то могуће.

Примјер правилне афилијације:
Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник, Катедра за хемију
University of East Sarajevo, Faculty of Technology Zvornik, Department of Chemistry

Адреса институције
Адреса институције пише се навођењем адресе факултета/академије и то: пуног назива улице, тачног броја, поштанског броја и назива града/општине. Приликом навођења адресе институције на енглеском језику, преводи се само град/општина, а из назива улица изостављају се енклитички знаци.

Адреса електронске поште
Приликом навођења електронске поште (e-mail) обавезно је навести службену адресу. Уколико запослени на Универзитету у Источном Сарајеву нема отворену службену адресу, у обавези је да отвори налог и користи службену адресу за коресподенцију. Службена адреса садржи пуно име и презиме запосленог.

Примјери службене адресе запосленог на Универзитету у Источном Сарајеву: marko.markovic@ues.rs.ba, marko.markovic@fpm.ues.rs.ba

Тачне афилијације организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву наведене су у табели на линку у наставку: