Остали акти

Остали акти

1. Стратегија развоја 2021-2026.

2Кодекс професионалне етике на Универзитету у Источном Сарајеву – 8.6.2018. године

3. Упутство о начину израде службеног акта Универзитета у Источном Сарајеву

4. Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију на Универзитету у Источном Сарајеву – 28.12.2017. године

5. Упутство и Одлука за навођење афилације академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

6. Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2022/2023. годину

           6.1 Допуна Трошковника за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2022/23. годину – 09.09.2022.

7. Одлука Управног одбора о висини школарине за студенте који самофинансирају своје школовање, за ванредне студенте и студенте стране држављане за академску 2022/2023. годину

8. Oдлука Владе Републике Српске о висини школарине за редовне студенте на студијским програмима првог и другог циклуса студија за академску 2022/2023. годину

9. Одлука Сената о разврставању наставних предмета по ужим научним областима на Универзитету у Источном Сарајеву – 12.12.2022.

10. Одлука о усвајању Плана интегритета Универзитета у Источном Сарајеву – 06.06.2023.

            10.1 План интегритета Универзитета у Источном Сарајеву– 06.06.2023.

11. Одлука Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву о висини школарина за студенте који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и студенте стране држављане за академску 2023/24. годину – 22.06.2023.

12. Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2023/24. годину – 22.06.2023. 

13. Попис привредних субјеката с којима је представник уговорног органа или с њим повезане особе у сукобу интереса – 05.07.2023.

14. Акциони план родне равноправности (GAP) на Универзитету у Источном Сарајеву

15. Одлука Управног одбора о висини школарине за студенте који самофинансирају своје школовање, за ванредне студенте и студенте стране држављане за академску 2024/2025 годину – 07.06.2024.

16. Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2024/2025 годину – 07.06.2024.