Политика квалитета

Политика квалитета

Политика квалитета Универзитета у Источном Сарајеву представља основу за пројектовање поступака развоја свих процеса рада на Универзитету, а у складу са ентитетским / националним прописима и принципима болоњске декларације.

У спровођењу Политике квалитета Универзитет остварује сарадњу са студентима и корисницима резултата наставног,научног, умјетничког и стручног рада Универзитета, као и са високошколским установама и институцијама у земљи и иностранству.

Испуњавајући захтјеве корисника у процесима образовања, истраживања и успјешне примјене научних и умјетничких достигнућа у процесима и методама рада и пословања, сврха Универзитета јесте да обезбједи повјерење и задовољство корисника квалитетом својих услуга.

Универзитет тежи да се развије у модерну европску високошколску институцију препознатљиву по својим наставним, научним и стручним достигнућима свршених студената и да се као равноправни партнер укључи у европске образовне и истраживачке токове.

Универзитет спроводи наставни и научно истраживачки и умјетнички процес сталним иновирањем наставних садржаја и примјену савремених метода и техника у образовању и научно истраживачком и умјетничком раду, на начин компатибилан са трендовима образовања у Европи и свијету, у складу са захтјевима корисника високог образовања уз стално унапређење квалитета својих процеса и услуга.

Универзитет гради свој наставни, научноистраживачки, умјетнички развој и успјех остваривањем својих основних оперативних циљева:

  • повећање нивоа квалитета студијских програма, наставних планова и програма,
  • повећање броја студената и повећање интересовања за студије на Универзитету,
  • унапређење знања и компетенција наставног и ненаставног особља,
  • оптимално коришћење материјалних и људских ресурса,
  • унапређење квалитета научно истраживачких и умјетничких активности,
  • унапређење квалитета библиотекарских и информационих ресурса,
  • унапређење квалитета услова рада, простора и опреме,
  • унапређење квалитета постојеће и израда нове документације,
  • jачање улоге запослених и студената у самовредновању и оцјени квалитета,
  • повећање нивоа квалитета процеса управљања.

Органи управљања Универзитета обезбјеђују разумијевање, примјену и одржавање ове политике квалитета на свим организационим нивоима на Универзитету. Право и обавеза свих запослених на Универзитету и организационим јединицама у оквиру Универзитета, је да спроводе Политику квалитета, унапређују квалитет и да својим радом доприносе научном и стручном угледу Универзитета.

Запослени и студенти одговорно спроводе Политику квалитета и дају приједлоге за даље унапређење квалитета.

Прилози:

Политика квалитета