Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu predstavlja osnovu za projektovanje postupaka razvoja svih procesa rada na Univerzitetu, a u skladu sa entitetskim / nacionalnim propisima i principima bolonjske deklaracije.

U sprovođenju Politike kvaliteta Univerzitet ostvaruje saradnju sa studentima i korisnicima rezultata nastavnog,naučnog, umjetničkog i stručnog rada Univerziteta, kao i sa visokoškolskim ustanovama i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Ispunjavajući zahtjeve korisnika u procesima obrazovanja, istraživanja i uspješne primjene naučnih i umjetničkih dostignuća u procesima i metodama rada i poslovanja, svrha Univerziteta jeste da obezbjedi povjerenje i zadovoljstvo korisnika kvalitetom svojih usluga.

Univerzitet teži da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju prepoznatljivu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata i da se kao ravnopravni partner uključi u evropske obrazovne i istraživačke tokove.

Univerzitet sprovodi nastavni i naučno istraživački i umjetnički proces stalnim inoviranjem nastavnih sadržaja i primjenu savremenih metoda i tehnika u obrazovanju i naučno istraživačkom i umjetničkom radu, na način kompatibilan sa trendovima obrazovanja u Evropi i svijetu, u skladu sa zahtjevima korisnika visokog obrazovanja uz stalno unapređenje kvaliteta svojih procesa i usluga.

Univerzitet gradi svoj nastavni, naučnoistraživački, umjetnički razvoj i uspjeh ostvarivanjem svojih osnovnih operativnih ciljeva:

  • povećanje nivoa kvaliteta studijskih programa, nastavnih planova i programa,
  • povećanje broja studenata i povećanje interesovanja za studije na Univerzitetu,
  • unapređenje znanja i kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja,
  • optimalno korišćenje materijalnih i ljudskih resursa,
  • unapređenje kvaliteta naučno istraživačkih i umjetničkih aktivnosti,
  • unapređenje kvaliteta bibliotekarskih i informacionih resursa,
  • unapređenje kvaliteta uslova rada, prostora i opreme,
  • unapređenje kvaliteta postojeće i izrada nove dokumentacije,
  • jačanje uloge zaposlenih i studenata u samovrednovanju i ocjeni kvaliteta,
  • povećanje nivoa kvaliteta procesa upravljanja.

Organi upravljanja Univerziteta obezbjeđuju razumijevanje, primjenu i održavanje ove politike kvaliteta na svim organizacionim nivoima na Univerzitetu. Pravo i obaveza svih zaposlenih na Univerzitetu i organizacionim jedinicama u okviru Univerziteta, je da sprovode Politiku kvaliteta, unapređuju kvalitet i da svojim radom doprinose naučnom i stručnom ugledu Univerziteta.

Zaposleni i studenti odgovorno sprovode Politiku kvaliteta i daju prijedloge za dalje unapređenje kvaliteta.

Prilozi:

 Politika kvaliteta