Digitalni repozitorijum doktorskih disertacija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Digitalni repozitorijum doktorskih disertacija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, usvojen je Pravilnik o digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Ovim pravilnikom bliže se uređuje vođenje jedinstvene elektronske evidencije i pohranjivanje doktorskih disertacija obranjenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u Digitalni repozitorijum Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

U digitalni repozitorijum unose se i čuvaju doktorske disertacije koje su odbranjenje na Univerzitetu od stupanja na pravnu snagu Pravilnika o digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (oktobar 2022. godine). Doktorske disertacije koje su odbranjene na Univerzitetu prije stupanja na snagu ovog pravilnika, mogu se unositi i čuvati u digitalnom repozitorijumu na zahtjev autora doktorske disertacije.

Digitalni repozitorijum doktorskih disertacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu je dostupan na adresi: https://repozitorijum.ues.rs.ba

Digitalni repozitorijum je razvijen od strane Univerzitetskog računarskog centra.

Pravilnik o digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Dokumenta za kandidate:

Izjava o autorstvu

Izjava o istovjetnosti štampane i elektronske verzije doktorske disertacije

Izjava o korišćenju