Upis studenata

Upis studenata

Pristup studijama sva tri ciklusa studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu zagarantovano je na osnovima ravnopravnosti i javnog konkursa.

Pristup prvom ciklusu studija imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i učenici koji su završili srednju školu u inostranstvu. Radi upisa na prvi ciklus studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu , učenici koji su srednju školu završili u inostranstvu, dužni su dokaz o završenoj školi nostrifikovati u resornom Ministarstvu. Izuzetak su od navedene nostrifikacije svjedočanstva ili diplome stečene u Republici Srbiji, na osnovu Sporazuma o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata (Sl. glasnik RS, broj 79/05).

Pristup drugom ciklusu studija vrednovanom sa 60 ECTS bodova imaju lica koja su završila prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekla najmanje 240 ECTS bodova, dok pristup drugom ciklusu studija vrednovanom sa 120 ECTS bodova imaju lica koja su završila prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekla najmanje 180 ECTS bodova.

Pristup trećem ciklusu studija imaju

  • Lica koja imaju završene akademske studije drugog ciklusa, odnosno integrisane studije sa ostvarenih najmanje 300 bodova i prosječnu ocjenu od najmanje 8,00 i na prvom i na drugom ciklusu studija, odnosno integrisanim studijama, znanje stranog jezika i ispunjenost drugih uslova koji se mogu propisati aktima fakulteta/akademije, a u zavisnosti od naučne oblasti;
  • Lica koja su, po ranije važećim propisima, završila poslijediplomske – magistarske studije za sticanje zvanja magistra nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, prosječnu ocjenu od najmanje 8,00 i na osnovnim i na poslijediplomskim studijama, znanje stranog jezika i ispunjenost drugih uslova koji se mogu propisati aktima fakulteta/akademije, a u zavisnosti od naučne oblasti;
  • Lica kojima je u postupku ekvivalencije zvanje stečeno po ranije važećim propisima izjednačeno sa zvanjem koje se stiče sa završetkom drugog ciklusa studija iz odgovarajuće naučne oblasti, imaju prosječnu ocjenu iz prethodnih studija od najmanje 8,00 na svakom od ciklusa studija, znanje stranog jezika i ispunjenost drugih uslova koji se mogu propisati aktima fakulteta/akademije, a u zavisnosti od naučne oblasti.

Senat Univerziteta na osnovu prijedloga fakulteta/akademija, usvaja prijedlog plana upisa studenata u narednu akademsku godinu prvog i drugog ciklusa studija u statusu budžeta i sufinansiranja. Konačan broj studenata u statusu budžeta i sufinansiranja na prvom i drugom ciklusu studija utvrđuje Vlada RS. Broj studenata u statusu samofinansiranja, vanrednog studija i stranih državljana prvog i drugog ciklusa studija utvrđuje Senat Univeziteta, kao i broj studenata trećeg ciklusa studija.

Konkurs za upis studenata na studijske programe raspisuje Univerzitet. Konkurs se javno objavljuje. Konkurs sadrži uslove prijemnog ispita, odnosno ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti. Uz konkurs Univerzitet objavljuje i posebne uslove konkursa.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Prijavlјivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim članicama  Univerziteta počeće 24. juna i trajaće do 28. juna 2024. godine, dok su prijemni ispiti zakazani za1. i 2. juli ove godine.

I ove godine biće moguće elektronsko prijavlјivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita. Prijava kandidata na prvi ciklus studija na sve fakultete/akademije, osim na Medicinski fakultet Foča, moći će se izvršiti i elektronskim putem (https://estudent.ues.rs.ba/)u periodu od 24. do 29. juna 2024. godine.

Svi kandidati koji uspješno polože prijemni ispit te ostvare pravo upisa mogu se upisati od 8. do 12. jula 2024. godine.

Drugi upisni rok organizovaće članice Univerziteta u Istočnom Sarajevu koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Konkurs za upis studenata u drugom roku biće objavlјen 14. avgusta, dok će se prijave za polaganje prijemnih ispita moći predati od 26. do 30. avgusta.

Prijava kandidata na prvi ciklus studija na sve fakultete/akademije, osim na Medicinski fakultet Foča, moći će se izvršiti i elektronskim putem (https://estudent.ues.rs.ba/) i u drugom upisnom roku, u periodu od 26. do 31. avgusta 2024. godine.

Prijemni ispiti u drugom upisnom roku biće organizovan 2. septembra, dok je upis primlјenih kandidata planiran od 9. do 13. septembra 2024. godine.