Upis studenata

Upis studenata

Pristup studijama sva tri ciklusa studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu zagarantovano je na osnovima ravnopravnosti i javnog konkursa.

Pristup prvom ciklusu studija imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i učenici koji su završili srednju školu u inostranstvu. Radi upisa na prvi ciklus studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu , učenici koji su srednju školu završili u inostranstvu, dužni su dokaz o završenoj školi nostrifikovati u resornom Ministarstvu. Izuzetak su od navedene nostrifikacije svjedočanstva ili diplome stečene u Republici Srbiji, na osnovu Sporazuma o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata (Sl. glasnik RS, broj 79/05).

Pristup drugom ciklusu studija vrednovanom sa 60 ECTS bodova imaju lica koja su završila prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekla najmanje 240 ECTS bodova, dok pristup drugom ciklusu studija vrednovanom sa 120 ECTS bodova imaju lica koja su završila prvi ciklus odgovarajućih akademskih studija i stekla najmanje 180 ECTS bodova.

Pristup trećem ciklusu studija imaju

  • Lica koja imaju završene akademske studije drugog ciklusa, odnosno integrisane studije sa ostvarenih najmanje 300 bodova i prosječnu ocjenu od najmanje 8,00 i na prvom i na drugom ciklusu studija, odnosno integrisanim studijama, znanje stranog jezika i ispunjenost drugih uslova koji se mogu propisati aktima fakulteta/akademije, a u zavisnosti od naučne oblasti;
  • Lica koja su, po ranije važećim propisima, završila poslijediplomske – magistarske studije za sticanje zvanja magistra nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, prosječnu ocjenu od najmanje 8,00 i na osnovnim i na poslijediplomskim studijama, znanje stranog jezika i ispunjenost drugih uslova koji se mogu propisati aktima fakulteta/akademije, a u zavisnosti od naučne oblasti;
  • Lica kojima je u postupku ekvivalencije zvanje stečeno po ranije važećim propisima izjednačeno sa zvanjem koje se stiče sa završetkom drugog ciklusa studija iz odgovarajuće naučne oblasti, imaju prosječnu ocjenu iz prethodnih studija od najmanje 8,00 na svakom od ciklusa studija, znanje stranog jezika i ispunjenost drugih uslova koji se mogu propisati aktima fakulteta/akademije, a u zavisnosti od naučne oblasti.

Senat Univerziteta na osnovu prijedloga fakulteta/akademija, usvaja prijedlog plana upisa studenata u narednu akademsku godinu prvog i drugog ciklusa studija u statusu budžeta i sufinansiranja. Konačan broj studenata u statusu budžeta i sufinansiranja na prvom i drugom ciklusu studija utvrđuje Vlada RS. Broj studenata u statusu samofinansiranja, vanrednog studija i stranih državljana prvog i drugog ciklusa studija utvrđuje Senat Univeziteta, kao i broj studenata trećeg ciklusa studija.

Konkurs za upis studenata na studijske programe raspisuje Univerzitet. Konkurs se javno objavljuje. Konkurs sadrži uslove prijemnog ispita, odnosno ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti. Uz konkurs Univerzitet objavljuje i posebne uslove konkursa.

Konkurs za upis studenata na sva tri ciklusa studija u akademskoj 2023/24. godini biće objavljen početkom juna u dnevnim novinama i internet stranici Univerziteta (www.ues.rs.ba).

  • Prvi upisni rok-Prvi ciklus studija:

Prijemni ispiti za upis na prvi ciklus studija na svim fakultetima/akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu biće održani 26. i 27. juna 2023. godine u skladu sa Akademskim kalendarom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rezultati će biti objavljeni 29.06.2023. godine do 14:00 časova.

Predaja dokumentacije za upis studenata na prvi ciklus studija u akademskoj 2023/24. godini je predviđena u periodu od 19. do 23. juna 2023. godine, dok je upis primljenih kandidata planiran u periodu od 3. do 7. jula 2023. godine.

  • Drugi upisni rok-Prvi ciklus studija:

Prijemni ispiti za upis na prvi ciklus studija u drugom upisnom roku na svim fakultetima/akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu biće održani 04. septembra 2023. godine u skladu sa Akademskim kalendarom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Rezultati će biti objavljeni 06.09.2023. godine do 14:00 časova.

Predaja dokumentacije za upis studenata u drugom upisnom roku na prvi ciklus studija u akademskoj 2023/24. godini je predviđena u periodu od 28. juna do 01. septembra 2023. godine, dok je upis primljenih kandidata planiran u periodu od 11. do 15. septembra 2023. godine.

  • Prijemni ispiti za upis na drugi i treći ciklus studija će se održati u drugoj polovini oktobra 2023. godine.

Više informacija o mogućnostima i prednostima studiranja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu možete naći na www.upis.ues.rs.ba