Akademski kalendar

Akademski kalendar

Nastava na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu organizuje se i izvodi u toku akademske godine. Akademska godina, u pravilu, počinje 1. oktobra i traje 12 kalendarskih mjeseci. Studijska godina se organizuje u dva semestra, gdje se u svakom semestru planira po 15 sedmica nastave u zimskom i ljetnom semestru, što znači ukupno 30 sedmica godišnje. Tokom studijske godine student prati nastavu u vidu: predavanja, vježbi, seminara, stručne prakse, terenske nastave itd.

Preostale sedmice predviđene su za održavanje drugih oblika nastave u vidu grupnih konsultacija, završavanje pojedinih studijskih obaveza, završnih ispita i pauze između semestara.

Početak zimskog i ljetnog semestra za svaku akademsku godinu utvrđuje se odlukom Senata Univerziteta kojom se usvaja akademski kalendar za tekuću akademsku godinu.

_______________________________________________________________________________________________________________