Saradnja sa privredom

Saradnja sa privredom

Univerzitetu u Istočnom Sarajevu je postao član Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske gdje su, osim Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća kao koordinatora, uključeni i Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci i Inovacioni centar Banja Luka. Evropska mreža preduzetništva, kao instrument podrške preduzećima, pokrenuta je još 1987. godine na inicijativu Evropske komisije u cilju podsticanja razvoja preduzeća. EEN predstavlja kompleksan set instrumenata za podršku razvoju preduzeća. UIS uzima aktivno učešće u svim aktivnostima mreže i ima aktivnu saradnju sa sektorom malih i srednjih preduzeća kroz:

 • Objedinjavanje usluga pružanja praktičnih informacija i pomoći MSP-ima u cilju:
  • Lakšeg pronalaženja poslovnih partnera iz EU
  • Uspostavljanja poslovne saradnje sa institucijama i organizacijama u EU
  • Učestvovanja MSP-a na tenderima u EU
  • Lakšeg pristupa informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama EU
  • Dobijanja informacija o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima koji se odnose na inovacije i o posredničkim uslugama u transferu tehnologije i znanja
  • Dobijanja informacija o okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj
 • Podizanje svijesti o značaju inovativnosti i mogućnostima transfera tehnologija i povećanja konkurentnosti;
 • Informisanje o mogućnostima tržišta EU i učestvovanje u stvaranju široke Evropske poslovne mreže;
 • Informisanje o domaćim istraživačko-tehnološko-razvojnim mogućnostima.

Kroz Evropsku mrežu preduzetništva Republike Srpske Univerzitetu u Istočnom Sarajevu će biti i u funkciji podrške MSP-a u provođenju projekata finansiranih iz drugih programa EU, kao što su programi COSME, Horizon 2020, Erasmus+, te programa koji su orjentisani na finansijsku podršku preduzećima.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić potpisao je 23.03.2016. godine Protokol o saradnji sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske i područnih privrednih komora Istočno Sarajevo, Trebinje, Doboj i Bijeljina u cilju jačanja saradnje Univerziteta sa realnim sektorom, tj. poboljšavanje saradnje između akademske zajednice i privrede Republike Srpske.

Sporazumom će biti obezbijeđeno učešće akademske zajednice u kreiranju novih proizvoda, kao i korištenje znanja i laboratorije sa kojom raspolažemo, a pri tome nadoknađujući ono što privredni subjekti ne mogu finansirati i razvijati određene procese.

Do sada je preko određenih fakulteta (organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu) uspostavljena saradnja sa određenim privrednim subjektima koje možete pronaći na sledećem linku: Link

 

Nacionalni projekti

Naziv projekta: „Primjena 3D modeliranja i dizajna za izradu prototipova u tržišnoj komunikaciji“, zajednički projekat naučno-istraživačke zajednice i privrede program „Sinergija“, sufinansira Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, broj ugovora 19.030/961-11-2/21

Naziv projekta: “Razvoj novog linearnog simulatora niskonaponske lektrodistributivne mreže“ , zajednički projekat naučno-istraživačke zajednice i privrede program „Sinergija“, sufinansira Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, broj ugovora 19.030/961-8-2/21

Naziv projekta: „Laboratorijska dielektrična ispitivanja međufaznih izolacionih odstojnika za 35 kV nadzemne vodove“, ispitivanja i razvoj navedene elektroenergetske opreme su urađeni za potrebe MH „ERS“- MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d Pale, 2021. godine.

Naziv projekta: „Digitalna farma kao platforma za unapređenje menadžmenta proizvodnje i saradnje sa visokoobrazovnim sektorom“ u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Poljoprivrednom zadrugom Gvozno, Kalinovik, finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, projektne aktivnosti 2020-21, broj ugovora 19.032/968-9/20.

Naziv projekta: „Sistem za online monitoring i upravljanje proizvodnjom u zaštićenom prostoru – “Pametna bašta““, u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Poljoprivrednim klasterom „SRP“ Istočna Ilidža, finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, projektne aktivnosti 2021-22, broj rješenja 12/2.3-403-7708/21.

Naziv projekta: „Razvoj nove poboljšane verzije uređaja za povećanje energetske efikasnosti niskonaponske elektrodistributivne mreže“, zajednički projekat naučno-istraživačke zajednice i privrede Pilot-program „Sinergija“, sufinansira Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, projektne aktivnosti 2020÷2021, broj ugovora 19.032/961-68/19.

Naziv projekta: „Razvoj novog linearnog simulatora niskonaponske elektrodistributivne mreže“, zajednički projekat naučno-istraživačke zajednice i privrede program „Sinergija“, sufinansira Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, 2021. do danas, broj ugovora 19.030/961-8-2/21.

Naziv projekta: Mjerenja i analize parametara kvaliteta električne energije u tački priključenja na mrežu četiri fotonaponske elektrane: FNE Brankovići 1, FNE Brankovići 2, FNE Brankovići 3 i FNE Rađevići 1, posao urađen za firmu „VMR ENERGY“ d.o.o. Rogatica iz Rogatice, 2022. godine. (Elektrotehnički fakultet)

 

Međunarodni projekti

 

Naziv projekta: Innovation Centres for the development of innovative and entrepreneurial thinking to facilitate the development of sustainable smart solutions in the Western Balkans-(SMART)

Koordinator: Fakulteta za uporabne poslovne in druzbene studije Maribor

Rukovodilac na UIS: doc. dr Nenad Marković

Članica: Medicinski fakultet

Internet stranica projekta:

Trajanje: 2022.-2025.

Oznaka projekta: 10182938

 

Naziv projekta: Development of part-time and short cycle studies in higher education in Bosnia and Herzegovina (PARTISH)

Koordinator: Univerzitet u Novom Sadu

Rukovodilac na UIS: prof. dr Dejan Bokonjić

Članica: Medicinski fakultet Foča, Rektorat Univerziteta, Elektrotehnički fakultet i Fakultet poslovne ekonomije

Internet stranica projekta: https://partish.lurmk.lv/

Trajanje: 2020.-2023.

Oznaka projekta: 617421-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

 

 

Naziv projekta: Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability (SUCCESS)

Koordinator: Međunarodni univerzitet Burč

Rukovodilac na UIS: prof. dr Slobodan Lubura

Članica: Elektrotehnički fakultet

Internet stranica projekta: https://success-project.ba

Trajanje: 2020.-2023.

Oznaka projekta: 618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

 

Naziv projekta: Knowledge Triangle for a Low Carbon Economny (KALCEA)

Koordinator: National and Kapodistrian University of Athens

Rukovodilac na UIS: doc. dr Srđan Lale

Članica: Elektrotehnički fakultet

Internet stranica projekta: https://kalcea.com/

Trajanje: 2020.-2023.

Oznaka projekta: 618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

 

Naziv projekta: Strengthening Capacities for the Implementation of Dual Education in BiH Higher Education (DualSCI)

Koordinator: Univerzitet u Novom Sadu

Rukovodilac na UIS: prof. dr Srđan Lalić

Članica: Rektorat, Ekonomski fakultet Brčko i Medicinski fakultet Foča

Internet stranica projekta: dualsci.unze.ba

Trajanje: 2019.-2022.

Oznaka projekta: 610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP

 

Naziv projekta: Electrical Energy Markets and Engineering Education (ELEMEND)

Koordinator: Ethniko kai kapodistriako panepisthmio athinon

Rukovodilac na UIS: prof. dr Slobodan Lubura

Članica: Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

Internet stranica projekta: www.elemend.ba

Trajanje: 2017. – 2020.

Oznaka projekta: 585681-EEP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

 

Naziv projekta: Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism (CULTURWB)

Koordinator: Univerzitet u Novom Sadu

Rukovodilac na UIS: prof. dr Branislav Mašić

Članica: Rektorat

Internet stranica projekta: culturwb.pmf.uns.ac.rs

Trajanje: 2016.-2020.

Oznaka projekta: 574193-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA 2-CBHE-JP

 

Naziv projekta: Services in support of business and innovation in Republic of Srpska (EUNORS)

Koordinator: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS

Rukovodilac na UIS: dr Nenad Marković

Članica: Rektortat

Internet stranica projekta: https://www.rars-msp.org/lat/poslovna-podrska-lat/evropska-mreza-preduzetnistva-rs/

Trajanje: 2014-.

Oznaka projekta: 649148