Uloga zainteresovanih strana/stejkholdera u procedurama za obezbeđenje kvaliteta na medicinskim fakultetima u BiH

Uloga zainteresovanih strana/stejkholdera u procedurama za obezbeđenje kvaliteta na medicinskim fakultetima u BiH

Naziv projekta: Uloga zainteresovanih strana/stejkholdera u procedurama za obezbeđenje kvaliteta na medicinskim fakultetima u BiH

Ciljno područje: razvoj visokog obrazovanja

Ciljno pod-područje: osiguranje kvaliteta

Ciljne zemlje: Bosna i Hercegovina

Ciljne grupe: Visokoobrazovne institucije

Trajanje: Septembar 2007 – a

Partneri:

  • Svi Univerziteti u BiH;
  • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Belgija;
  • Medicinski Univerzitet u Beču, Austrija;
  • Dublin Institute of Technology, Irska;
  • Osoblje svih Ministarstava zdravstva u BiH;
  • WUS Austrija

Budžetska linija: TEMPUS Grant

Opis projekta

Opšti cilj ovog projekta, sa WUS Austrijom kao partnerom, treba da doprinese usklađivanju nastavnih planova i programa medicinskih fakulteta sa EU standardima medicinskog obrazovanja u saradnji sa internim i eksternim zainteresovanim stranama/stejkholderima, kao neizbježnim dijelom implementacije Bolonjskih principa u vezi sa ECTS i razvoja kurikuluma ka obrazovanju zasnovanom na kompetencijama.

Konkretno, planirano je da se proizvede inventar raspoloživih znanja i kompetencija medicinskih diplomaca. Osim toga, procedure za testiranje ishoda učenja treba da budu razvijene za osnovno medicinsko obrazovanje u saradnji sa internim i eksternim zainteresovanim stranama/stejkholederima. Dakle, Resonance Committee za medicinsko obrazovanje treba da se uspostavi kao i interuniverzitetski pilot centar za medicinsku obuku za uvođenje tržišno orijentisanog pristupa u reformskim procesima u medicinskom obrazovanju.

Planirano je da sve ove mjere vode ka kurikulumu zasnovanom na kompetencijama u medicinskom obrazovanju u BiH.