Vrste i nivoi studija

Vrste i nivoi studija

Vrste i nivoi studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Univerzitet u Istočnom Sarajevu organizovan je na način da integriše više organizacionih jedinica (fakultete, umjetničke akademije, institute i druge organizacione jedinice, kao i nastavne baze fakulteta koje čine cjelovitost rada Univerziteta). Prema bolonjskom konceptu studija, na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu realizuju se studijski programi na sva tri ciklusa akademskih studija, i to: na osnovnim akademskim studijama, integrisanim akademskim, master akademskim i doktorskim studijama. Završetkom prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija lice stiče pravo na određenu akademsku titulu, odnosno stručno ili naučno zvanje u određenoj oblasti, a što se uređuju se posebnim zakonom.

Prvi ciklus sudija traje najmanje tri,  a najviše četiri godine godine, i vrednuje se sa najmanje 180, odnosno 240 bodova, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (European Credit Transfer System, u daljem tekstu: ECTS).

Izuzetak se odnosi na studije medicine, stomatologije, koje traju šest godina i vrednuju se sa najmanje 300 ECTS bodova, koje se izvode kao integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) i na kojima se stiču zvanja koja se uređuju posebnim zakonom.

Studije drugog ciklusa organizuju se nakon prvog ciklusa studija, traju jednu ili dvije godine i vrednuju se sa 60, odnosno 120 ECTS bodova i to na način da u zbiru sa prvim ciklusom iznose 300 ECTS bodova.

Studije trećeg ciklusa organizuju se nakon drugog ciklusa akademskih studija, traju tri godine i vrednuju se sa 180 ECTS bodova. Jedan semestar studija vrednuje se sa 30 ECTS bodova u svakom ciklusu.