O Univerzitetu

O Univerzitetu

Studiraj najbolje

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Nastavu na integrisanom Univerzitetu u Istočnom Sarajevu danas pohađa oko 13.000 studenata u 10 gradova gdje je smješteno 17 organizacionih jedinica Univerziteta, dok je Rektorat, kao administrativni centar, smješten u Istočnom Sarajevu. Univerzitet ima 56 studijskih programa na prvom ciklusu studija, 48 na drugom ciklusu i 11 na trećem ciklusu studija.

31 Godina

akademskog iskustva

  • Akreditovan Univerzitet
  • Savremeni studijski programi
  • Međunarodna i međuuniverzitetska saradnja
  • Aktivno učešće u značajnim projektima
  • Izvrsnost u istraživanju
  • Savremene biblioteke, laboratorije i naučno-istraživački centri

Studijski programi našeg Univerziteta prate savremene naučne trendove i naučna saznanja, a nastojimo da ih što više uskladimo sa aktuelnim kretanjima na tržištu rada i usaglasimo sa potrebama privrednog okruženja.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu prva je javna akreditovana visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini, te 2018. godine ulazi u proces reakreditacije.

Značajna sredstva uložena su u modernizaciju laboratorija i IT opreme, naročito u 7 naučno-istraživačkih centara Univerziteta u Istočnom Sarajevu, čime je omogućena praktična primjena znanja i dat zamah razvoju nauke.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, kao partner ili koordinator, aktivno je uključen je u značajne projekte kao što su IPA, Erazmus + (u koji je inkorporiran bivši Tempus projekat), Horizont 2020, koji omogućavaju stručno usavršavanje akademske zajednice, razmjenu nastavnog osoblja i studenata, volontiranje ili rad u insostranstvu, saradnju sa privredom na komercijalizaciji inovativnih proizvoda ili usluga, unapređenje infrastrukture.

Univerzitet tradicionalno organizuje kvalitetne naučne skupove sa izuzetno velikim brojem prijavljenih radova i učesnika iz država širom svijeta, što ukazuje na ugled koji su naučni skupovi UIS-a stekli u svjetskoj akademskoj zajednici. Zbog dobrih naučnih rezultata koje postižu, većina naučnih skupova Univerziteta u Istočnom Sarajevu je po brojnim strogim kategorizacijama svrstana u red istaknutih međunarodnih naučnih skupova.

UIS je član Evropske univerzitetske asocijacije – EUA (European University Association), Dunavske rektorske konferencije (Danube Rectors Conference), Alpe-Adria rektorske konferencije, Rektorske konferencije BiH i Republike Srpske.

Univerzitet je opredijeljen da razvija saradnju sa drugim univerzitetima u BiH i inostranstvu, kao i sa međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima visokog obrazovanja, a osigurana je i mogućnost mobilnosti studenata i nastavnika. Mobilnost se ostvaruje kroz CEEPUS program, Erazmus + program, nacionalne programe Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, kao i kroz bilateralnu saradnju pojedinih organizacionih jedinica UIS-a sa srodnim visokoškolskim ustanovama iz inostranstva.

Na polju međunarodne i međuuniverzitetske saradnje, UIS ima 55 potpisanih opštih sporazuma o saradnji sa visokoškolskim institucijama iz zemlje, regiona, Evrope i svijeta, kao i 119 posebnih sporazuma kojima je definisana saradnja organizacionih jedinica sa srodnim fakultetima, privrednim preduzećima, institutima i agencijama.

UIS će nastaviti i jačanje saradnje sa realnim sektorom jer postoji obostrani interes. Privreda računa na stručnost mladih ljudi obrazovanih na našem Univerzitetu, a studentima je neophodna praksa u privrednim preduzećima kako bi stekli vještine neophodne za kasnije obavljanje poslova.

UIS razvijamo kao odgovornu, autonomnu i vodeću istraživačku, obrazovno-naučnu i umjetničku ustanovu u Republici Srpskoj, BiH i Evropi.

Svjesni činjenice da nosioci društvenog progresa mogu biti samo kadrovi koji posjeduju odgovarajuće znanje i koji su spremni da preuzmu odgovornost za razvoj društva, trudićemo se da u narednom periodu na još viši nivo podignemo kvalitet znanja koje nudi Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Uporedo sa podizanjem kvaliteta studijskih programa, radićemo i na podizanju kvaliteta rada profesora jer su oni ključni faktor u obrazovanju mladih. Profesori su u obavezi da daju doprinos privrednom, kulturnom, naučnom i obrazovnom životu, te je potrebno jačati ugled ove profesije.