Prethodni rektori Univerziteta

Prethodni rektori Univerziteta

Prof. dr Vojislav Maksimović

Vojislav Maksimović, rođen 4. avgusta 1935. godine, u Cvilinu kod Foče, profesor je univerziteta, prozni pisac i esejista. Osnovno obrazovanje završio u rodnom kraju, gimnaziju u Sarajevu i Beogradu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu gdje je odbranio i doktorsku disertaciju. Sa grupom intelektualaca obnovio je 1990. godine Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta. Bio je rektor Univerziteta u Srpskom Sarajevu od 1993. do 2000. godine. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Nosilac najvećih odlikovanja RS: Ordena Republike Srpske sa lentom i Ordena Nemanjića. Živi i radi u Beogradu. Funkciju rektora  obavlјao je u periodu od 1993. do 2000. godine.

Prof. dr Boriša Starović

Boriša Starović je rođen u Sarajevu 1940. godine. U rodnom gradu završio Klasičnu gimnaziju s odličnim uspjehom 1958. god. i postao student Medicinskog fakulteta. Diplomirao je 1964. kao jedan od najbolјih studenata generacije. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 1973. na Hirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Sarajevu sa najvišom ocjenom. Subspecijalistički ispit iz plastične i rekonstruktivne hirurgije položio je 1976.god. Kao stipendista British Counicil – tokom 1976. i 1977. godine, boravio je u vodećim centrima Velike Britanije za hirurgiju šake, rekonstruktivnu hirurgiju i mikrohirurgiju / Edinburg, Derbi, London / gde započinje rad na doktorskoj disertaciji iz područja rekonstruktivne hirurgije šake. Bila je to prva doktorska disertacija iz ove medicinske oblasti na prostorima tadašnje Jugoslavije. Disertaciju odbranio 1981. godine, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Jedan od osnivača odjelјenja za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Hirurške klinike u UMC Sarajevo. Transformacijom pomenute ustanove 1977. god. postao je njen direktor i na toj dužnosti ostao do 1993. godine. U nastavnom procesu Medicinskog i Stomatološkog fakulteta učestvuje od 1972. godine, kada je izabran za asistenta na predmetu hirurgija, a zatim kroz izbor u docenta, vanrednog i redovnog profesora uobličava blistavu univerzitetsku karijeru.

Prodekan Medicinskog fakulteta postaje 1985, dekan 1988. godine. Na tom mjestu ostao je do januara 1993. godine, kada je napustio Sarajevo. Prvog dana rata, 6. aprila 1992. godine, bio je žrtva atentata. Punih 400 dana proveo je u zatočeništvu na Klinici kojoj je on bio jedan od osnivača i koju je vodio 20 godina. Odmah po izlasku iz Sarajeva, postavlјen je za dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Republike Srpske, a već od 18. septembra započinje sa nastavom po tipu Univerzitetskog kampusa u prostorima Kliničkog centra Opšta bolnica Srbinje.

Nosilac je ili učesnik preko 20 naučno istraživačkih projekata u zemlјi i inostranstvu. Organizator desetak kongresa, internacionalnih stručnih sastanaka i brojnih domaćih simpozijuma. Za svoj rad zasluge u radu dobio je Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva, Prvomajsku nagradu BIH, Medalјu rada te 1990 god. Povelјu humanosti Jugoslavije. Novembra 2002. godine dobio je nagradu Hipokrat za životno djelo, a 2003. Veliki pečat za postignute rezultate u profesiji. Blistava karijera, rezultati u naučnom radu, doprinos razvoju nauke bili su dovolјni da se prof. dr. Boriša Starović uvrsti u osnivača Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Bio je njen dopisnik i redovan član, obavlјao je funkciju predsjednika Odjelјenja za medicinske nauke, generalnog sekretara i potpredsjednika. Funkciju rektora obavlјao je u periodu od 2000. do 2005. godine.  Preminuo je 16.maja 2005. godine.  

Prof. dr Mitar Novaković

Mitar Novaković je rođen 1946. godine  u Lukićevu, kod Zrenjanina. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 1969. godine, magistrirao na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1981. godine, a doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 1986. godine. Doktorirao je na temu „Cirogenetička ispitivanja mutagenih efekata u hromosomskim garniturama radnika hemijske industrije“. Bavi se istraživačkim radom u oblasti antropologije, mutageneze i kancerogeneze. Za ministra nauke i kulture Republike Srpske je izabran 12. januara 2001. godine. Funkciju rektora obavlјao je u periodu od 2005. do 2014. godine.

Prof. dr Radoslav Grujić

Radoslav Grujić je rođen 16. aprila 1959. godine u Sokocu. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u rodnom mjestu. Bio-tehnološko prehrambeni odsijek je završio 1982. godine na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci. Postdiplomske studije je završio na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gdje je i odbranio magistarski rad. Na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu je 1989. godine odbranio doktorsku disertaciju. Na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci je biran u zvanje docenta (1989), vanrednog profesora (1994) i redovnog profesora (1999). Na Univerzitetu u Banjoj Luci je radio u periodu 1983-2007 i obavlјao različite funkcije: bio je prorektor Univerziteta za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju (1996-2003), dekan Tehnološkog fakulteta (2003-2006), prodekan za nastavu na Tehnološkom fakultetu (1991-1996). Obavlјao je funkciju prorektora za nastavu i studentska pitanja. Funkciju rektora obavlјao je u periodu od 2014. do 2017. godine.

Prof. dr Stevo Pašalić

Stevo Pašalić je rođen 1951. godine u mjestu Vozuća u Bosni i Hercegovini. Doktorirao je na je Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (1995), tema: “Semberija – geografska studija“. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 2006. godine izabran je za redovnog profesora. Oblast naučnog istraživanja i djelovanja je demografija, društvena geografija i turizam. Odlikovan je Ordenom Nјegoša I reda od Predsjednika Republike Srpske, za priznati rad i zasluge na polјu javne djelatnosti i aktivnosti kojima se doprinosi opštem napretku i afirmaciji Republike Srpske. Dobitnik je priznanja senator Republike Srpske. Funkciju rektora obavlјao je u periodu od 2017. do 2019. godine.