Prodekani za NIR

Prodekani za NIR

Akademija likovnih umjetnosti

+387 59 270 310

Pravoslavni bogoslovski fakultet

Prof. dr Darko Đogo

+387 58 220 060
darko.djogo@ues.rs.ba

Protojerej-stavrofor dr Darko R. Đogo (Sarajevo, 1983) je sveštenik Srpske Pravoslavne Crkve i vanredni profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Sa porodicom, ocem Ristom, majkom Gordanom i bratom Markom usljed ratnih okolnosti dolazi na Pale (1992), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Bogoslovsko obrazovanje i sva dosadašnja naučna zvanja stekao je na pomenutom PBF u Foči, a stručno se usavršavao u Njemačkoj i SAD. Do sada je objavio dvije knjige i više samostalnih naučnih radova na srpskom, engleskom, ruskom i rumunskom jeziku. Govori nekoliko stranih jezika. Nastoji da bogoslovlje kao potragu za Smislom učini sastavnim dijelom savremene srpske kulture. Oženjen je suprugom Jelenom i otac je troje djece: Evgenija, Nikoline i Marije. Prodekan je za nauku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.

Ekonomski fakultet Pale

Prof. dr Mladen Rebić

+387 57 226 651

Prof. dr Mladen Rebić je rođen 30.11.1981 godine  u Rogatici, Bosna i Hercegovina. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završio u Rogatici sa odličnim uspjehom. Na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, smjer marketing,  diplomirao je 2005 godine. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, dok je zvanje doktora ekonomskih nauka stekao na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Uža naučna oblast mu je Teorijska ekonomija. Tokom pohađanja postdiplomskih studija bio je korisnik više stipendija Vlade Republike Srpske.

Stalno je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu od 2006 godine. Nastavu iz predmeta Osnovi ekonomije aktivno izvodi na Ekonomskom, Filozofskom i Pravnom fakultetu univerziteta u Istočnom Sarajevu. Obavljao je funkcije prodekana za nauku i prodekana za nastavu. Takođe, između ostalih obaveza, obavlja funkciju rukovodioca Centra za izdavačku djelatnost na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, šefa Katedre za ekonomsku teoriju, politiku i razvoj, glavnog i odgovornog urednika naučnog časopisa “Zbornik radova ekonomskog fakulteta Istočno Sarajevo”. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije (NDES), Udruženja ekonomista Republike Srpske (SWOT) i Ekonomskog savjeta Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS).

Tokom dosadašnje naučne i obrazovne karijere autor je univerzitetskog udžbenika “Industrijska organizacija i antimonopolska politika”, u izdanju Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 2016. godine, kao i koautor udžbenika “Ekonomija Srpske“,  u izdanju Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo, 2007. godine. Koautor je publikacije „ECTS – nastavni plan i program 2006 – 2010 i silabusi predmeta“, Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu, 2008. godine. Takođe, autor i koautor je više desetina naučnih, stručnih radova, elaborata i projekata.

Ekonomski fakultet Brčko

+387 49 234 931

Elektrotehnički fakultet

Doc. dr Mladen Banjanin

+387 57 342 788
mladen.banjanin@etf.ues.rs.ba

Mladen Banjanin je rođen 22.01.1988. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Palama. Za ostvarene rezultate u školovanju je nagrađen diplomama „Vuk Stefanović Karadžić“. Diplomirao je 2011. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na studijskom programu Elektroenergetika. Osnovne studije je završio sa prosječnom ocjenom 9,81. Proglašen je za najuspješnijeg diplomca u školskoj 2011/2012 godini. Master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, modul Elektroenergetski sistemi, je završio 2012. godine, sa prosječnom ocjenom 9,83. Doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, modul Elektroenergetske mreže i sistemi, je završio 2017. godine, sa prosječnom ocjenom 10. Od decembra 2011. godine je zaposlen na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u zvanju asistent, od maja 2013. godine kao viši asistent, a od decembra 2017. godine kao docent. Od marta 2018. godine do septembra 2020. godine je obavljao funkciju rukovodioca Katedre za elektroenergetiku. Od marta 2020. godine obavlja funkciju prodekana za nauku i preduzetništvo. Na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci je angažovan od školske 2018/2019 godine na predmetu Tehnika visokog napona. Do sada je objavio šest naučnih radova u časopisima sa SCI liste, jedan rad u časopisu međunarodnog značaja, jedan rad u časopisu nacionalnog značaja, devet radova na međunarodnim konferencijama i 19 radova na konferencijama nacionalnog značaja. Objavio je i dvije knjige. Učestvovao je u recenziranju radova za renomirane međunarodne naučne časopise: IEEE Transaction on Power Delivery, Electric Power System Research, International Journal of Electrical Power and Energy Systems i druge. Radio je na izradi deset komercijalnih projekata i studija za inostrane i domaće naručioce. Aktivno se služi engleskim jezikom. Oženjen je i otac dvoje djece.

Filozofski fakultet

Doc. dr Ognjen Kurteš

+387 57 227 410
ognjen.kurtes@ff.ues.rs.ba

Ognjen Kurteš, doktor književno-istorijskih nauka, docent na Katedri za anglistiku Filozofskog fakulteta Pale, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, rođen je 1984. godine u Sarajevu. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu zaposlen je od 2008. godine. Primarno polje njegovog interesovanja je engleska književnost 19. vijeka, kao i kulturološke studije. Magistraski rad, Odnos ljubavi i moći u viktorijanskom romanu, odbranio je 2012. godine, a doktorsku disertaciju, Poetički obrasci u viktorijanskom romanu, 2017. Proveo je mjesec dana na istraživačkom boravku na Univerzitetu u Gracu i kraći period na Univerzitetu 1. decembar 1918. u Alba Juliji (Rumunija) i Univerzitetu u Poatjeu (Francuska). Učestvovao je na domaćim i međunarodnim konferencijama, objavio je više naučnih radova, prikaza i prevoda.

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Doc. dr Radomir Pržulj

+387 65 347 936
radomir.przulj@ffvis.ues.rs.ba

Radomir Pržulj je rođen 18.01.1988. godine u Foči, nastanjen u Trnovu gdje je završio osnovnu školu, a srednju školu, Tehničar PTT saobraćaja, je završio u Istočnom Sarajevu. Nakon završetka srednje škole, svoje dalje obrazovanje nastavlja na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta na Palama, 2012. godine diplomira najvećom ocjenom i dobija zvanje profesora fizičkog vaspitanja. Master studije završio je 12.03.2014. godine prosječnom ocjenom 9,38 i dobio zvanje Magistra fizičkog vaspitanja na temu „ Kvantitativne promjene motoričkih sposobnosti u trenažnom procesu“. Godine. U julu 2022. godine, je završio Doktorske akademske studije u Nišu, Republika Srbija. Volontirao je u Opštini Trnovo – administrativna služba, a raspoređen u JU OŠ „Trnovo“ Trnovo. Bio je zaposlen kao nastavnik fizičkog vaspitanja u OŠ „Pale“ Pale, a od 01.10.2015 godine zaposlen na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u zvanju asistent, od 2019. godine kao viši asistent, a od novembra 2022. godine kao docent. Član je Stručnog tima za reformu osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja za nastavni predmet fizičko i zdravstveno vaspitanje koje donosi Republički pedagosški zavod. Do sada je objavio preko 20 naučnih radova.

Fakultet poslovne ekonomije

Prof. dr Vitomir Starčević

+387 55 415 200
vitomir.starcevic@fpe.ues.rs.ba

Prof. dr Vitomir Starčević rođen je 11. februara 1960. godine u Javoru, opština Šekovići. Ekonomski fakultet završio je 1984. godine u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu. Po završetku studija, 1984. godine, zaposlio se u PMU „Tito“ Banovići gdje radi do 1992. godine prvo kao pripravnik na radnom mjestu Samostalni referent za ekonomsko-finansijske poslove a zatim kao Samostalni referent za troškove i kapacitete. Na Višoj školi za spoljnu trgovinu u Bijeljini, 1995. godine izabran je za predavača na predmetima: Berzansko poslovanje i Bankarsko poslovanje. Magistarski rad pod naslovom „Računovodstvo u funkciji procene vrednosti preduzeća“ odbranio je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Prof. Vitomir Starčević 2000. godine izabran je za višeg asistenta na Ekonomskom fakultetu Brčko, na predmetima: Poslovne finansije i Analiza bilansa a istovremeno je radio na Poslovnoj školi Univerziteta u Tuzli sa sjedištem u Brčkom, na nastavnom predmetu Poslovne finansije. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Kreditni bonitet kao uslov uspostavljanja finansijske stabilnosti preduzeća u tranziciji„ odbranio je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu. Profesor Vitomir Starčević zaposlen je na Fakultetu poslovne Ekonomije u Bijeljini od 2009. godine prvo kao docent a danas kao vanredni profesor na nastavnim predmetima: Finansijska tržišta i Teorija i analiza bilansa i na master studijama na nastavnom predmetu: Ulaganje u hartije od vrijednosti. Profesor Starčević predaje i na Visokoj strukovnoj školi za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum u Sremskoj Mitrovici. Od 2012. godine obavlja funkciju prodekana za naučno-istraživački rad na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina.

Fakultet za proizvodnju i menadžment

Prof. dr Budimirka Marinović

+387 59 490 654
budimirka.marinovic@fpm.ues.rs.ba

Rođena je 06.06.1983. godine u Trebinju, Bosna i Hercgeovina. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Trebinju.
Diplomirala je na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2006. godine, gdje je završila i postdiplomske studije sa prosječnom ocjenom tokom studiranja 9.77, a magistarski rad pod naslovom Primjena teorije potencijala na strujanje homogenog fluida u polju izvora i ponora odbranila je 09.07. 2012. godine.
Doktorsku disertaciju pod nazivom Primjena multikriterijumske analize u procesima planiranja i rada malih hidroelektrana odbranila je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, 30.9.2016. godine.
Od marta 2009. godine je zaposlena na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje. Tokom saradničkog staža (u zvanju asistenta i višeg asistenta) učestvovala je u organizaciji i izvođenju nastave na predmetima: Nacrtna geometrija i tehničko crtanje, Prenos toplote i mase, Hidraulika i pneumatika, Ekologija i alternativni izvori energije, Konvencionalne tehnologije 3, Klipne pumpe, Otpornost materijala i Projektovanje hidroenergetskih postrojenja.
Od maja 2017. godine zaposlena je na Fakultetu za proizvodnju i menadžemnt Trebinje u zvanju docenta na predmetima: Mehanika fluida, Energetski menadžment u industriji, Pumpe i ventilatori, Prenos toplote i mase, Hidraulika i pneumatika, Energetska postrojenja i oprema, Projektovanje hidroenergetskih postrojenja.
Bila je mentor većeg broja radova na prvom ciklusu studija, član komisije i mentor na drugom ciklusu studija.
Autor je dva rada sa SCI liste i brojnih naučnih radova saopštenih na nacionalnim i međunarodnim konferecijama. Učestvovala je kao član tima u nacionalnim projektima tehnološkog razvoja i u projektima saradnje fakulteta sa privredom.
Od novembra 2018. godine rukovodilac je Katedre za inženjerstvo za energetiku na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje. Član je uređivačkog odbora časopisa DIT za oblast energetike.
Bila je član Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu od jula 2019. do jula 2020. godine. Od decembra 2021. godine obavlja funkciju prodekana za naučnoistraživački rad i preduzetništvo na Fakultetu za proizvodnju i menadžement Trebinje.
Posjeduje međunarodno priznatu diplomu o znanju engleskog jezika FCE Cambridge Certificate kao i certifikat o poznavanju rada sa softverskim paketima Auto CAD 2010, Auto CAD 3D i MapInfo.
Udata je, majka dvoje djece.

Mašinski fakultet

Prof. dr Miroslav Milutinović

+387 65 86 45 74
miroslav.milutinovic@ues.rs.ba

Dr Miroslav Milutinović, dipl. inž. mašinstva je rođen 28.06.1982. godine u Ljuboviji. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu radi u zvanju vanrednog profesora na užoj naučnoj oblasti Mašinske konstrukcije. Osnovne studije je završio 2007. god. na Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo. Iste godine je zasnovao radni odnos na Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo. Na Fakultetu tehničkih nauka Univreziteta u Novom Sadu završio je master studije 2011 godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti Mašinske konstrukcije odbranio je 2013. god. na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je ili koautor većeg broja naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i na konferencijama. Učestvovao je u realizaciji više domaćih i međunarodnih projekata. Recenzent je na nekoliko časopisa i konferencija. Član je Tehničkog komiteta BAS/TC 17 Tehničko crtanje, simboli i jedinice. Govori engleski jezik.

Muzička akademija

Prof. mr Dušan Erak

+387 57 342 125
prodekan.umjetnost@mak.ues.rs.ba
dusan.erak@mak.ues.rs.ba

Medicinski fakultet

Doc. dr Srđan Mašić

+387 58 210 420
srdjan.masic@ues.rs.ba

Srđan Mašić, doktor medicinskih nauka, smjer biomedicinska informatika, docent na Katedri za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravlje. Akademsku karijeru započeo 2006. godine kao saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu na predmetima iz oblasti Medicinske statistika i informatika, a kasnije izabran u zvanje asistenata i višeg asistenta na Katedri za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravlje Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Predavač je na studijama I, II i III ciklusa studija na predmetima iz oblasti Biomedicinske informatike i statistike i Metodologije naučno-istraživačkog rada. Naučno-istraživački rad docenta Mašića vezan je za oblast biomedicinske informatike i statistike, javnog zdravlja, uvođenja novih metoda učenja u medicini-kompjuterski podržanog učenja, zdravstvenih informacionih sistema, elektronskog učenja, elektronske zdravstvene dokumentacije. Objavio je više radova, među kojima i radove objavljene u međunarodnim časopisima na SCI listi, monografije i udžbenike. Učestvovao je u 17 međunarodnih „Tempus“ i „Erasmus+“ i 8 nacionalnih projekata.

Pedagoški fakultet

Doc. dr Nebojša Mitrović

+387 55 415 400
nebojsa.mitrovic@pfb.ues.rs.ba

Doc.dr Nebojša (Zoran) Mitrović rođen je 13. decembra 1988. godine u Loznici, Republika Srbija. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu završava 2010. godine. Diplomske akademske master studije upisuje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu i završava ih 2012. godine prosečnom ocenom 9,17. Doktorske akademske studije iz oblasti kineziologije upisuje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, te 2016. godine doktorira sa prosečnom ocenom 9,57.

Radni odnos zasniva avgusta 2011. godine u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Malom Zvorniku. Zvanje asistenta stekao je 2012. godine, višeg asistenta 2016. godine, docenta 2017.godine na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu gde izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama. Bio je angažovan na predmetu Metodika nastave fizičkog vaspitanja 1 i 2 na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Metodika nastave fizičkog vaspitanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i na predmetu Istraživanje u sportu i fizičkom vaspitanju na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta istog univerziteta.

Autor ili koautor je preko 60 radova iz oblasti kineziologije, koji su publikovani u domaćim i istaknutim međunarodnim časopisima i naučnim konferencijama verifikovanim posebnom međunarodnom odlukom. Bio je više puta angažovan kao predavač na obuci u okviru „Programa pripreme za školu“ i „Podrška unapređenju pristupa i kvaliteta predškolskog odgoja dece“ podržanog od strane Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske i nevladine organizacije Save the Children. Kao istraživač učestvovao je u četiri, a kao koordinator u jednom projektu finansiranom od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, jednom projektu finansiranom od Fonda dečije zaštite Republike Srpske. Kao doktorand, bio je stipendista Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.

Član je Udruženja medicine sporta Srbije, redakcije naučnih časopisa „Nova škola“, „Bijeljinski metodički časopis“, „Metodička praksa“, „Naša škola“, recenzentskog odbora časopisa Croatian Journal of Education, naučnih, organizacionih i recezentskih odbora više međunarodnih naučnih konferencija. Na funkciju prodekana za naučno istraživački rad Pedagoškog fakulteta izabran je 9.10.2019. godine. Govori, čita i piše engleski jezik.

Poljoprivredni fakultet

Prof. dr Tatjana Krajišnik

+387 66 133 799
tatjana.krajisnik@pof.ues.rs.ba
prodekan.nauka@pof.ues.rs.ba

Tatjana Krajišnik je rođena 23.11.1976. godine u Sarajevu. Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu upisala školske 2000/01 godine, diplomirala 2004. godine, na odsjeku: Opšti, ocjenom deset (10). Na promociji održanoj aprila mjeseca 2005. godine proglašena studentom generacije i zajedno sa diplomom dodeljeno priznanje za najuspešnijeg studenta. Od septembra 2005. godine radi na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u zvanju asistenta na predmetu Posebno stočarstvo. Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu – Zemunu, školske 2005/06 godine, upisala poslijediplomske studije, obrazovni profil: Magistar zootehničkih nauka, oblast Odgajivanje i reprodukcija domaćih životinja. Magistarsku tezu odbranila 2008. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Zemunu, zvanje magistra biotehničkih nauka, i na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu 2009. godine birana u višeg asistenta. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, 2011. godine odbranila doktorsku disertaciju i time stekla uslov na izbor u zvanje docenta, iste godine, iz oblasti Stočarstva na matičnom Fakultetu/ Univerzitetu (Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu). Zvanje vanrednog profesora stiče 2016. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Nastavu drži na osnovnim, master i doktorskim studijama iz predmeta u oblasti animalne proizvodnje. Mentor je velikog broja završnih radova kao i završnih master radova, te član komisije doktorskih disertacija. Učesnik je određenog broja projekata međunarodnog karaktera, kao član projektnog tima. Radila je na izradi većeg broja komercijalnih projekata i studija za strane i domaće naručioce. Učestovala je u izradi elaborata za pokretanje studijskog programa na drugom ciklusu studija. Napisala je nekoliko knjiga iz oblasti, kao i monografiju nacionalnog značaja pod nazivom „Konvencionalno i organsko živinarstvo“, gdje je prvi autor. Monografija je prva u regiji, ali i u zemljama okruženja, koja ima naučni značaj, te određuje pravac budućih istraživanja, a istovremeno daje i praktični doprinos daljem unapređenju intenzivne, a posebno organske živinarske proizvodnje. Recenzirala je veliki broj naučnih i stručnih radova. Objavila preko 100 naučnih radova nacionalnog i međunarodnog karaktera u časopisima i tematskim zbornicima, i učestvovala u radu brojnih naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Član naučnog odbora časopisa AGROFOR International Journal. Aktivno se služi engleskim jezikom. Majka dvoje djece.

Pravni fakultet

Doc. dr Dimitrije Ćeranić

+387 57 227 138
dimitrije.ceranic@pravni.ues.rs.ba

Dr Dimitrije Ćeranić (Sarajevo, 1981) docent je na užoj naučnoj oblasti građansko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Univerzitetsko obrazovanje sticao je na pravnim fakultetima univerziteta u Istočnom Sarajevu (osnovni studij, 2005), Beogradu (master studij, 2008) i Kragujevcu (doktorski studij, 2016). Na matičnom fakultetu drži nastavu iz predmeta Nasljedno pravo i Porodično pravo na prvom ciklusu studija, kao i nastavu iz Notarijalnog prava na drugom ciklusu studija. Držao je gostujuća predavanja po pozivu na master studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Građanskopravni modul, podmodul Prava deteta. Bio je učesnik na pedesetak naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Autor je trideset objavljenih naučnih i stručnih radova. U svojstvu koordinatora ili stručnog saradnika učestvovao je na sedam stručnih projekata i pravnih klinika, tri ljetne škole o ravnopravnosti polova, te bio član organizacionih odbora deset domaćih i međunarodnih naučnih skupova koje je organizovao Pravni fakultet. Sekretar je časopisa Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, kao i član redakcionog odbora časopisa Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. Bio je i jeste urednik, recenzent ili član redakcionih odbora dvanaest zbornika radova sa domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova iz oblasti prava. Učestvovao je u radu četiri zakonodavne komisije, te bio član mnogih stručnih i naučnih tijela iz oblasti prava i visokog obrazovanja. Predsjednik je Podružnice za regiju Bijeljina i član Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srpske.

Saobraćajni fakultet

Doc. dr Bojan Marić

+387 53 200 103
bojan.maric@sf.ues.rs.ba

Bojan (Veljko) Marić rođen je 15.07.1980. godine u Zenici, opština Zenica (Bosna i Hercegovina). Oženjen je i ima sina Danila. Osnovnu školu završio je u Zenici i mjestu Rudanka kod Doboja. Nakon osnovne škole upisao je i završio srednju Tehničku školu u Bečeju (Srbija). Na Fakultet Tehničkih Nauka u Novom Sadu upisuje se školske 1999/2000. na odsjek Tehnička mehanika, smjer Tehnička mehanika i dizajn u tehnici (oblast Mašinsko inženjerstvo). Na FTN-u u Novom Sadu stekao je zvanje Diplomirani inženjer mašinstva-master (25.09.2006. godine). Doktorirao je 2016. godine iz oblasti bezbjednost saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, a prije toga je 2012. godine iz iste oblasti magistrirao na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Trenutno u zvanju docenta na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Univerziteta u Istočnom Sarajevu predaje na studijskom programu Saobraćaj na smjerovima: Drumski saobraćaj i transport i Motorna vozila.

Tehnološki fakultet

Prof. dr Svetlana Pelemiš

+387 56 260 190
svetlana.pelemis@tfzv.ues.rs.ba

Svetlana (Savo) Pelemiš rođena 16.06.1974. godine u Tuzli (BiH).

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu (odsjek za fiziku) završila 2000. godine. Oktobra 2006. godine, odbranila magistarsku tezu pod nazivom “Uticaj laserskog zračenja na bioorganizme na makroskopskom i mikroskopskom nivou“. Oktobra 2010. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom: „Optičke osobine nanokristalnih dielektričnih film–struktura“ na Prirodno–matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Od 2000. godine bila zaposlena kao asistent na predmetima Tehnička fizika i Osnovi elektrotehnike na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Od 2007. godine kao viši asistent, a februara 2011. godine izabrana je u zvanje docenta na predmetu Tehnička fizika.

Naučno polje i uža naučna oblast – fizika nanomaterijala, fizika kondenzovane materije. Od februara 2016.god je u zvanju vanrednog profesora.

Usavršavanje u International Centre for Theoretical Physics u Trstu: College of Medical Physics (septembar 2006.) u Winter College On Optics (januar 2012.; februar 2014; februar 2018 godine ).

Naučna istraživanja uglavnom su iz oblasti nelinearnih optičkih kvantnih fenomena u nanostrukturnim dielektričnim materijalima, kao i uopšte o nanomaterijalima, a posebno o biomaterijalima. Kao autor i koautor do sada je objavila više od 50 radova u časopisima i zbornicima (od čega je 40 međunarodnog značaja).