Doktori nauka

Doktori nauka

Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu naučni naziv doktora nauka stiče se odbranom doktorske disertacije koja je rezultat samostalnog i originalnog naučno-istraživačkog rada kandidata u određenoj oblasti. Promocija doktora nauka je javni svečani čim kojim rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu javno proglašava kandidata koji je odbranio doktorsku disertaciju za doktora nauka u određenoj oblasti.

Naučni stepen doktora nauka na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu se još uvijek može steći u skladu sa važećim Zakonom o univerzitetu. Takođe, u skladu sa Bolonjskim procesom i važećim Zakonom o visokom obrazovanju, na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu uvedene su studije trećeg ciklusa koje postaju standardni način za sticanje naučnog naziva doktora nauka.

Doktori nauka na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu po fakultetima

Kandidat: Mersida Sućeska
Naslov doktorske disertacije: Slobodne zone u Bosni i Hercegovini u funkciji promocije izvoza
Mentor: prof. dr Hasan Hanić
Datum odbrane: 13.11.2005.

Kandidat: Teodor Petrović
Naslov doktorske disertacije: Bilansni agregati u funkciji menadžment kontrole u neprofitnim organizacijama
Mentor: prof. dr Slobodan Vidaković
Datum odbrane: 14.06.2006.

Kandidat: Lazar Radovanović
Naslov doktorske disertacije: Inteligentni sistemi podrške odlučivanju
Mentor: prof. dr Rade Stankić
Datum odbrane: 15.01.2010.

Kandidat: Dragan Vojinović
Naslov doktorske disertacije: Upravljanje odnosima sa potrošačima u finasijskim institucijama
Mentor: prof. dr Ljubomir Trifunović
Datum odbrane: 15.07.2011.

Kandidat: Cviko Jekić
Naslov doktorske disertacije: Kvalitet kao faktor uspješnosti i vitalnosti lokalne samouprave
Mentor: prof. dr Dušanka Ušćumlić
Datum odbrane: 17.11.2011.

Kandidat: Gospa Radovanović
Naslov doktorske disertacije: Kapitalno investiranje u termoelektrane Bosne i Hercegovine
Mentor: prof. dr Branislav Anđelković
Datum odbrane: 24.03.2014.

Kandidat: Samir Mukinović
Naslov doktorske disertacije: Evaluacija kvantitativnih prognostičkih modela u predviđanju potrošnje lijekova na području tuzlanskog kantona
Mentor: prof. dr Stevan Stević
Datum odbrane: 03.06.2016.

Kandidat: Aleksandar Kovačević
Naslov doktorske disertacije: Strategijsko upravljanje rizicima performansi poslovanja banaka
Mentor: prof. dr Spasoje Tuševljak
Datum odbrane: 30.10.2017.

Kandidat: Savo Grujić
Naslov doktorske disertacije: Utvrđivanje praga materijalnosti u finansijskoj reviziji javnog sektora u Bosni i Hercegovini
Mentor: prof. dr Branko Krsmanović
Datum odbrane: 18.07.2022.

Kandidat: Siniša Božićković
Naslov doktorske disertacije: Efekti konvergencijske strategije ciljanog intervencionizma na komparativnim prednostima Republike Srpske
Mentor: prof. dr Cviko Jekić
Datum odbrane: 29.09.2022.

Kandidat: Amra Abadžić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj kompetencija menadžmenta na strateško upravljanje lokalnim razvojem Bosne i Hercegovine
Mentor: prof. dr Aleksandar Grubor
Datum odbrane: 30.09.2022.

Kandidat: Azira Osmanović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj kreativnog računovodstva na finansijske izvještaje u Bosni i Hercegovini
Mentor: prof. dr Srđan Lalić
Datum odbrane: 30.9.2022.

Kandidat: Ljubomir Trifunović
Naslov doktorske disertacije: Tržište pomorskih luka jadranskog bazena
Mentor: prof. dr Stevan Vasiljev
Datum odbrane: 29.12.1998.

Kandidat: Marko Šarčević
Naslov doktorske disertacije: Model mjerenja i analize produktivnosti u savremenom preduzeću
Mentor: prof. dr Božidar Stavrić
Datum odbrane: 03.09.1999.

Kandidat: Nikola Špirić
Naslov doktorske disertacije: Investiciona politika kao komponenta strateškog menadžmenta preduzeća
Mentor: prof. dr Manojlo Babić
Datum odbrane: 05.11.1999.

Kandidat: Miladin Jovičić
Naslov doktorske disertacije: Mjerenje uspješnosti menadžera kao faktor efikasnosti preduzeća u periodu tranzicije
Mentor: prof. dr Manojlo Babić
Datum odbrane: 15.04.2003.

Kandidat: Dragan Đuranović
Naslov doktorske disertacije: Profesionalizacija menadžerske funkcije kao osnov unapređenja efikasnosti u rudarstvu Republike Srpske
Mentor: prof. dr Manojlo Babić
Datum odbrane: 29.06.2004.

Kandidat: Radovan Spremo
Naslov doktorske disertacije: Ekonomski položaj i problemi razvoja infrastrukturnih sistema u Republici Srpskoj
Mentor: prof. dr Božidar Stavrić
Datum odbrane: 28.03.2006.

Kandidat: Tihomir Spremo
Naslov doktorske disertacije: Interakcija preduzeća i okruženja u funkciji proplulzivnog tržišnog privređivanja
Mentor: prof. dr Jovan Todorović
Datum odbrane: 21.03.2008.

Kandidat: Mira Pešić
Naslov doktorske disertacije: Kvantitativni modeli upravljanja rizicima u osiguranju života
Mentor: prof. dr Vaso Dragović
Datum odbrane: 05.11.2008.

Kandidat: Ljubiša Vladušić
Naslov doktorske disertacije: Privatna štednja kao faktor oporavka i ekonomskog rasta u postkonfliktoj BiH
Mentor: prof. dr Novo Plakalović
Datum odbrane: 15.06.2009.

Kandidat: Radmila Čičković
Naslov doktorske disertacije: Adekvatnost bankarskog kapitala i metodi procjene izloženosti riziku banaka u BiH
Mentor: prof. dr Novo Plakalović
Datum odbrane: 26.06.2009.

Kandidat: Tamara Stojanović
Naslov doktorske disertacije: Uloga interne revizije u jačanju korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima
Mentor: prof. dr Radomir Božić
Datum odbrane: 06.09.2010.

Kandidat: Mladen Rebić
Naslov doktorske disertacije: Savremena kretanja u teoriji industrijske organizacije i tržišne strukture i strateške aktivnosti preduzeća
Mentor: prof. dr Branko Đerić
Datum odbrane: 08.12.2011.

Kandidat: Momir Lazarević
Naslov doktorske disertacije: Strategija održivog rasta i razvoja složenog (diverzifikovanog) preduzeća i njegov uticaj na eksternu ekonomiju
Mentor: prof. dr Jovan Todorović
Datum odbrane: 29.05.2012.

Kandidat: Marko Đogo
Naslov doktorske disertacije: Uticaj režima deviznog kursa na platni bilans Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske
Mentor: prof. dr Radovan Kovačević
Datum odbrane: 20.04.2013.

Kandidat: Zorica Golić
Naslov doktorske disertacije: Sinergija realnih i portfolio investicija i ekonomski oporavak Bosne i Hercegovine
Mentor: prof. dr Branko Đerić
Datum odbrane: 01.11.2014.

Kandidat: Nenad Pandurević
Naslov doktorske disertacije: Spoljna trgovina i spoljnotrgovinska politika u funkciji privrednog razvoja i evropskih integracija Bosne i Hercegovine
Mentor: prof. dr Branko Đerić
Datum odbrane: 26.06.2015.

Kandidat: Esad Kadušić
Naslov doktorske disertacije: Ekonomski efekti i rizici primjene inovativnog modela mobilnog bankarstva u Bosni i Hercegovini
Mentor: prof. dr Petar Bojović
Datum odbrane: 14.07.2015.

Kandidat: Vesna Petrović
Naslov doktorske disertacije: Spoljna trgovina i inostrana sredstva u funkciji ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine
Mentor: prof. dr Radovan Kovačević
Datum odbrane: 01.04.2016.

Kandidat: Vesna Prorok
Naslov doktorske disertacije: Kritička analiza dinamičkih modela ročne strukture kamatnih stopa
Mentor: prof. dr Milivoj Krčmar
Datum odbrane: 31.10.2016

Kandidat: Sanja Centineo
Naslov doktorske disertacije: Uticaj modela otvorenih inovacija na konkurentnost savremenih organizacija
Mentor: prof. dr Branislav Mašić
Datum odbrane: 17.03.2017.

Kandidat: Bojan Ćurić
Naslov doktorske disertacije: Otvorena pitanja i dileme procjene vrijednosti kapitala u procesima svojinske transformacije u zemljama regiona
Mentor: prof. dr Radomir Božić
Datum odbrane: 17.05.2017.

Kandidat: Predrag Mlinarević
Naslov doktorske disertacije: Efikasnost ekonomske politike u procesu strukturne transformacije privrede Bosne i Hercegovine
Mentor: prof. dr Branko Đerić
Datum odbrane: 07.09.2017.

Kandidat: Saša Stevanović
Naslov doktorske disertacije: Strategija ulaganja u infrastrukturne projekte u funkciji optimizacije portfolija institucionalnih investitora
Mentor: prof. dr Dragan Mikerević
Datum odbrane: 19.06.2018.

Kandidat: Borka Popović
Naslov doktorske disertacije: Efekti i posljedice primjene koncepta fer vrijednosti na imovinski, finansiski i prinosni položaj privrednih društava
Mentor: prof. dr Radomir Božić
Datum odbrane: 17.10.2018.

Kandidat: Nenad Marković
Naslov doktorske disertacije: Razvoj integrisanog modela strategijsko-operativnog upravljanja u visokoškolskim orgaanizacijama
Mentor: prof. dr Branislav Mašić
Datum odbrane: 22.12.2018.

Kandidat: Nemanja Šarenac
Naslov doktorske disertacije: Uticaj nacionalnih turističkih internet prezentacija na odluke potencijalnih turista u izboru turističkih destinacija
Mentor: prof. dr Bojan Zečević
Datum odbrane: 09.07.2019.

Kandidat: Goran Balotić
Naslov doktorske disertacije: Strategijske koncepcije i instrumenti sistemskog unapređenja konkurentnosti preduzeća u Bosni i Hercegovini
Mentor: prof. dr Ljiljana Maksimović
Datum odbrane: 18.07.2019.

Kandidat: Nedeljka Elez
Naslov doktorske disertacije: Uloga marketinškog koncepta u obezbjeđivanju lojalnosti korisnika usluga visokoškolskih institucija
Mentor: prof. dr Perica Macura
Datum odbrane: 18.06.2021.

Kandidat: Slađana Paunović
Naslov doktorske disertacije: Kvantitativni ekonomski modeli i metode ocjene efikasnosti funkcionisanja poslovnih sistema
Mentor: prof. dr Stanko Stanić
Datum odbrane: 03.09.2021.

Kandidat: Slobodan Obradović
Naslov doktorske disertacije: Određivanje kvaliteta regulacionog procesa žirostabilizacije metodom razdvojenih osa
Mentor: prof. dr Pavle Kaluđeričić
Datum odbrane: 21.03.2005.

Kandidat: Srđan Damjanović
Naslov doktorske disertacije: Nova rješenja akvizicionog sistema na stanicama za ispitivanje turbomlaznih motora sa smanjenom mjernom nesigurnošću
Mentor: prof. dr Dragan Stanković
Datum odbrane: 26.02.2007.

Kandidat: Milomir Šoja
Naslov doktorske disertacije: Novi prilozi u primjeni stručnog upravljanja u DC/DC i DC/AC pretvaračima
Mentor: prof. dr Milan Radmanović
Datum odbrane: 03.07.2008.

Kandidat: Slobodan Lubura
Naslov doktorske disertacije: Rješenje dinamičkih zadataka kod složenih sistema sa interfejsom čovjek-mašina primjenom modela motornog učenja
Mentor: prof. dr Goran Đorđević
Datum odbrane: 05.06.2009.

Kandidat: Milan Mijalković
Naslov doktorske disertacije: Osjetljivost indirektnog vektorskog upravljanja momentom asinhronog motora na varijacije njegovih parametara
Mentor: prof. dr Pavle Kaluđeričić
Datum odbrane: 21.12.2009.

Kandidat: Petar Krgušić
Naslov doktorske disertacije: Upravljanje mrežama sljedeće generacije-prilog matrica za mjerenje performansi i zaštiti podataka
Mentor: prof. dr Ivo Kostić
Datum odbrane: 16.07.2012.

Kandidat: Miodrag Simović
Naslov doktorske disertacije: Modelovanje parcijalnih pražnjenja u izolaciji namotaja električnih mašina i transformatora
Mentor: prof. dr Zoran Lazarević
Datum odbrane: 29.09.2012.

Kandidat: Danijel Mijić
Naslov doktorske disertacije: Softverska podrška osiguranju kvaliteta na visokoškolskim ustanovama
Mentor: prof. dr Dragan Janković
Datum odbrane: 01.04.2013.

Kandidat: Srđan Nogo
Naslov doktorske disertacije: Integracija podataka i e-servisa u javnoj upravi
Mentor: prof. dr Milena Stanković
Datum odbrane: 09.09.2013.

Kandidat: Božidar Popović
Naslov doktorske disertacije: Identifikacija i praćenje objekata korišćenjem RFID tehnologije
Mentor: prof. dr Stevan Stankovski
Datum odbrane: 25.10.2013.

Kandidat: Predrag Katanić
Naslov doktorske disertacije: Razvoj i upravljanje regionalnim integrisanim sistemima prenosa podataka
Mentor: prof. dr Dušan Starčević
Datum odbrane: 11.04.2014.

Kandidat: Meludin Veledar
Naslov doktorske disertacije: Uzemljenje dalekovodnih stubova
Mentor: prof. dr Milan Savić
Datum odbrane: 07.10.2014.

Kandidat: Mirjana Maksimović
Naslov doktorske disertacije: Unapređenje različitih segmenata bežičnih senzorskih mreža i aspekata njihove primjene u savremenim sistemima za praćenje i kontrolu požara u zatvorenom prostoru
Mentor: prof. dr Vladimir Milošević
Datum odbrane: 20.10.2014.

Kandidat: Aleksandar Simović
Naslov doktorske disertacije: Kriterijumi za revitalizaciju visokonaposnkih vodova
Mentor: prof. dr Zlatan Stojković
Datum odbrane: 14.03.2015.

Kandidat: Miroslav Kostadinović
Naslov doktorske disertacije: Integracija žičnih i bežičnih industrijskih komunikacionih mreža baziranih na HART protokolu
Mentor: prof. dr Mile Stojčev
Datum odbrane: 04.05.2015.

Kandidat: Milodrag Košarac
Naslov doktorske disertacije: Sistemske i pomoćne usluge u elektroenergetskom sistemu
Mentor: prof. dr Čedomir Vujović
Datum odbrane: 19.03.2016.

Kandidat: Dejan Jokić
Naslov doktorske disertacije: Realizacija upravljačkog okruženja sa robotom PUMA 560
Mentor: prof. dr Stevan Stankovski
Datum odbrane: 07.07.2016.

Kandidat: Marijana Ćosović
Naslov doktorske disertacije: Modeli mašinskog učenja za klasifikaciju anomalija u BGP protokolu
Mentor: prof. dr Slobodan Obradović
Datum odbrane: 25.11.2017.

Kandidat: Snježana Milinković
Naslov doktorske disertacije: Definisanje preporuka za kreiranje strukture i sadržaja adaptivnih elektronskih kurseva zasnovano na primjeni DATA-MINING tehnika
Mentor: prof. dr Milena Stanković
Datum odbrane: 14.11.2019.

Kandidat: Darko Šuka
Naslov doktorske disertacije: Površinska gustina energije zračenja kao integralna mjera za karakterizaciju izloženosti elektromagnetnoj emisiji
Mentor: prof. dr Predrag Pejović
Datum odbrane: 16.11.2019.

Kandidat: Nataša Popović
Naslov doktorske disertacije: Integracija savremenih mrežnih informaciono-komunikacionih koncepata u sisteme automatskog upravanja
Mentor: prof. dr Milica Naumović
Datum odbrane: 20.11.2020.

Kandidat: Nikola Davidović
Naslov doktorske disertacije: „Unapređenje performansi računarskih i informacionih sistema primjenom poluprovodničkih diskova (SOLID STATE DRIVE – SSD)“
Mentor: prof. dr Slobodan Obradović
Datum odbrane: 21.04.2022.

Kandidat: Srđan Jokić
Naslov doktorske disertacije: „Procjena stanja regulacione sklopke energetskog transformatora metodom mjerenja dinamičke otpornosti“
Mentor: prof. dr Zlatan Stojković
Datum odbrane: 27.05.2022.

Kandidat: Nada Cincar
Naslov doktorske disertacije: „Tehno-ekonomska analiza dijagnostičkih metoda regulacione sklopke energetskog transformatora“
Mentor: prof. dr Zlatan Stojković
Datum odbrane: 2.09.2022.

Kandidat: Simo Vuković
Naslov doktorske disertacije: Informacioni sistem u funkciji nekih kolektivnih igara
Mentor: prof. dr Krstan Bošnjak
Datum odbrane: 30.08.1996.

Kandidat: Danko Pržulj
Naslov doktorske disertacije: Fizičke sposobnosti građana usmjerenih u program sportske rekreacije
Mentor: prof. dr Radivoje Krsmanović
Datum odbrane: 13.02.1998.

Kandidat: Cvijeta Krsmanović
Naslov doktorske disertacije: Relacije motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i stavova studentinja prema nastavi fizičkog vaspitanja sa uspehom u studiranju
Mentor: prof. dr Dragoslav Jakonić
Datum odbrane: 13.02.1998.

Kandidat: Proko Dragosavljević
Naslov doktorske disertacije: Socijalno-psihološki faktori postignuća i uspješnosti vrhunskih sportista Republike Srpske
Mentor: prof. dr Ratko Dunđerović
Datum odbrane: 21.02.2000.

Kandidat: Grujo Bjeković
Naslov doktorske disertacije: Socijalno-statusna obilježja radnika Republike Srpske kao odrednice njihovih interesovanja i stavova o sportsko- rekreativnim aktivnostima
Mentor: prof. dr Ratko Dunđerović
Datum odbrane: 18.05.2001.

Kandidat: Toplica Stojanović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj antropometrijskih karakteristika i specifičnih motoričkih varijabli eksplozivne snage na rezultate u bacačkim disciplinama
Mentor: prof. dr Milentije Branković
Datum odbrane: 26.07.2002.

Kandidat: Slobodan Goranović
Naslov doktorske disertacije: Identifikacija i kvantifikacija relevantnih faktora koji značajno utiču na sportski rezultat
Mentor: prof. dr Jovan Jankelić
Datum odbrane: 03.09.2002.

Kandidat: Mališa Radović
Naslov doktorske disertacije: Dominantna tehnička struktura kao faktor sportskog dostignuća u grčko-rimskom i slobodnom stilu
Mentor: prof. dr Momčilo Savić
Datum odbrane: 21.12.2002.

Kandidat: Nebojša Švraka
Naslov doktorske disertacije: Sociološki aspekti razvoja fudbala u Republici Srpskoj
Mentor: prof. dr Rajko Kuljić
Datum odbrane: 12.09.2003.

Kandidat: Predrag Dragosavljević
Naslov doktorske disertacije: Tjelesna aktivnost kao ljudska potreba savremenog načina življenja
Mentor: prof. dr Srbislav Vučković
Datum odbrane: 25.03.2004.

Kandidat: Ratko Pavlović
Naslov doktorske disertacije: Relacije nekih segmenata antropološkog prostora sa rezultatima trčanja
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 10.07.2006.

Kandidat: Milica Bešović
Naslov doktorske disertacije: Korelacija učenja i psihomotornih sposobnosti učenica srednjih škola
Mentor: prof. dr Radivoje Krsmanović
Datum odbrane: 18.10.2006.

Kandidat: Dalibor Stević
Naslov doktorske disertacije: Uticaj različitih programiskih sadržaja obuke odbojkaške tehnike na antropološke karakteristike i situaciono-motoričku preciznost učenika srednjeg školskog uzrasta
Mentor: prof. dr Momčilo Pelemiš
Datum odbrane: 26.12.2006.

Kandidat: Dejan Ćeremidžić
Naslov doktorske disertacije: Komparacija rezultata motoričkih sposobnosti i situaciono-motoričkih parametara košarkaša različitog nivoa takmičenja
Mentor: prof. dr Cvijeta Krsmanović
Datum odbrane: 10.04.2007.

Kandidat: Dalibor Fulurija
Naslov doktorske disertacije: Efikasnost napada u fudbalu u zavisnosti od načina izvedenih akcija
Mentor: prof. dr Darko Kalajdžić
Datum odbrane: 11.04.2007.

Kandidat: Edin Mujanović
Naslov doktorske disertacije: Utiicaj antropoloških dimenzija na uspjeh u alpskom smučanju
Mentor: prof. dr Radivoje Krsmanović
Datum odbrane: 13.04.2007.

Kandidat: Pane Mandić
Naslov doktorske disertacije: Efekti programa sportske rekreacije na neke karakteristike psihosomatskog statusa radnika metalne industrije
Mentor: prof. dr Radivoje Krsmanović
Datum odbrane: 21.06.2007.

Kandidat: Milan Debelnogić
Naslov doktorske disertacije: Efekti modela treninga na razvoj dinamičke snage u kondicionoj pripremi mladih sportista
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 28.06.2007.

Kandidat: Jovica Tošić
Naslov doktorske disertacije: Relacije morfoloških karakteristika, bazično-motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod odbojkaša
Mentor: prof. dr Darko Kalajdžić
Datum odbrane: 05.07.2007.

Kandidat: Milomir Trivun
Naslov doktorske disertacije: Metodološki procesi u nastavi plivanja i uticaj na specifične motoričke sposobnosti
Mentor: prof. dr Simo Vuković,
Datum odbrane: 24.08.2007.

Kandidat: Relja Kovač
Naslov doktorske disertacije: Efekti trenažnog procesa na antropološke dimenzije selekcionisanih karatista
Mentor: prof. dr Milovan Bratić
Datum odbrane: 23.04.2008

Kandidat: Borislav Cicović
Naslov doktorske disertacije: Promjene motoričkih, situaciono motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod selekcionisanih džudista pod uticajem trenažnih aktivnosti
Mentor: prof. dr Milovan Bratić
Datum odbrane: 15.04.2009.

Kandidat: Aleksandra Projović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj eksperimentalnog modela eksplozivne snage na razvoj nekih antropoloških karakteristika kod učenika osnovnih škola
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 16.04.2009.

Kandidat: Zoran Jonić
Naslov doktorske disertacije: Utiicaj programiranog treninga na razvoj koordinacije i sprinterske brzine kod učenika srednjoškolskog uzrasta
Mentor: prof. dr Radivoje Krsmanović
Datum odbrane: 09.06.2009.

Kandidat: Tatjana Ćeremidžić
Naslov doktorske disertacije: Relacije antropoloških dimenzija sa uspjehom u ritmičkoj gimnastici i plesovima
Mentor: prof. dr Cvijeta Krsmanović
Datum odbrane: 09.07.2009.

Kandidat: Dejan Gojković
Naslov doktorske disertacije: Prevencija posturalnih poremećaja kičmenog stuba kod djece školskog uzrasta od I do IV razreda
Mentor: prof. dr Dragoslav Jakonić
Datum odbrane: 10.07.2009.

Kandidat: Ivan Janković
Naslov doktorske disertacije: Adaptivne promjene nekih antropoloških obilježja u toku šestomjesečnog izvođenja nastaave fizičkog vaspitanja kod učenika osnovnih škola
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 21.10.2009.

Kandidat: Igor Stanojević
Naslov doktorske disertacije: Relacije nekih segmenata antropološkog prostora sa rezultatima skakačkih i bacačkih disciplina kod sportista
Mentor: prof. dr Grujo Bjeković
Datum odbrane: 28.01.2010.

Kandidat: Mara Kerić
Naslov doktorske disertacije: Pregled razvoja morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika u toku jedne školske godine
Mentor: prof. dr Momčilo Pelemiš
Datum odbrane: 01.06.2010.

Kandidat: Siniša Karišik
Naslov doktorske disertacije: Relacije subprostora antropoloških dimenzija rukometaša različitog ranga takmičenja
Mentor: prof. dr Slobodan Goranović
Datum odbrane: 27.09.2010.

Kandidat: Tamara Karalić
Naslov doktorske disertacije: Preciznost kao faktor uspješnosti u tehničko-taktičkim strukturama odbojke
Mentor: prof. dr Toplica Stojanović
Datum odbrane: 05.10.2010.

Kandidat: Ljubo Milićević
Naslov doktorske disertacije: Relacije antropoloških dimenzija i savreminih modela sadržaja aktivnosti u prirodi
Mentor: prof. dr Radivoje Krsmanović
Datum odbrane: 11.11.2010.

Kandidat: Vladan Savić
Naslov doktorske disertacije: Antorpološka obilježja vrhunskih odbojkaša
Mentor: prof. dr Darko Kalajdžić
Datum odbrane: 16.12.2010.

Kandidat: Izduin Tanović
Naslov doktorske disertacije: Primjena trenažnog modela za procjenu usvojenosti tehničko-taktičkih elemenata i motoričkih sposobnosti u fudbalu
Mentor: prof. dr Radivoje Krsmanović
Datum odbrane: 20.12.2010.

Kandidat: Mihajlo Kostić
Naslov doktorske disertacije: Transformacioni procesi nekih antropoloških obeležja pod uticajem motoričke brzine, agilnositi i eksplozivnosti kod školske djece
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 18.01.2011.

Kandidat: Milica Petković
Naslov doktorske disertacije: Efekti ekesperimentalnog programa motoričke snage na transformacione procese antropoloških karakteristika kod učenika osnovnih škola
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 15.03.2011.

Kandidat: Miroslav Živković
Naslov doktorske disertacije: Uticaj modela bazične pripreme na razvoj morfoloških karakteristika, motoričkih, funkcionalnih i situaciono-motoričkih sposobnosti mladih rukometaša
Mentor: prof. dr Danko Pržulj,
Datum odbrane: 21.05.2011.

Kandidat: Azer Korjenić
Naslov doktorske disertacije: Efikasnost primjene prgrama rada na usavršavanje situaciono – motoričkih sposobnosti košarkaša
Mentor: prof. dr Cvijeta Krsmanović
Datum odbrane: 05.07.2011.

Kandidat: Dejan Lolić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj modela trenažnog rada na razvoj nekih antropoloških obilježja kod mladih igrača u sportskim igrama
Mentor: prof. dr Cvijeta Krsmanović
Datum odbrane: 07.07.2011.

Kandidat: Admira Koničanin
Naslov doktorske disertacije: Razlike u posturalnim poremećajima kod dece predškolskog uzrasta raške regije
Mentor: prof. dr Grujo Bjeković
Datum odbrane: 15.07.2011.

Kandidat: Nikola Rakojević
Naslov doktorske disertacije: Kanoničke relacije između antropoloških obilježja i rezultata situaciono- motoričkih sposobnosti fudbalera
Mentor: prof. dr Momčilo Pelemiš
Datum odbrane: 09.09.2011.

Kandidat: Jelena Poplašen
Naslov doktorske disertacije: Motoričke, antropomorfološke i socijalno statusne karakteristike učenika srednjeg školskog uzrasta urbane i ruralne sredine
Mentor: prof. dr Momčilo Pelemiš
Datum odbrane: 25.10.2011.

Kandidat: Ahmet Međedović
Naslov doktorske disertacije: Efekti modela sportsko – rekreativnih aktivnosti na morfološke karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti studenata
Mentor: prof. dr Grujo Bjeković
Datum odbrane: 21.01.2012.

Kandidat: Duško Simić
Naslov doktorske disertacije: Komparacija rezultata motoričkih sposobnosti i situaciono – košarkaških elemenata selektiranih mladih košarkaša
Mentor: prof. dr Radivoje Krsmanović
Datum odbrane: 25.12.2012.

Kandidat: Milan Jakovljević
Naslov doktorske disertacije: ,Efekti aplllikativnog modela treninga snage na razvoj antropoloških dimenzija i rezultata u bacačkim disciplinama
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 03.04.2013.

Kandidat: Srđan Jakovljević
Naslov doktorske disertacije: Efekti posoebno programiranog vježabanja u mozociklusu na razvoj kondicionih sposobnosti fudbalera
Mentor: prof. dr Grujo Bjeković
Datum odbrane: 17.07.2013.

Kandidat: Ida Kabok
Naslov doktorske disertacije: Efikasnost usvajanja košarkaških
elemenata u odnosu na motoričke sposobnosti djece sa posebnim potrebama
Mentor: prof. dr Cvijeta Krsmanović
Datum odbrane: 25.10.2013.

Kandidat: Zoran Simonović
Naslov doktorske disertacije: Adaptivne promene morfoloških karakteristika motoričkih, funkcionalanih i situaciono motoričkih sposobnosti kod karatista pod uticajem trenažnog procesa
Mentor: prof. dr Radivoje Krsmanović
Datum odbrane: 27.12.2013.

Kandidat: Zoran Mojsilović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj bazične pripreme i dopunskih vježbi u adolescentskom uzrastu na antropološke karakteristike školske djece
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 28.05.2014.

Kandidat: Sandra Milanović
Naslov doktorske disertacije: Efekti staničnog metodičkog rada i dopunskih vežbi na razvoj antropoloških obeležja školske dece
Mentor: prof. dr Momčilo Pelemiš
Datum odbrane: 06.10.2014.

Kandidat: Jelica Stojanović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj modela eksplozivne snage i sprinterske brzine na adaptivne procese nekih antropoloških karakteristika kod učenica postpubertetskog uzrasta
Mentor: prof. dr Momčilo Pelemiš
Datum odbrane: 28.10.2014.

Kandidat: Ognjen Krsmanović
Naslov doktorske disertacije: Motorički i funkcionalni potencijal mladih fudbalera
Mentor: prof. dr Milovan Bratić
Datum odbrane: 16.12.2014.

Kandidat: Nenad Katanić
Naslov doktorske disertacije: Razlike u dimenzionalnosti skeleta, motoričkim sposobnostima i posturalnom statusu kičmenog stuba i stopala učenika prve trijade devetogodišnje osnovne škole
Mentor: prof. dr Momčilo Pelemiš
Datum odbrane: 18.12.2014.

Kandidat: Alen Alendar
Naslov doktorske disertacije: Uticaj programa korektivnog vježbanja na morfološki i motorički status djece u sportu
Mentor: prof. dr Slavko Ždrale
Datum odbrane: 21.01.2015.

Kandidat: Dragana Mitić
Naslov doktorske disertacije: Efekti treninga centralne stabilnosti na mišićnu silu i snagu visokoselekcionisanih mladih džudista
Mentor: prof. dr Milovan Bratić
Datum odbrane: 07.02.2015.

Kandidat: Davorin Okiljevnić
Naslov doktorske disertacije: Modelne karakteristike karatista
Mentor: prof. dr Milovan Bratić
Datum odbrane: 24.04.2015.

Kandidat: Mitar Mrdić
Naslov doktorske disertacije: Promjene antropoloških karakteristika pod uticajem specifičnih trenažnih aktivnosti kod mladih džudista
Mentor: prof. dr Milovan Bratić
Datum odbrane: 29.05.2015.

Kandidat: Tijana Šiljegović
Naslov doktorske disertacije: Razlike u antropološkim obilježjima između sportista i nesportista kod školske djece
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 16.06.2015.

Kandidat: Rifat Mujanović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj modela treninga na razvoj antroploških karakteristika karatista
Mentor: prof. dr Dalibor Fulurija
Datum odbrane: 17.06.2015.

Kandidat: Vladimir Momčilović
Naslov doktorske disertacije: ,,Valorizacija modela dopunskih vežbi na razvoj antropoloških dimenzija učenika osnovih škola
Mentor: prof. dr Dalibor Stević
Datum odbrane: 15.09.2015.

Kandidat: Senad Čoković
Naslov doktorske disertacije: Eksplozivna i repetitivna snaga u funckiji transformacionih procesa antropoloških karakteristika mladih sportista
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 18.09.2015.

Kandidat: Đorđe Arnaut
Naslov doktorske disertacije: Efekti primjene programa korektivne gimnastike na transformaciju motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i posturalnog statusa adolescenata
Mentor: prof. dr Slavko Ždrale
Datum odbrane: 28.09.2015.

Kandidat: Dalibor Nikolić
Naslov doktorske disertacije: Valorizacija programa opšte fizičke pripreme u trenažnom procesu na razvoj antropoloških dimenzija i specifično motoričkih sposobnosti školske djece
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 12.10.2015.

Kandidat: Kocić Jelena
Naslov doktorske disertacije: Uticaj modela atletskog problema bazične pripreme na antropološka obilježja učenika srednjih škola
Mentor: prof. dr Ratko Pavlović
Datum odbrane: 09.02.2016.

Kandidat: Nikola Ilić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj programiranog vježbanja na transformaciju morfoloških i motoričkih dimenzija koda selekcionisanih mladih fudbalera
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 18.05.2016.

Kandidat: Jovo Rankić
Naslov doktorske disertacije: Promjene morfološkog i motoričkog prostora nakon primjene keneziološkog tretmana učenika osnovnih škola
Mentor: prof. dr Momčilo Pelemiš
Datum odbrane: 09.06.2016.

Kandidat: Jelena Pejčić
Naslov doktorske disertacije: Relacije antropoloških karakteristika sa eksplozivnom snagom i brzinom trčanja kod učenika srednjih škola
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 14.07.2016.

Kandidat: Dušan Mićović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj akrobatike na transformacione procese antropoloških karakteristika
Mentor: prof. dr Tatjana Ćeremidžić
Datum odbrane: 04.11.2016.

Kandidat: Branislav Strajnić
Naslov doktorske disertacije: Efekti programa kondicione pripreme kod kadetkinja usmjerenih na sport
Mentor: prof. dr Borislav Cicović
Datum odbrane: 15.12.2017.

Kandidat: Ilija Stijepić
Naslov doktorske disertacije: Efekti modela programiranog vježbanja na adaptivne procese antropoloških obilježja osoba starijeg životnog doba
Mentor: prof. dr Danko Pržulj
Datum odbrane: 12.09.2019.

Kandidat: Slavko Dragosavljević
Naslov doktorske disertacije: Vrhunskom formom do sportskih rezultata
Mentor: prof. dr Dalibor Stević
Datum odbrane: 17.09.2019.

Kandidat: Aco Gajević
Naslov doktorske disertacije: Razlike u antropološkom statusu dece osnovnoškolskog uzrasta
Mentor: prof. dr Borislav Cicović
Datum odbrane: 22.11.2022.

Kandidat: Novica Gardašević
Naslov doktorske disertacije: Razlike u motoričkim sposobnostima u zavisnosti od nivoa uhranjenosti kod učenika osnovne škole u Crnoj Gori
Mentor: prof. dr Nenad Stojiljković
Datum odbrane: 23.12.2022.

Kandidat: Milan Anđelić
Naslov doktorske disertacije: Tjelesna kompozicija i eksplozivna snaga mladih košarkaša
Mentor: prof. dr Dejan Ćeremidžić
Datum odbrane: 21.04.2023.

Kandidat: Lazar Pajović
Naslov doktorske disertacije: Analiza kontraktilnih karakteristika mišića merenih metodom tenziomiografije (tmg) kod fudbalera superlige Srbije
Mentor: prof. dr Veroljub Stanković
Datum odbrane: 6.12.2023.

Kandidat: Lazar Vulin
Naslov doktorske disertacije: Funkcionalna pokretljivost i motoričke sposobnosti u funkciji usvajanja osnovnih tehnika specijalnog fizičkog obrazovanja
Mentor: prof. dr Veroljub Stanković
Datum odbrane: 26.12.2023.

Kandidat: Duško Pejović
Naslov doktorske disertacije: Planiranje i dokumentovanje finansijske revizije javnog sektora
Mentor: prof. dr Branko Krsmanović
Datum odbrane: 21.10.2010.

Kandidat: Slobodan Subotić
Naslov doktorske disertacije: Specifični oblici finansiranja u funkciji razvoja malih preduzeća u Bosni i Hercegovini
Mentor: prof. dr Nenad Vunjak
Datum odbrane: 03.06.2011.

Kandidat: Valentina Duvnjak
Naslov doktorske disertacije: Revitalizacija preduzeća – strategija otklanjanja krize
Mentor: prof. dr Gordana Kokeza
Datum odbrane: 23.12.2011.

Kandidat: Srđan Lalić
Naslov doktorske disertacije: Finansijsko izvještavanje i mjerenje performansi multinacionalnih kompanija
Mentor: prof. dr Rajko Radović
Datum odbrane: 25.10.2013.

Kandidat: Ivan Mirović
Naslov doktorske disertacije: Makroekonomski efekti nastupa stranih banaka na prostoru Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske
Mentor: prof. dr Biljana Jovanović
Datum odbrane: 26.05.2014.

Kandidat: Svetlana Terzić
Naslov doktorske disertacije: Problemi mjerenja vrijednosti brenda u kontekstu savremenih uslova poslovanja u Republici Srpskoj
Mentor: prof. dr Rade Kancir
Datum odbrane: 01.07.2014.

Kandidat: Živko Erceg
Naslov doktorske disertacije: Kreiranje upravljačke strategije preduzeća kroz racionalizaciju upravljanja angažovanim sredstvima
Mentor: prof. dr Miladin Jovičić
Datum odbrane: 12.10.2015.

Kandidat: Zvjezdana Gavrilović
Naslov doktorske disertacije: Digitalna podrška razvijenoj aplikaciji marketing koncepta poslovnih banaka
Mentor: prof. dr Rade Kancir
Datum odbrane: 14.02.2018.

Kandidat: Đorđe Lazić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj valutnog odbora na ciljeve ekonomske politike i makroekonomsku stabilnost u Bosni i Hercegovini
Mentor: prof. dr Novo Plakalović
Datum odbrane: 03.09.2018.

Kandidat: Goran Mitrović
Naslov doktorske disertacije: Međuzavisnost bankarskih i makroekonomskih performansi u uslovima oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine
Mentor: prof. dr Vitomir Starčević
Datum odbrane: 14.06.2019.

Kandidat: Milan Tadić
Naslov doktorske disertacije: Restrukturiranje sistema direktnog oporezivanja u funkciji privlačenja stranih investicija i sprečavanja odliva kapitala
Mentor: prof. dr Aleksandar Stojanović
Datum odbrane: 02.10.2019.

Kandidat: Andrijana Mrkaić Ateljević
Naslov doktorske disertacije: Uticaj standarda Evropske unije na konkurentnost i održivost razvoja turizma u Bosni i Hercegovini
Mentor: prof. dr Goran Popović
Datum odbrane: 27.02.2020.

Kandidat: Arsen Tešić
Naslov doktorske disertacije: Modeliranje optimalne organizacije elektroprivrede Republike Srpske u uslovima tranzicije
Mentor: prof. dr Nenad Lalić
Datum odbrane: 22.09.2020.

Kandidat: Petar Ivanković
Naslov doktorske disertacije: Menadžment totalnim kvalitetom i menadžment ljudskih resursa
Mentor: prof. dr Slobodan Ćamilović
Datum odbrane: 04.07.2008.

Kandidat: Obrad Spaić
Naslov doktorske disertacije: Predviđanje stanja alata (zavojnih burgija) primjenom neuronskih mreža
Mentor: prof. dr Zdravko Krivokapić
Datum odbrane: 16.01.2009.

Kandidat: Momčilo Kokić
Naslov doktorske disertacije: Karakteristike menadžera savremenog informacionog sistema u poslovnim sistemima kao doprinos menadžmentu
Mentor: prof. dr Branko Krsmanović
Datum odbrane: 26.10.2012.

Kandidat: Radoslav Vučurević
Naslov doktorske disertacije: Razvoj modela predikcije procesa obrade bušenjem na bazi kvaliteta obrađene površine
Mentor: prof. dr Zdravko Krivokapić
Datum odbrane: 13.09.2018.

Kandidat: Dragan Dimitrijević
Naslov doktorske disertacije: Modelovanje proizvodnih procesa preduzeća u oblasti odevne industrije primjenom CAD/CAM sistema
Mentor: prof. dr Obrad Spaić
Datum odbrane: 24.07.2020.

Kandidat: Rajko Kuljić
Naslov doktorske disertacije: Rad i ljudske potrebe
Mentor: prof. dr Mitar Miljanović
Datum odbrane: 07.02.1997.

Kandidat: Rade Popadić
Naslov doktorske disertacije: Stavovi i psihoneurotske tendencije kod učenika kao determinišući faktor individualizacije nastave fizičkog vaspitanja
Mentor: prof. dr Petar Mandić
Datum odbrane: 29.08.1997.

Kandidat: Triša Kujača
Naslov doktorske disertacije: Život i kritički književno-istorijski, kulturno-istorijski i istorijski rad Ilije Kecmanovića
Mentor: prof. dr Radovan Vučković
Datum odbrane: 19.06.1998.

Kandidat: Dragoljub Krneta
Naslov doktorske disertacije: Socijalno-statusna obilježja i vrijednosne orijentacije građana kao determinante stavova u društveno relevantnim pojavama
Mentor: prof. dr Ratko Dunđerović
Datum odbrane: 17.06.1998.

Kandidat: Vinko Pandurević
Naslov doktorske disertacije: Osnovna sociološka obeležja Vojske Republike Srpske
Mentor: prof. dr Milan Vučinić
Datum odbrane: 29.06.1998.

Kandidat: Cvijan Đapanović
Naslov doktorske disertacije: Problem racionalizacije nastave društvenih nauka u osnovnoj školi
Mentor: prof. dr Gojko Babić
Datum odbrane: 05.12.1998.

Kandidat: Eleni Apostolos Stergiopulu
Naslov doktorske disertacije: Poetika lirskog ciklusa ( na materijalu ruske poezije kraja XIX i početka XX veka)
Mentor: prof. dr Dragoljub Veličković
Datum odbrane: 16.01.1999.

Kandidat: Vlado Simeunović
Naslov doktorske disertacije: Faktori uspešnog obrazovanja starešina u ratu
Mentor: prof. dr Gojko Babić
Datum odbrane: 27.02.1999.

Kandidat: Pejo Đurašinović
Naslov doktorske disertacije: Sociološki aspekti rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine
Mentor: prof. dr Mitar Miljanović
Datum odbrane: 27.04.1999.

Kandidat: Ratko Pejić
Naslov doktorske disertacije: Racionalnost i kvalitet rada nastavnika u razrednoj nastavi
Mentor: prof. dr Gojko Babić
Datum odbrane: 30.04.1999.

Kandidat: Radovan Čokorilo
Naslov doktorske disertacije: Socijalno-psihološke determinante vrijednosnih orijentacija školske omladine
Mentor: prof. dr Ratko Dunđerović
Datum odbrane: 26.01.2000.

Kandidat: Simo Nešković
Naslov doktorske disertacije: Vaspitnoobrazovni rad i kulturni značaj Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“ (1902-1941)
Mentor: prof. dr Gojko Babić
Datum odbrane: 07.02.2000.

Kandidat: Zoran Milošević
Naslov doktorske disertacije: Savremena društvena doktrina rimokatoličke crkve
Mentor: prof. dr Mitar Miljanović
Datum odbrane: 10.05.2000.

Kandidat: Dragan Barać
Naslov doktorske disertacije: Doprinos Stojana Novakovića srpskom bibliotekarstvu
Mentor: prof. dr Vojislav Maksimović
Datum odbrane: 25.12.2000.

Kandidat: Nada Vilozijević
Naslov doktorske disertacije: Uticaj porodice na vrednosne orijentacije budućih učitelja
Mentor: prof. dr Borislav Stanojlović
Datum odbrane: 22.01.2001.

Kandidat: Gordana Budimir Ninković
Naslov doktorske disertacije: Vrednosne orijentacije mladih i odraslih
Mentor: prof. dr Radenko Krulj
Datum odbrane: 06.03.2002.

Kandidat: Danimir Mandić
Naslov doktorske disertacije: Didaktičko-informatičke inovacije kao determinirajući faktor obrazovanja i stručnog usavršavanja nastavnika u školi
Mentor: prof. dr Mladen Vilotijević
Datum odbrane: 16.08.2002.

Kandidat: Božidar Radanović
Naslov doktorske disertacije: Psihološka i pedagoška vrijednost narodnih epskih pjesama kosovskog i pokosovskog ciklusa i pjesama o Marku Kraljeviću
Mentor: prof. dr Uroš Mladenović
Datum odbrane: 09.09.2002.

Kandidat: Branka Maksimović
Naslov doktorske disertacije: Borislav Pekić i engleska književnost – epistoralni diskurs u proznim djelima
Mentor: prof. dr Miloš Kovačević
Datum odbrane: 03.09.2003.

Kandidat: Lazo Ristić
Naslov doktorske disertacije: Metodološki tehnicizam – kontroverze Poperove sociologije
Mentor: prof. dr Milan Miljević
Datum odbrane: 02.10.2003.

Kandidat: Borijanka Trajković
Naslov doktorske disertacije: Život i stvaralaštvo Nikole T. Kašikovića (sa personalnom bibliografijom)
Mentor: prof. dr Vojislav Maksimović
Datum odbrane: 30.10.2003.

Kandidat: Svetlana Mirčov
Naslov doktorske disertacije: Život i delo Jovana N. Tomića (sa personalnom bibliografijom)
Mentor: prof. dr Vojislav Maksimović
Datum odbrane: 31.10.2003.

Kandidat: Nikola Mihaljević
Naslov doktorske disertacije: Inverzni problem tipa Šturm-Liuvila sa promenljivim kašnjenjem na segmentu
Mentor: prof. dr Milenko Pikula
Datum odbrane: 20.02.2004.

Kandidat: Tihomir Marjanović
Naslov doktorske disertacije: Direktni i inverzni spektralni zadaci za diferencijalne jednačine drugog reda sa konstantnim kašnjenjem na segmentu
Mentor: prof. dr Milenko Pikula
Datum odbrane: 13.05.2005.

Kandidat: Boro Tramošljanin
Naslov doktorske disertacije: Sociološki aspekt uzroka nacionalnih sukoba u drugoj Jugoslaviji
Mentor: prof. dr Mitar Miljanović
Datum odbrane: 14.07.2005.

Kandidat: Dragan Ješić
Naslov doktorske disertacije: Načini i uslovi realizacije nastavnog plana i programa kao faktora opterećenosti učenika
Mentor: prof. dr Mladen Vilotijević
Datum odbrane: 22.08.2005.

Kandidat: Fehim Rošić
Naslov doktorske disertacije: Vaspitni značaj i uticaj stila roditeljstva u procesu formiranja pojma o sebi
Mentor: prof. dr Rade Popadić
Datum odbrane: 10.11.2005.

Kandidat: Milena Maksimović
Naslov doktorske disertacije: Đorđe Pejanović (1878-1962) kao bibliotekar, prosvjetni i kulturni radnik i bibliograf (sa personalnom bibliografijom)
Mentor: prof. dr Desanka Stamatović
Datum odbrane: 14.11.2005.

Kandidat: Aleksandar Petrović
Naslov doktorske disertacije: Physis i kosmos
Mentor: prof. dr Ivan Kolarić
Datum odbrane: 23.11.2005.

Kandidat: Vait Ibro
Naslov doktorske disertacije: Mogućnosti za unapređenje nastave matematike u osnovnoj školi
Mentor: prof. dr Milenko Pikula
Datum odbrane: 28.11.2005.

Kandidat: Vidan Govedarica
Naslov doktorske disertacije: Neki problemi egzistencije i optimizacije konveksnih cjelobrojnih poligona
Mentor: prof. dr Vladimir Janković
Datum odbrane: 17.02.2006.

Kandidat: Ljubomir Milutinović
Naslov doktorske disertacije: Žene pjevači narodnih epskih pjesama
Mentor: prof. dr Ljubomir Zuković
Datum odbrane: 18.02.2006.

Kandidat: Mirko Banjac
Naslov doktorske disertacije: Oblici komunikacije koje na stavnici primjenjuju u sistemu ocjenjivanja učenika u školi
Mentor: prof. dr Mladen Vilotijević
Datum odbrane: 03.05.2006.

Kandidat: Muhamed Omerović
Naslov doktorske disertacije: Vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada kao činilac stalnih razvojnih promjena u školi
Mentor: prof. dr Danimir Mandić
Datum odbrane: 19.05.2006.

Kandidat: Hazema Ništović
Naslov doktorske disertacije: Osnove čitanja i pisanja u nastavnim planovima i programima u kontekstu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja
Mentor: prof. dr Miloš Kovačević
Datum odbrane: 01.09.2006.

Kandidat: Lidija Pehar-Zvačko
Naslov doktorske disertacije: Socijalno-psihološke implikacije implementacije reforme osnovne škole
Mentor: prof. dr Ratko Dunđerović
Datum odbrane: 24.10.2006.

Kandidat: Dženan Skelić
Naslov doktorske disertacije: Odnos između strukture ličnosti i religioznosti
Mentor: prof. dr Ratko Dunđerović
Datum odbrane: 25.10.2006.

Kandidat: Branka Brčkalo
Naslov doktorske disertacije: Metodički pristup pripovjedačkom djelu Petra Kočića
Mentor: prof. dr Vuk Milatović
Datum odbrane: 03.11.2006.

Kandidat: Jovan Vukoje
Naslov doktorske disertacije: Identifikacija faktora asocijalnog ponašanja učenika srednjih škola
Mentor: prof. dr Rade Popadić
Datum odbrane: 27.01.2007.

Kandidat: Senija Tahirović
Naslov doktorske disertacije: Odrastanje bez roditeljskog staranja kao faktor psihosocijalnog razvoja djece
Mentor: prof. dr Ratko Dunđerović
Datum odbrane: 11.04.2007.

Kandidat: Srđan Damnjanović
Naslov doktorske disertacije: Mogućnosti zasnivanja falsološke aksiologike
Mentor: prof. dr Ivan Kolarić
Datum odbrane: 07.05.2007.

Kandidat: Saša Knežević
Naslov doktorske disertacije: Narodne pjesme o srpskom vojevanju za slobodu tokom 19. vijeka
Mentor: prof. dr Ljubomir Zuković
Datum odbrane: 25.05.2007.

Kandidat: Jelena Marković
Naslov doktorske disertacije: Opis i korišćenje strategija čitanja na engleskom jeziku kao stranom na trećoj i četvrtoj godini studija engleskog jezika i književnosti
Mentor: prof. dr Snežana Bilbija
Datum odbrane: 22.03.2008.

Kandidat: Radomir Čolaković
Naslov doktorske disertacije: Komparativna studija nivoa emocionalnih teškoća kod mladih osoba
Mentor: prof. dr Dragoljub Krneta
Datum odbrane: 24.03.2008.

Kandidat: Jasna Bogdanović-Čurić
Naslov doktorske disertacije: Emocionalna inteligencija, stres i školski uspjeh adolescenata
Mentor: prof. dr Aurel Božin
Datum odbrane: 25.03.2008.

Kandidat: Miroslav Gavrić
Naslov doktorske disertacije: Subjektivni faktori socijalne distance menadžera
Mentor: prof. dr Ratko Dunđerović
Datum odbrane: 26.03.2008.

Kandidat: Dragutin Čegar
Naslov doktorske disertacije: Rad i zapošljavanje u funkciji razvoja Republike Srpske
Mentor: prof. dr Rajko Kuljić
Datum odbrane: 12.04.2008.

Kandidat: Olivera Marković
Naslov doktorske disertacije: Hopfove algebre reči
Mentor: prof. dr Mirjana Vuković
Datum odbrane: 09.07.2008.

Kandidat: Biljana Sladoje Bošnjak
Naslov doktorske disertacije: Nastavni stilovi i metakognitivne strategije učenika
Mentor: prof. dr Veljko Banđur
Datum odbrane: 11.07.2008.

Kandidat: Dragomir Vuković
Naslov doktorske disertacije: Ideološka svijest i nacionalni interesi na prostorima bivše SFRJ i BiH od 1990. godine
Mentor: prof. dr Zoran Avramović
Datum odbrane: 05.09.2008.

Kandidat: Amina Šahović
Naslov doktorske disertacije: Veza između kosinusnih operatorskih funkcija i generalisanih Hilbertovih transformacija
Mentor: prof. dr Fikret Vajzović
Datum odbrane: 12.09.2008.

Kandidat: Borka Vukajlović
Naslov doktorske disertacije: Identifikacija faktora koji determinišu implementaciju inkluzivnog obrazovanja
Mentor: prof. dr Rade Popadić
Datum odbrane: 20.11.2008.

Kandidat: Dragana Stanojević
Naslov doktorske disertacije: Uticaj kooperativnih oblika rada na vaspitno-obrazovne rezultate i odnos učenika prema školi
Mentor: prof. dr Rade Popadić
Datum odbrane: 10.12.2008.

Kandidat: Milutin Đuričković
Naslov doktorske disertacije: Književno delo Milenka Matickog
Mentor: prof. dr Miroljub Joković
Datum odbrane: 21.05.2009.

Kandidat: Karmelita Pjanić
Naslov doktorske disertacije: Strategije studenata pri rješavanju diferencijalnih jednačina u matematičkom i nematematičkom kontekstu
Mentor: prof. dr Milenko Pikula
Datum odbrane: 02.10.2009.

Kandidat: Mladen Purić
Naslov doktorske disertacije: Filosofija vaspitanja u djelu sv. Jovana Zlatousta
Mentor: prof. dr Simo Nešković
Datum odbrane: 12.11.2009.

Kandidat: Sanja Opsenica
Naslov doktorske disertacije: Relacije stilova ponašanja roditelja i psihološke separacije adolescenata
Mentor: prof. dr Blagoje Nešić
Datum odbrane: 26.12.2009.

Kandidat: Ljiljana Krneta
Naslov doktorske disertacije: Osobine učenika kao faktor percepcije radne efikasnosti nastavnika
Mentor: prof. dr Jasna Bajraktarević
Datum odbrane: 26.01.2010.

Kandidat: Anela Hasanagić
Naslov doktorske disertacije: Identifikacija indikatora zrelosti djece za polazak u školu
Mentor: prof. dr Dragoljub Krneta
Datum odbrane: 08.05.2010.

Kandidat: Mićo Miletić
Naslov doktorske disertacije: Konačne geometrije i geometrija Branislava Petronijevića
Mentor: prof. dr Radoslav Milošević
Datum odbrane: 28.06.2010.

Kandidat: Ana Stišović Milovanović
Naslov doktorske disertacije: Princip instrumentalnog konceptualizma u proučavanju književnosti
Mentor: prof. dr Miodrag Joković
Datum odbrane: 01.07.2010.

Kandidat: Zdravko Marjanović
Naslov doktorske disertacije: Činioci efikasne organizacije pedagoškog rada i upravljanja promjenama u savremenoj školi
Mentor: prof. dr Simo Nešković
Datum odbrane: 08.09.2010.

Kandidat: Jelena Rakić
Naslov doktorske disertacije: Faktori formiranja stavova predavača o studentskoj evaluaciji nastave
Mentor: prof. dr Ratko Dunđerović
Datum odbrane: 11.12.2010.

Kandidat: Mariana Tišma
Naslov doktorske disertacije: Psihološki izvori stresa u sportu
Mentor: prof. dr Ratko Dunđerović
Datum odbrane: 12.01.2011.

Kandidat: Milan Živanović
Naslov doktorske disertacije: Primjena jedne linearne transformacije u geometriji i algebri
Mentor: prof. dr Milenko Pikula
Datum odbrane: 31.01.2011.

Kandidat: Maja Kujundžić
Naslov doktorske disertacije: Komunikativna vrijednost pasiva u jeziku britanske štampe iz ugla sociolingvistike i pragmatike
Mentor: prof. dr Snežana Bilbija
Datum odbrane: 21.04.2011.

Kandidat: Gorjana Koledin
Naslov doktorske disertacije: Identifikacija socijalnih i psiholoških faktora u funkciji predikcije kriminogenog ponašanja učenika
Mentor: prof. dr Dragoljub Krneta
Datum odbrane: 05.05.2011.

Kandidat: Jelena Maksimović
Naslov doktorske disertacije: Uloga akcionih istraživanja u unapređivanju vaspitno-obrazovne prakse
Mentor: prof. dr Veljko Banđur
Datum odbrane: 20.05.2011.

Kandidat: Biserka Košarac
Naslov doktorske disertacije: Odnos porodične i radne sfere u savremenom društvu
Mentor: prof. dr Rajko Kuljić
Datum odbrane: 13.09.2011.

Kandidat: Emil Ilić Georgijević
Naslov doktorske disertacije: Neki problemi teorije paragraduiranih struktura
Mentor: prof. dr Mirjana Vuković
Datum odbrane: 13.09.2011.

Kandidat: Savka Obradović
Naslov doktorske disertacije: Odnosi u porodici kao faktor školskog uspjeha mladih sa teškoćama u razvoju
Mentor: prof. dr Rade Popadić
Datum odbrane: 27.09.2011.

Kandidat: Branislav Drašković
Naslov doktorske disertacije: Hidrološke karakteristike sarajevske kotline
Mentor: prof. dr Slobodan Marković
Datum odbrane: 17.11.2011.

Kandidat: Jasna Maksimović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj vaspitno-obrazovnog rada na razvoj fizičkih sposobnosti učenika s posebnim potrebama
Mentor: prof. dr Rade Popadić
Datum odbrane: 18.11.2011.

Kandidat: Sandra Kosić Jeremić
Naslov doktorske disertacije: Ekstremalni zadaci u nastavi matematike
Mentor: prof. dr Milenko Pikula
Datum odbrane: 25.11.2011.

Kandidat: Marinko Savić
Naslov doktorske disertacije: Funkcija škole u otkrivanju, suzbijanju prevenciji poremećaja u ponašanju učenika
Mentor: prof. dr Rade Popadić
Datum odbrane: 12.01.2012.

Kandidat: Biljana Samardžić
Naslov doktorske disertacije: Jezik knjiga Goraždanske štamparije
Mentor: prof. dr Milan Stakić
Datum odbrane: 26.01.2012.

Kandidat: Vera Vujević
Naslov doktorske disertacije: Gramatičko – stilski aspekti elipse u kontrastivnoj analizi engleskog i srpskog jezika
Mentor: prof. dr Miloš Kovačević
Datum odbrane: 27.01.2012.

Kandidat: Slavko Kujundžić
Naslov doktorske disertacije: Geografski prostor Istočnog Sarajeva, problem otpada i njegov uticaj na životnu sredinu
Mentor: prof. dr Jovan Sredojević
Datum odbrane: 03.02.2012.

Kandidat: Ljerka Jeftić
Naslov doktorske disertacije: Kognitivni pristup u kritičkoj analizi diskursa anglosaksonskih medija o temi terorizma
Mentor: prof. dr Snežana Bilbija
Datum odbrane: 11.02.2012.

Kandidat: Sanja Kuljanin
Naslov doktorske disertacije: Perifrastičke forme komparacije u savremenom srpskom jeziku
Mentor: prof. dr Miloš Kovačević
Datum odbrane: 11.04.2012.

Kandidat: Milka Nikolić
Naslov doktorske disertacije: Poredbeno-načinske konstrukcije u srpskom jeziku
Mentor: prof. dr Miloš Kovačević
Datum odbrane: 12.04.2012.

Kandidat: Tatjana Dumitrašković
Naslov doktorske disertacije: Šekspirova implicitna kritika institucionalizovanog morala u kontekstu renesansne političke misli
Mentor: prof. dr Radmila Nastić
Datum odbrane: 24.04.2012.

Kandidat: Ranko Bilinac
Naslov doktorske disertacije: Mitropolit Petar Zimonjić (1866-1941)
Mentor: prof. dr Ljubodrag Dimić
Datum odbrane: 04.05.2012.

Kandidat: Nada Purić
Naslov doktorske disertacije: Socio-statusna i psihološka obilježja učenika kao faktor njihovog školskog postignuća
Mentor: prof. dr Jasna Bajraktarević
Datum odbrane: 30.06.2012.

Kandidat: Momčilo Simonović
Naslov doktorske disertacije: Kognitivno-konativne osobine učenika i njihov uspeh u pojedinim nastavnim predmetima
Mentor: prof. dr Blagoje Nešić
Datum odbrane: 06.09.2012.

Kandidat: Muradif Hajder
Naslov doktorske disertacije: Psihološke karakteristike nastavnika i njihovi stavovi o uvođenju inovacija u nastavu
Mentor: prof. dr Blagoje Nešić
Datum odbrane: 11.09.2012.

Kandidat: Rade Vućićević
Naslov doktorske disertacije: Bibliotekarstvo Zapadne Srbije (od 1835-2000 godine)
Mentor: prof. dr Milena Maksimović
Datum odbrane: 29.12.2012.

Kandidat: Nina Ćeklić
Naslov doktorske disertacije: Stilistika reda riječi u standardnom srpskom jeziku
Mentor: prof. dr Miloš Kovačević
Datum odbrane: 07.02.2013.

Kandidat: Šuajb Solaković
Naslov doktorske disertacije: Rezultati na testovima kao prediktori poslovne uspješnosti menadžera
Mentor: prof. dr Jasna Bajraktarević
Datum odbrane: 15.02.2013.

Kandidat: Vladimir Vladičić
Naslov doktorske disertacije: Primjena Furijeovih redova u inverznom problemu jednačina sa kašnjenjem
Mentor: prof. dr Milenko Pikula
Datum odbrane: 17.04.2013.

Kandidat: Olja Jojić
Naslov doktorske disertacije: Semantičko – pragmatička analiza jezičkog humora u savremenom američkom TV mediju
Mentor: prof. dr Snežana Bilbija
Datum odbrane: 05.09.2013.

Kandidat: Vesna Mićić
Naslov doktorske disertacije: Recepcija Samjuela Beketa u srpskoj književnosti 20. vijeka
Mentor: prof. dr Jovan Delić
Datum odbrane: 09.11.2013.

Kandidat: Milena Ivanović
Naslov doktorske disertacije: Svijet djetinjstva u djelu Ive Andrića (književno-metodički aspekt)
Mentor: prof. dr Tiodor Rosić
Datum odbrane: 12.11.2013.

Kandidat: Vera Ćevriz Nišić
Naslov doktorske disertacije: Stilističko-sintaksički status kumuliranih jedinica u savremenom srpskom jeziku
Mentor: prof. dr Miloš Kovačević
Datum odbrane: 30.01.2014.

Kandidat: Valentina Budinčić
Naslov doktorske disertacije: Međuodnos engleske i srpske terminologije u sportu
Mentor: prof. dr Miloš Kovačević
Datum odbrane: 31.01.2014.

Kandidat: Nataša Kostić
Naslov doktorske disertacije: Psihosocijalni izvori društvenih i ličnih vrijednosti
Mentor: prof. dr Jasna Bajraktarević
Datum odbrane: 18.02.2014.

Kandidat: Dajana Vukojević
Naslov doktorske disertacije: Uloga turizma u funkcionalnoj transformaciji regionalnih centara Republike Srpske
Mentor: prof. dr Goran Jović
Datum odbrane: 27.02.2014.

Kandidat: Jelena Malinić
Naslov doktorske disertacije: Relacije između osobina ličnosti učenika i oblika vršnjačkog nasilja u školi i društvu
Mentor: prof. dr Dragoljub Krneta
Datum odbrane: 13.06.2014.

Kandidat: Goran Vilotijević
Naslov doktorske disertacije: Kritičko-emancipatorski i sistemski činioci organizacije nastave u efikasnoj školi
Mentor: prof. dr Novak Laketa
Datum odbrane: 27.06.2014.

Kandidat: Darko Kovačević
Naslov doktorske disertacije: Pripovjedni postupci u romanima Pola Ostera
Mentor: prof. dr Radojka Vukčević
Datum odbrane: 09.10.2014.

Kandidat: Irena Stanić
Naslov doktorske disertacije: Psihosocijalni korelati mentalnog zdravlja adolescenata
Mentor: prof. dr Spasenija Ćeranić
Datum odbrane: 24.10.2014.

Kandidat: Stojan Šljuka
Naslov doktorske disertacije: Filozofski problem sekularizacije u XX vijeku
Mentor: prof. dr Boris Brajović
Datum odbrane: 29.10.2014.

Kandidat: Miodrag Čizmović
Naslov doktorske disertacije: Problem eshatologije u ruskoj religijskoj filosofiji
Mentor: prof. dr Savo Laušević
Datum odbrane: 29.10.2014.

Kandidat: Žana Gavrilović
Naslov doktorske disertacije: Engleska subordinirana klauza u funkciji temporalne determinacije
Mentor: prof. dr Predrag Novakov
Datum odbrane: 11.12.2014.

Kandidat: Mirjana Samardžić
Naslov doktorske disertacije: Saradnja vaspiatača i roditelja u ostvarivanju vaspitno-obrazovnog rada u vrtiću
Mentor: prof. dr Ratko Pejić
Datum odbrane: 15.12.2014.

Kandidat: Arzija Mahmutović
Naslov doktorske disertacije: Pedagoški i didaktičko—metodički aspekti formiranja pojmova u starijem predškolskom i mlađem osnovnoškolskom uzrastu
Mentor: prof. dr Mile Ilić
Datum odbrane: 25.12.2014.

Kandidat: Nenad Stojanović
Naslov doktorske disertacije: Neka metrička svojstva uopštenih polupravilnih poligona
Mentor: prof. dr Vidan Govedarica
Datum odbrane: 22.01.2015.

Kandidat: Jelena Mašnić
Naslov doktorske disertacije: Percepcija ponašanja nastavnika i vrednovanja vlastitog školskog postignuća
Mentor: prof. dr Dragoljub Krneta
Datum odbrane: 20.02.2015.

Kandidat: Milka Grmuša
Naslov doktorske disertacije: Nastava geografije na osnovnoškolskom nivou obrazovanja u Bosni i Hercegovini od 1945. do 2005. godine
Mentor: prof. dr Stevo Pašalić
Datum odbrane: 19.03.2015.

Kandidat: Maja Vukić
Naslov doktorske disertacije: Kombinovanje veznika i nevezničkih reči u savremenom srpskom jeziku
Mentor: prof. dr Milanka Babić
Datum odbrane: 19.03.2015.

Kandidat: Snježana Stanar
Naslov doktorske disertacije: Relacije između psiholiških karakteristika i stavova nastavnika o aktuelnim promjenama u obrazovanju
Mentor: prof. dr Jasna Bajraktarević
Datum odbrane: 24.04.2015.

Kandidat: Biljana Novković Cvetković
Naslov doktorske disertacije: Informaciono-obrazovne inovacije u funkciji modelovanja efikasne škole u savremenom društvu
Mentor: prof. dr Danimir Mandić
Datum odbrane: 24.04.2015.

Kandidat: Bojana Lasica
Naslov doktorske disertacije: Uloga srpskih listova i časopisa u kulturnom , prosvjetnom i duhovnom životu u BiH do 1941. godine
Mentor: prof. dr Milena Maksimović
Datum odbrane: 10.07.2015.

Kandidat: Dragan Popović
Naslov doktorske disertacije: Instrumenti za podsticaj prostorno funkcionalnog povezivanja opština Republike Srpske
Mentor: prof. dr Goran Jović
Datum odbrane: 11.07.2015.

Kandidat: Radoslavka Sudarušić
Naslov doktorske disertacije: Knjige srpskih pisaca iz Bosne i Hercegovine od 1878. do 1918. godine
Mentor: prof. dr Dragan Barać
Datum odbrane: 11.07.2015.

Kandidat: Bojana Miletić
Naslov doktorske disertacije: Vaspitni stilovi roditelja i odnos adolescenata prema školi
Mentor: prof. dr Dragoljub Krneta
Datum odbrane: 29.09.2015.

Kandidat: Andrijana Nikolić
Naslov doktorske disertacije: Ličnost, djelo i doba Lazara Tomanovića
Mentor: prof. dr Goran Maksimović
Datum odbrane: 01.10.2015.

Kandidat: Dragana Milunović
Naslov doktorske disertacije: Uloga savremenih biblioteka u razvijanju čitanja lica sa invaliditetom
Mentor: prof. dr Dragan Barać
Datum odbrane: 06.10.2015.

Kandidat: Maja Žarković
Naslov doktorske disertacije: Produktivnost procesa u tvorbi imenica i pridjeva u engleskom jeziku
Mentor: prof. dr Vladimir Jovanović
Datum odbrane: 15.10.2015.

Kandidat: Daliborka Škipina
Naslov doktorske disertacije: Obrazovanje i stručno usavršavanje nastavnika razredne nastave u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini XX vijeka
Mentor: prof. dr Novak Laketa
Datum odbrane: 16.10.2015.

Kandidat: Branko Vojinović
Naslov doktorske disertacije: Zastupljenost komponenti vaspitanja u programima i čitankama za više razrede osnovnih škola i gimnazija
Mentor: prof. dr Ratko Pejić
Datum odbrane: 19.10.2015.

Kandidat: Žana Vrućinić
Naslov doktorske disertacije: Povezanost unutrašnjih resursa otpornosti i socijalne podrške sa kvalitetom mentalnog zdravlja policijskih službenika
Mentor: prof. dr Spasenija Ćeranić
Datum odbrane: 07.12.2015.

Kandidat: Danijela Grujić
Naslov doktorske disertacije: Filozofija i problem verske tolerancije
Mentor: prof. dr Mišo Kulić
Datum odbrane: 07.12.2015.

Kandidat: Nina Ninković
Naslov doktorske disertacije: Uloga nagrade i kazne u vaspitno-obrazovnom radu
Mentor: prof. dr Veljko Banđur
Datum odbrane: 11.12.2015.

Kandidat: Sanja Milić
Naslov doktorske disertacije: Inoviranje nastavnog procesa sa darovitim učenicima kao pretpostavka društvenog progresa
Mentor: prof. dr Vlado Simeunović
Datum odbrane: 25.03.2016.

Kandidat: Elvir Ibeljić
Naslov doktorske disertacije: Psihopatološka ispoljavanja kod adolescenata koji odrastaju odvojeni od očeva
Mentor: prof. dr Spasenija Ćeranić
Datum odbrane: 25.03.2016.

Kandidat: Darko Drakulić
Naslov doktorske disertacije: Fazi skupovi u modelovanju lokacijskih problema kombinatorne optimizacije
Mentor: prof. dr Aleksandar Takači
Datum odbrane: 09.04.2016.

Kandidat: Vladan Bartula
Naslov doktorske disertacije: Žrtva u staroj srpskoj književnosti i njeno zavjetno pamćenje
Mentor: prof. dr Branko Letić
Datum odbrane: 23.04.2016.

Kandidat: Naida Bikić
Naslov doktorske disertacije: Rješavanje problemskih zadataka u individualizovanoj nastavi matematike u osnovnoj i srednjoj školi
Mentor: prof. dr Milenko Pikula
Datum odbrane: 09.09.2016.

Kandidat: Nenad Kebara
Naslov doktorske disertacije: Nivoi i funkcije mita u ruskoj i srpskoj književnosti – aspekt književne ontologije
Mentor: prof. dr Miroljub Joković
Datum odbrane: 26.11.2016.

Kandidat: Marica Travar
Naslov doktorske disertacije: Kontinuitet učenja i razvoja djece u predškolskoj i mlađoj školskoj dobi
Mentor: prof. dr Pero Spasojević
Datum odbrane: 24.12.2016.

Kandidat: Biljana Vojvodić
Naslov doktorske disertacije: Inverzni spektralni problemi za diferencijalne operatore tipa Šturm-Liuvila sa dva kašnjenja
Mentor: prof. dr Milenko Pikula
Datum odbrane: 21.04.2017.

Kandidat: Dragana Nedić
Naslov doktorske disertacije: Konstrukcija operatora generisanog jednačinom drugog reda sa homogenim kašnjenjem
Mentor: prof. dr Milenko Pikula
Datum odbrane: 09.06.2017.

Kandidat: Svjetlana Ognjenović
Naslov doktorske disertacije: Savremeni svijet i angažovana umjetnost: Drame Keril Čerčil
Mentor: prof. dr Lena Petrović
Datum odbrane: 15.07.2017.

Kandidat: Ismet Kalčo
Naslov doktorske disertacije: Konstrukcija operatora tipa Šturm-Liuvila sa promjenjivim kašnjenjem
Mentor: prof. dr Milenko Pikula
Datum odbrane: 23.10.2017.

Kandidat: Ognjen Kurteš
Naslov doktorske disertacije: Poetički obrasci u engleskom romanu 19. vijeka
Mentor: prof. dr Petar Penda
Datum odbrane: 27.10.2017.

Kandidat: Željka Pržulj
Naslov doktorske disertacije: Poetika i književnoistorijska kontekstualizacija romana Branka Ćopića
Mentor: prof. dr Ranko Popović
Datum odbrane: 28.10.2017.

Kandidat: Slobodanka Krulj
Naslov doktorske disertacije: Pojava komodifikacije u diskursu visokoškolskix ustanova: Kritička analiza diskursa internetskix portala evropskix univerziteta
Mentor: prof. dr Danijela Majstorović
Datum odbrane: 24.11.2017.

Kandidat: Olivera Kalajdžić
Naslov doktorske disertacije: Osobine ličnosti i vizije budućnosti adolescenata
Mentor: prof. dr Jasna Bogdanović Čurić
Datum odbrane: 08.12.2017.

Kandidat: Ranka Perućica
Naslov doktorske disertacije: Uloga nastavnika i roditelja u formiranju odnosa učenika prema učenju
Mentor: prof. dr Zlatko Pavlović
Datum odbrane: 08.12.2017.

Kandidat: Slobodan Kanjevac
Naslov doktorske disertacije: Problem jezika u filozofskoj hermenautici Hansa Georga Gadamera
Mentor: prof. dr Mišo Kulić
Datum odbrane: 21.02.2018.

Kandidat: Amela Abidović Mačković
Naslov doktorske disertacije: Karakteristike ranih porodičnih odnosa osoba oboljelih od depresije
Mentor: prof. dr Spasenija Ćeranić
Datum odbrane: 23.02.2018.

Kandidat: Anida Fazlagić
Naslov doktorske disertacije: Psihosocijalni korelati depresivnosti u postpartalnom periodu
Mentor: prof. dr Radomir Čolaković
Datum odbrane: 03.11.2017.

Kandidat: Saša Đukić
Naslov doktorske disertacije: Status agencijskog žanra ili podstila unutar publicističkog funkcionalnog stila savremenog srpskog jezika
Mentor: prof. dr Miloš Kovačević
Datum odbrane: 25.05.2018.

Kandidat: Suzana Marković
Naslov doktorske disertacije: Realizacija indirektnih govornih činova u engleskom i srpskom jeziku
Mentor: prof. dr Biljana Mišić Ilić
Datum odbrane: 02.06.2018.

Kandidat: Aleksandar Petrović
Naslov doktorske disertacije: Poetika dnevničkog romana
Mentor: prof. dr Rada Stanarević
Datum odbrane: 14.06.2018.

Kandidat: Lidija Jovičić
Naslov doktorske disertacije: Standardi kompetencija nastavnika za rad u kvalitetnoj školi
Mentor: prof. dr Ivica Radovanović
Datum odbrane: 20.06.2018.

Kandidat: Anđela Kuprešanin Vukelić
Naslov doktorske disertacije: Informacione determinante medijskog sistema Republike Srpske u globalnoj medijasferi
Mentor: prof. dr Tatjana Duronjić
Datum odbrane: 10.09.2018.

Kandidat: Mladen Papaz
Naslov doktorske disertacije: Leksičko izražavanje epistemičke modalnosti u srpskom i njemačkom jeziku
Mentor: prof. dr Božinka Petronijević
Datum odbrane: 21.12.2018.

Kandidat: Vojkan Bojović
Naslov doktorske disertacije: Demografski razvoj Kosaničkog kraja i njegov uticaj na turizam
Mentor: prof. dr Stevo Pašalić
Datum odbrane: 25.12.2018.

Kandidat: Aleksandra Milošević
Naslov doktorske disertacije: Uloga odeljenskog starešine u realizaciji pedagoške funkcije efikasne škole
Mentor: prof. dr Branka Kovačević
Datum odbrane: 04.02.2019.

Kandidat: Danijela Milinković
Naslov doktorske disertacije: Estetičko utemeljenje pojma ukusa u filozofiji Dejvida Hjuma i Imanuela Kanta
Mentor: prof. dr Mišo Kulić
Datum odbrane: 20.02.2019.

Kandidat: Valentina Timotić
Naslov doktorske disertacije: Klase pravilno i rapidno promjenljivih nizova i selekcioni principi
Mentor: prof. dr Dragan Đurčić
Datum odbrane: 22.02.2019.

Kandidat: Mirjana Lukić
Naslov doktorske disertacije: Srpski pjesnici rane moderne u evropskom kontekstu
Mentor: prof. dr Goran Maksimović
Datum odbrane: 28.02.2019.

Kandidat: Meliha Brdarević Šikić
Naslov doktorske disertacije: Psihološki izvori stavova mladih prema životu u bračnoj zajednici
Mentor: prof. dr Dragoljub Krneta
Datum odbrane: 12.03.2019.

Kandidat: Vera Petrović
Naslov doktorske disertacije: Ljubica Đorđević kao bibliotekar, bibliograf i univerzitetski profesor
Mentor: prof. dr Milena Maksimović
Datum odbrane: 22.03.2019.

Kandidat: Aldin Goletić
Naslov doktorske disertacije: Relacije između osobina ličnosti, stilova suočavanja sa stresom i psihološkog blagostanja kod zatvorskih policajaca
Mentor: prof. dr Spasenija Ćeranić
Datum odbrane: 07.06.2019.

Kandidat: Duško Popović
Naslov doktorske disertacije: Fenomen nade i utopije u filozofiji Ernsta Bloha
Mentor: prof. dr Mišo Kulić
Datum odbrane: 26.06.2019.

Kandidat: Amila Taljanović
Naslov doktorske disertacije: Sociokulturološki aspekti suicida u Bosni i Hercegovini (u periodu od 2005. do 2015. godine)
Mentor: prof. dr Biljana Milošević Šošo
Datum odbrane: 02.09.2019.

Kandidat: Gordana Dukić
Naslov doktorske disertacije: Kompetencije i profesionalni razvoj nastavnika za inkluzivni vaspitno-obrazovni rad u osnovnoj školi
Mentor: prof. dr Biljana Sladoje Bošnjak
Datum odbrane: 10.06.2020.

Kandidat: Slađana Miljenović
Naslov doktorske disertacije: Dinamičke karakteristike ličnosti nastavnika i stil upravljanja razredom
Mentor: prof. dr Sanja Opsenica
Datum odbrane: 22.06.2020.

Kandidat: Nina Govedar
Naslov doktorske disertacije: Primjena savremenih književnoteorijskih pristupa u nastavi književnosti na primjeru djela Ive Andrića
Mentor: prof. dr Snežana Milosavljević Milić
Datum odbrane: 03.07.2020.

Kandidat: Mustafa Alendar
Naslov doktorske disertacije: Komunikološki aspekti javnog mnjenja složenih zajednica na primjeru BiH
Mentor: prof. dr Ljubomir Zuber
Datum odbrane: 22.07.2020.

Kandidat: Slađana Vilotić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj interaktivne nastave na kvalitet rada učenika mlađeg školskog uzrasta
Mentor: prof. dr Branka Kovačević
Datum odbrane: 17.12.2020.

Kandidat: Miljan Popić
Naslov doktorske disertacije: Određenje pojma filosofija kod asketskih pisaca prvog vizantijskog perioda
Mentor: prof. dr Boris Brajović

Kandidat: Mitra Mirković Hajdukov
Naslov doktorske disertacije: Emocionalne karakteristike i odbrambeni stilovi ovisnika o heroinu
Mentor: prof. dr Spasenija Ćeranić
Datum odbrane: 27.1.2021.

Kandidat: Marko Ćitić
Naslov doktorske disertacije: Optimizacija površine u konveksnim cjelobrojnim poligonima
Mentor: prof. dr Vidan Govedarica
Datum odbrane: 29.1.2021.

Kandidat: Nataša Pavlović Komazec
Naslov doktorske disertacije:Regularizovani tragovi graničnih problema generisanih jednačinama tipa Štruma-Liuvila sa dva kašnjenja
Mentor: prof. dr Milenko Pikula
Datum odbrane: 25.8.2021.

Kandidat: Miodrag Petrović
Naslov doktorske disertacije: Pravoslavno-rodoljubiva lirika Slobodana Rakitića
Mentor: prof. dr Miloš Kovačević
Datum odbrane: 3.9.2021.

Kandidat: Suzana Bunčić
Naslov doktorske disertacije: Poetika proze Moma Kapora
Mentor: prof. dr Ranko Popović
Datum odbrane: 19.11.2021.

Kandidat: Enita Čustović
Naslov doktorske disertacije: Uloga i značaj televizijskih obrazovnih programa u medijskom opismenjavanju mladih u savremenom bosanskohercegovačkom društvu
Mentor: prof. dr Vesna Đurić
Datum odbrane: 24.03.2022.

Kandidat: Marijana Mitrić
Naslov doktorske disertacije: Junakinje narodnih pjesama kao likovi u savremenoj srpskoj drami
Mentor: prof. dr Saša Knežević
Datum odbrane: 14.06.2022.

Kandidat: Čedomir Knežević
Naslov doktorske disertacije: Diferencijalne crte u kolokacijskim vezama u imeničkoj sintagmi u engleskom i srpskom jeziku ekonomske struke
Mentor: prof. dr Miloš Kovačević
Datum odbrane: 17.06.2022.

Kandidat: Ljubica Dragišić
Naslov doktorske disertacije: Socijalnopsihološki faktori motivacije za rukovođenje
Mentor: prof. dr Nataša Kostić
Datum odbrane: 14.09.2022.

Kandidat: Valentina Vukmirović Stefanović
Naslov doktorske disertacije: Poetika proznog pisma Slobodana Selenića
Mentor: prof. dr Sanja Macura
Datum odbrane: 29.09.2022.

Kandidat: Srđan Šućur
Naslov doktorske disertacije: Transfer u frazeološkoj kompetenciji u pisanju na engleskom jeziku kao stranom kod srbofonih govornika
Mentor: prof. dr Jelena Marković
Datum odbrane: 18.06.2022.

Kandidat: Svetlana Vuksanović
Naslov doktorske disertacije: Tipovi doživljenog govora u Ćosićevom romanu Vreme smrti –englesko srpske paralele
Mentor: prof. dr Vera Vujević
Datum odbrane: 14.09.2022.

Kandidat: Biljana Mišić
Naslov doktorske disertacije: Prenesena značenja glagola kretanja u književnoumjetničkom i naučnom stilu
Mentor: prof. dr Miloš Kovačević
Datum odbrane: 10.02.2023.

Kandidat: Jelena Vujičić
Naslov doktorske disertacije: Analiza negativnog transfera sa maternjeg na kineski jezik u pisanoj produkciji srbofonih studenata
Mentor: prof. dr Ana M. Jovanović
Datum odbrane: 23.06.2023.

Kandidat: Nebojša Radić
Naslov doktorske disertacije: Lokalni, distorzioni, globalni i spregnuti gubitak stabilnosti hladno oblikovanih tankozidnih profila otvorenog poprečnog presjeka
Mentor: prof.dr Dobroslav Ružić
Datum odbrane: 11.01.2008.

Kandidat: Bogdan Marić
Naslov doktorske disertacije: Model upravljanja proizvodnim procesom u remontno-proizvodnom sistemu na bazi LEAN koncepta
Mentor: prof. dr Ilija Ćosić
Datum odbrane: 13.07.2010.

Kandidat: Slaviša Moljević
Naslov doktorske disertacije: Istraživanje opravdanosti ulaganja u infrastrukturu u Sarajevsko –romanijskom regionu
Mentor: prof. dr Slavko Arsovski
Datum odbrane: 19.11.2010.

Kandidat: Predrag Guzina
Naslov doktorske disertacije: Efikasnost procesa planiranja i upravljanja proizvodnjom
Mentor: prof. dr Slavko Arsovski
Datum odbrane: 08.12.2012.

Kandidat: Vlado Medaković
Naslov doktorske disertacije: Istraživanje uslova za razvoj malih i mikro preduzeća i razvoj modela preduzetničke infrastrukture
Mentor: prof. dr Ilija Ćosić
Datum odbrane: 17.12.2012.

Kandidat: Stojko Biočanin
Naslov doktorske disertacije: Optimalna periodičnost održavanja vozila posebne namjene
Mentor: prof. dr Ranko Božičković
Datum odbrane: 25.01.2013.

Kandidat: Milan Plavšić
Naslov doktorske disertacije: Mogućnost stabiliziranja senzibilizirane i naprsle strukture materijala katalitičkih cijevi reforming peći
Mentor: prof. dr Ranko Zrlić
Datum odbrane: 25.01.2013.

Kandidat: Saša Čudić
Naslov doktorske disertacije: Model poboljšanja bitnih karakteristika usluga primjenom alata kvaliteta
Mentor: prof. dr Miloš Sorak
Datum odbrane: 15.03.2014.

Kandidat: Mile Stojilković
Naslov doktorske disertacije: Istraživanje primjene ekoloških ulja u tribološkim sistemima
Mentor: prof. dr Dušan Golubović
Datum odbrane: 23.05.2014.

Kandidat: Milija Kraišnik
Naslov doktorske disertacije: Uticaj naponsko-deformacionog stanja na razvoj oštećenja mikrostrukture i deformabilnost materijala pri hladnom zapreminskom deformisanju
Mentor: prof. dr Dragiša Vilotić
Datum odbrane: 14.05.2014.

Kandidat: Goran Orašanin
Naslov doktorske disertacije: Komparativna analiza metoda višekriterijumske optimizacije u primjeni na vodovodne sisteme
Mentor: prof. dr Dušan Golubović
Datum odbrane: 21.03.2015.

Kandidat: Amir Halep
Naslov doktorske disertacije: Vibraciono – termički indikator neispravnosti kliznih ležaja
Mentor: prof. dr Ranko Antunović
Datum odbrane: 02.06.2015.

Kandidat: Srđan Vasković
Naslov doktorske disertacije: Razvoj modela za ocjenu prihvatljivosti energetskih lanaca pri proizvodnji energije i energenata iz biomase
Mentor: prof. dr Petar Gvero
Datum odbrane: 16.03.2016.

Kandidat: Nikola Manojlović
Naslov doktorske disertacije: Istraživanje uticaja pouzdanosti amortizera na efikasnost kočenja putničkih vozila
Mentor: prof. dr Ranko Božičković
Datum odbrane: 18.03.2016.

Kandidat: Igor Epler
Naslov doktorske disertacije: „LEAN“ koncept u održavanju tehničkih sistema specijalne namjene
Mentor: prof. dr Ranko Božičković
Datum odbrane: 29.03.2017.

Kandidat: Dejan Jeremić
Naslov doktorske disertacije: Izvijanje i vibracije dvoslojnih nanoploča ugrađenih u Pasternakov elastični medij primjenom nelokalne mehanike kontilnuuma
Mentor: prof. dr Nebojša Radić
Datum odbrane: 26.04. 2018.

Kandidat: Bekir Novkinić
Naslov doktorske disertacije: Optimizacija oslonaca deformabilnog dinamički opterećenog tijela u uslovima malih dozvoljenih pomjeranja
Mentor: prof. dr Branko Tadić
Datum odbrane: 21.06.2019.

Kandidat: Biljana Prohaska
Naslov doktorske disertacije: Optimizacija geometrije gasnih gorionika visokog stepena perforacije zbog smanjenja toplotnih naprezanja
Mentor: prof. dr Nebojša Radić
Datum odbrane: 14.09.2022.

Kandidat: Davor Milić
Naslov doktorske disertacije: Prilog istraživanju optimizacije potrošnje toplotne energije u industrijskim termoenergetskim sistemima
Mentor: prof. dr Stojan Simić
Datum odbrane: 30.09.2022.

Kandidat: Miroslav Kezunović
Naslov doktorske disertacije: Značaj liječenja ruptura Ahilove tetive perkutanom metodom kod sportista
Mentor: prof. dr Slobodan Slavković
Datum odbrane: 22.12.2001.

Kandidat: Slavko Ždrale
Naslov doktorske disertacije: Opšta bolnica kao optimalan organizacioni oblik zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u ratu
Mentor: akademik Mirko Šošić
Datum odbrane: 26.12.2001.

Kandidat: Milan Novaković
Naslov doktorske disertacije: Suicid i homicid socijalno socijalno demografske i etičke karakteristike
Mentor: prof. dr Jovan Marić
Datum odbrane: 06.12.2002.

Kandidat: Slavica Eremić
Naslov doktorske disertacije: Faktori koji utiču na funkcionalnu sposobnost amputacionog patrljka
Mentor: prof. dr Veljko Đukić
Datum odbrane: 16.12.2002.

Kandidat: Stevan Trbojević
Naslov doktorske disertacije: Procjena medikamentoznog i hirurškog tretmana perianalne bolesti i bolesnika sa infamatornim bolestima crijeva
Mentor: prof. dr Zoran Krivokapić
Datum odbrane: 30.10.2002.

Kandidat: Snježana Milićević
Naslov doktorske disertacije: Analiza uspješnosti tretmana benigne hiperplazije prostate metodata otvorene prostatektomije i transuretvlne rejekcije
Mentor: prof. dr Jovan Nikolić
Datum odbrane: 25.06.2004.

Kandidat: Siniša Ristić
Naslov doktorske disertacije: Dejstvo nikotina humoralni imunski odgovor
Mentor: prof. dr Vojislav Pantić
Datum odbrane: 15.04.2006.

Kandidat: Mileta Golubović
Naslov doktorske disertacije: Imunohistohemijsko ispitivanje prognostičkih faktora u karcinoidu bronha
Mentor: prof. dr Živka Eri
Datum odbrane: 05.04.2007.

Kandidat: Biljana Mijović
Naslov doktorske disertacije: Ispitivanje faktora rizika za nastanak urinarnih bolničkih infekcija
Mentor: prof. dr Slavenka Janković
Datum odbrane: 01.06.2007.

Kandidat: Filip Vukmirović
Naslov doktorske disertacije: Prognostički značaj analize tumorske angiogeneze ekspresije vaskularnog endotelnog faktora rasta i epidermalnog faktora rasta receptora u karcinomima želuca
Mentor: prof. dr Slaviša Ušaj Knežević
Datum odbrane:11.10.2007.

Kandidat: Maja Račić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj komunikacije između ljekara i pacijenta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na tok hroničnih oboljenja
Mentor: prof. dr Gordana Tešanović
Datum odbrane: 16.10.2007.

Kandidat: Zoran Mihailović
Naslov doktorske disertacije:Terapijski efekti balneokompleksa Banje Koviljače kod gonartoze
Mentor: prof. dr Milorad Jevtić
Datum odbrane: 24.01.2008.

Kandidat: Goran Opsenica
Naslov doktorske disertacije: Magnetno rezonantna dijagnostika prednjeg ukrštenog ligamenta koljena-komparacija fleksionog pregleda i kose sagitalne rekonstrukcije
Mentor: prof. dr Dragoljub Nenezić
Datum odbrane: 23.02.2008.

Kandidat: Dejan Bokonjić
Naslov doktorske disertacije: Ekspresija i funkcija receptora sličnih TOLL-u na humanim granulocitima periferne krvi
Mentor: prof. dr Miodrag Čolić
Datum odbrane: 29.08.2008.

Kandidat: Ljiljana Vučković
Naslov doktorske disertacije: Angiogeneza i ekspresija proangiogenih faktora VGF, EFG i MM9 u skvamoznom karcinomu bronha i njihov značaj u prognozi bolesti
Mentor: prof. dr Živka Eri
Datum odbrane: 19.09.2008.

Kandidat: Dragoslava Jovanović
Naslov doktorske disertacije: Verifikacija, kvantifikacija i kvalifikacija traumatskih oštećenja neurogenih pleksusa elektromioneurografijom
Mentor: prof. dr Iva Berisavac
Datum odbrane: 08.05.2009.

Kandidat: Zoran Terzić
Naslov doktorske disertacije: Mogućnosti rekonstrukcije trećne potkoljenice i stopala reverzibilnim režnjem baziranim na a. suralis medialis
Mentor: prof. dr Veljko Marić
Datum odbrane: 13.12.2010.

Kandidat: Nikola Stojanović
Naslov doktorske disertacije: Klinička i mikrobiološka ispitivanja efikasnosti medikovanih gutaperka poena
Mentor: prof. dr Slavoljub Živković
Datum odbrane: 16.09.2011.

Kandidat: Vinko Đurić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj profesionalnih štetnosti na morbiditet, apsentizam, traumatizam i invalidnost kod radnika rudnika TE Ugljevik
Mentor: prof. dr Jelica Kojović
Datum odbrane: 28.10.2011.

Kandidat: Dragan Jovanović
Naslov doktorske disertacije: Struktura ličnosti homicidanata
Mentor: prof. dr Milan Novaković
Datum odbrane: 24.06.2011.

Kandidat: Vesna Krstović
Naslov doktorske disertacije:Ocjena radne sposobnosti i kvalitet života pacijenata oboljelih od diabetes melitusa
Mentor: prof. dr Jelica Kojović
Datum odbrane: 01.02.2011.

Kandidat: Smiljka Cicmil
Naslov doktorske disertacije: Procjena primjene koštano-tkivnih autotransplantata u terapiji dubokih infrakoštanih defekata paradoncijuma
Mentor: prof. dr Milica Nedić
Datum odbrane: 20.04.2012.

Kandidat: Vjeran Saratlić
Naslov doktorske disertacije: Hronični subduralni hematom, hirurški tretman, prevencija recidiva i ishod
Mentor: prof. dr Iva Berisavac
Datum odbrane: 01.06.2012.

Kandidat: Sanja Marić
Naslov doktorske disertacije: Strategija analgezije-evaluacija efekata oksidativnog stresa nakon kolecistektomije
Mentor: prof. dr Mujović Vujadin
Datum odbrane: 08.06.2012.

Kandidat: Radmil Marić
Naslov doktorske disertacije: Prilog standardizaciji tretmana hronične venske insuficijencije donjih ekstremiteta
Mentor: prof. dr Veljko Đukić
Datum odbrane: 08.06.2012.

Kandidat: Vesna Ljubojević
Naslov doktorske disertacije: Značaj ekspresije P53, KI-67 i VGF u pterigijumu konjuktive
Mentor: prof. dr Radoslav Gajanin
Datum odbrane: 05.10.2012.

Kandidat: Slavoljub Tomić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj adrenalina u lokalnom anestetičkom rastvoru na karakteristike sprovodne anestezije prednjih i srednjih gornjih alveolarnih nerava pristupom sa nepčane strane
Mentor: prof. dr Ljubomir Todorović
Datum odbrane: 30.10.2012.

Kandidat: Dragan Ivanović
Naslov doktorske disertacije: Ispitivanje glas jonomer cemenata sa tvrdim zubnim tkivima
Mentor: prof. dr Zoran Vuličević
Datum odbrane: 25.03.2013.

Kandidat: Lado Davidović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj lajnera na postoperativnu osjetljivost kompozitnih restauracija
Mentor: prof. dr Slavoljub Živković
Datum odbrane: 22.04.2013.

Kandidat: Vesna Ivanišević
Naslov doktorske disertacije: Komparativna analiza prognostičkih faktora sa posebnim osvrtom na ulogu proteina S100B kao markera u predviđanju toka i ishoda teške kraniocerebralne paralize
Mentor: prof. dr Iva Berisavac
Datum odbrane: 12.06.2013.

Kandidat: Dražan Erić
Naslov doktorske disertacije: Važnost poznavanja mikroanatomije fasciokutanih režnjeva u funkcionalnoj rekonstrukciji mekotkivnih defekata potkoljenice
Mentor: prof. dr Veljko Marić
Datum odbrane: 30.08.2013.

Kandidat: Maksim Kovačević
Naslov doktorske disertacije: Tretman preloma proksimalnog femura
Mentor: prof. dr Nikola Milićević
Datum odbrane: 29.11.2013.

Kandidat: Haso Sefo
Naslov doktorske disertacije: Cervikobrahijalne neuralgije uzrokovane hernijama diska:Procjena izbora i ishoda mikrohirurškog tretmana
Mentor: prof. dr Iva Berisavac
Datum odbrane: 31.01.2014.

Kandidat: Mirjana Ćuk
Naslov doktorske disertacije: Prognostički značaj karakteristika invazivnog fronta tumora , ekspresije E – kadherina i receptora epidermalnih faktora rasta u karcinomu želuca.
Mentor: prof. dr Radoslav Gajanin
Datum odbrane:

Kandidat: Svjetlana Janković
Naslov doktorske disertacije: Evaluacija faktora rizika i mogućnost prevencije oboljenja usta i zuba kod djece sa povećanom tjelesnom masom
Mentor: prof. dr Mirjana Ivanović
Datum odbrane: 30.06.2014.

Kandidat: Davidović Bojana
Naslov doktorske disertacije: Procjena stanja oralnog zdravlja djece sa astmom
Mentor: prof. dr Mirjana Ivanović
Datum odbrane: 19.09.2014.

Kandidat: Ivana Simić
Naslov doktorske disertacije: Komparativna efikasnost tehnika mandibularne anestezije prilikom hirurškog vađenja impaktiranih donjih umnjaka
Mentor: prof. dr Ljubomir Todorović
Datum odbrane: 23.01.2015.

Kandidat: Šiljak Slađana
Naslov doktorske disertacije: Socijalno-ekonomske nejednakosti u korištenju usluga zdravstvene zaštite
Mentor: prof. dr Slavenka Janković
Datum odbrane: 06.02.2015.

Kandidat: Gordana Macanović
Naslov doktorske disertacije: Ispitivanje enzima oksidacionog stresa u serumu bolesnica sa tumorima dojke
Mentor: prof. dr Milan Kulić
Datum odbrane: 03.07.2015.

Kandidat: Jelena Krunić
Naslov doktorske disertacije: Ozon u restaurativnoj stomatološkoj terapiji: Antibakterijski efekat i uticaj na VEGF u zubnoj pulpi
Mentor: prof.dr Dragica Stojić
Datum odbrane:06.07.2015.

Kandidat: Nenad Petković
Naslov doktorske disertacije: Odnos stimulatora i inhibitora vaskularnih kalcifikacija kod bolesnika sa endemskom nefropatijom
Mentor: prof. dr Ljubica Đukanović
Datum odbrane: 06.04.2015.

Kandidat: Jelena Erić
Naslov doktorske disertacije: Distribucija mastikatornog stresa na potporna tkiva kod sluzokožno, dentalno, implantantno i mješovito poduprtih zubnih nadoknada
Mentor: prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić
Datum odbrane: 20.06.2016.

Kandidat: Biljana Đukić
Naslov doktorske disertacije: Povezanost kvaliteta života i percepcije oboljenja sa ishodima liječenja kod pacijenata sa hroničnom srčanom insuficijencijom udruženom sa sideropenijskom anemijom
Mentor: prof. dr Maja Račić
Datum odbrane: 26.10.2016.

Kandidat: Radojka Bijelić
Naslov doktorske disertacije: Procjena faktora rizika za osteoporozu kod žena u menopauzi
Mentor: prof. dr Maja Račić
Datum odbrane: 04.11.2016.

Kandidat: Ismaili Baškim
Naslov doktorske disertacije: Modulacije lokalne citokinske mreže kod bolesnika sa paradontopatijom primjenom lasera male snage
Mentor: prof. dr Dejan Bokonjić
Datum odbrane: 27.01.2017.

Kandidat: Alija Aginčić
Naslov doktorske disertacije: Epidemiološka studija karcinoma i melanoma kože
Mentor: prof. dr Biljana Mijović
Datum odbrane: 27.11.2017.

Kandidat: Tanja Ivanović
Naslov doktorske disertacije: Efekti fiksne ortodontske terapije na pljuvačne mikrobiološke parametre, PH i puferski kapacitet pljuvačke
Mentor: prof. dr Predrag Nikolić
Datum odbrane: 26.02.2018.

Kandidat: Branislava Ćurčić
Naslov doktorske disertacije: Analiza mikroanatomskih i imunohistohemijskih karakteristika ganglijskih ćelija spinalnog senzitivnog gangliona
Mentor: prof. dr Milan Milisavljević
Datum odbrane: 13.04.2018.

Kandidat: Ljubinka Božić Majstorović
Naslov doktorske disertacije: Pravovremena detekcija i adekvatna terapija bubrežnih oštećenja kod pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom
Mentor: prof. dr Stevan Trbojević
Datum odbrane: 14.05.2018.

Kandidat: Dragana Drakul
Naslov doktorske disertacije: Značaj kalijumskih kanala antioksidativnog sistema u efektima pinacidila i magnezijum sulfata na izolovanim humanim umbilikalnim krvnim sudovima
Mentor: prof. dr Zorana Oreščanin Dušić
Datum odbrane: 30.05.2018.

Kandidat: Đorđe Božović
Naslov doktorske disertacije: Ispitivanje čvrstoće veze keramičkih materijala i kompozitnih cemenata na mikrostezanje
Mentor: prof. dr Slobodan Dodić
Datum odbrane: 16.07.2018.

Kandidat: Dragana Sokolović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj heksoprenalina i nikorandila na kontraktilnu aktivnost i antioksidativni sistem izolovanog uterusa
Mentor: prof. dr Slobodan Novaković
Datum odbrane:18.07.2018.

Kandidat: Marijana Kovačević
Naslov doktorske disertacije: Faktori rizika za nastanak i progresiju dijabetesne nefropatije
Mentor: prof. dr Ljubica Đukanović
Datum odbrane: 01.10.2018.

Kandidat: Mihael Stanojević
Naslov doktorske disertacije: Ispitivanje vrijednosti retencije kod homologih i heterologih parova konus kruna na implantatima.
Mentor: prof. dr Ivica Stančić
Datum odbrane: 12.10.2018.

Kandidat: Dragana Puhalo Sladoje
Naslov doktorske disertacije: Koncentracija regulatora apetita i adipocitokina u plazmi adolescenata sa gojaznošću i/ili metaboličkim sindromom
Mentor: prof. dr Bojana Kisić
Datum odbrane: 02.11.2018.

Kandidat: Biljana Milinković
Naslov doktorske disertacije: Parametri magnetne rezonance koji najbolje determinišu stepen remodelovanja i disfunkcije desnog srca kod bolesnika operisanog od tetralogije Fallot.
Mentor: prof. dr Ida Jovanović
Datum odbrane: 09.11.2018.

Kandidat: Mihailo Vukmirović
Naslov doktorske disertacije: Učestalost ventikularnih aritmija kod pacijenata sa dilatativnom neishemijskom i ishemijskom kardiomiopatijom
Mentor: prof. dr Siniša Ristić
Datum odbrane: 21.12.2018.

Kandidat: Alma Alihodžić Pašalić
Naslov doktorske disertacije: Potencijalne prednosti torakoskopske pleurodeze u palijaciji malignih pleuralnih izliva
Mentor: prof. dr Veljko Marić
Datum odbrane: 31.01.2019.

Kandidat: Verica Prodanović
Naslov doktorske disertacije: Prevalenca nijeme ishemije kao faktora rizika za iznenadnu srčanu smrt kod oboljelih od dijabetes melitusa
Mentor: prof. dr Dragan Kovačević
Datum odbrane: 11.03.2019.

Kandidat: Nada Avram
Naslov doktorske disertacije: Povezanost lipidnog statusa dijabetesnom retinopatijom kod pacijenata sa dijabetesom tip 2
Mentor: prof. dr Petar Aleksić
Datum odbrane: 24.04.2019.

Kandidat: Kujundžić Bojan
Naslov doktorske disertacije: Povezanost poliformizama u genima koji učestvuju u metabolizmu vitamina D sa rizikom za nastanak i kliničkim karakteristikama oralnog lihen planusa.
Mentor: prof. dr Ružica Kozomara
Datum odbrane: 25.04.2019.

Kandidat: Jelena Pavlović
Naslov doktorske disertacije: Razvoj pouzdanog skrining sistema za procjenu nutritivnog statusa kod osoba starije životne dobi prilagođenog za rad u ambulanti porodične medicine
Mentor: prof. dr Nedeljka Ivković
Datum odbrane: 28.05.2019.

Kandidat: Vladimir Čančar
Naslov doktorske disertacije: Komparativna analiza transvaginalnog, ultrazvučnog, histeroskopskog i histopatološkog nalaza endometrijuma kod postmenopauzalnih krvarenja
Mentor: prof. dr Vladimir Bošković
Datum odbrane: 03.06.2019.

Kandidat: Igor Radović
Naslov doktorske disertacije: Ispitivanja biokompatibilnosti i bioinduktivnosti novosintetisanog endodontskog nanomaterijala na bazi kalcijum aluminata
Mentor: prof. dr Slavoljub Živković
Datum odbrane: 08.07.2019.

Kandidat: Sandra Joković
Naslov doktorske disertacije: Povezanost zdravstvene pismenosti sa zdravstvenim stanjem korisnika primarne zaštite u Republici Srpskoj
Mentor: prof. dr Biljana Mijović
Datum odbrane: 27.09.2019.

Kandidat: Dragana Pavlović
Naslov doktorske disertacije: Povezanost polimorfizama gena za glutation transferaze M1 i T1 sa rizikom za nastanak dijabetesne nefropatije.
Mentor: prof. dr Ana Savić-Radojević
Datum odbrane: 18.11.2019.

Kandidat: Siniša Šolaja
Naslov doktorske disertacije: Prevalencija i faktori rizika za oštećenje sluha kod bolesnika liječenih redovnim hemodijalizama
Mentor: prof. dr Nenad Arsović
Datum odbrane: 24.12.2019.

Kandidat: Milena Todorović
Naslov doktorske disertacije: Učestalost gojaznosti i inzulinske rezistencije kod učenika završnih razreda srednjih škola
Mentor: prof. dr Biljana Mijović
Datum odbrane: 16.01.2020.

Kandidat: Bojan Joksimović
Naslov doktorske disertacije: Fenotipske i funkionalne karakteristike humanih mijeloidnih supresorskih ćelija diferentovanih in vitro od monocita pod uticajem faktora stimulacije granulocitnih makrofagnih kolonija, interleukina 6 i prostaglandina E2
Mentor: dr Sergej Tomić
Datum odbrane: 26.06.2020.

Kandidat: Jelena Vladičić Mašić
Naslov doktorske disertacije: Imunohistohemijske i morfometrijske karakteristike ćelija eritrocitopoeze u jetri humanog embriona i fetusa
Mentor: prof. dr Ivan Nikolić
Datum odbrane: 20.07.2020.

Kandidat: Nataša Loga Andrijić
Naslov doktorske disertacije: Značaj infalmatornih parametara, citokina, urične kiseline, albumina i bilirubina u kognitivnom oštećenju pacijenata sa akutnim ishemičnim moždanim udarom
Mentor: prof. dr Novica Petrović
Datum odbrane: 29.10.2020.

Kandidat: Brankica Davidović
Naslov doktorske disertacije: Endodonstki status i ishod endodonstskog liječenja kod oboljelih od dijabetes melitusa tip 2 u zavisnosti od nivoa glikolisanog hemoglobina u serumu
Mentor: prof. dr Nikola Stojanović
Datum odbrane: 27.11.2020.

Kandidat: Radmila Balaban Đurević
Naslov doktorske disertacije: Korelativna studija elemenata u gornjoj očnoj pukotini (fissura orbitalis superior)
Mentor: Prof.dr Maja Vulović, Univerzitet u Kragujevcu Fakultet medicinskoh nauka
Datum odbrane: 23.06.2021.

Kandidat: Ganimeta Bakalović
Naslov doktorske disertacije: Odnos poremećaja funkcije granulocita periferne krvi i kliničke slike djece oboljele od cistične fibroze
Mentor: prof. dr Dejan Bokonjić
Datum odbrane: 21.04.2022.

Kandidat: Miroslav Obrenović
Naslov doktorske disertacije: Udruženost polimorfizama za gene Toll-like 3, toll-like 7 i Toll-like 9 receptora sa rizikom za nastanak i ishodom bolesti kod pacijenata sa oralnim skvamoznćelijskim karcinomom
Mentor: prof. dr Nebojša Jović
Datum odbrane: 07.07.2022.

Kandidat: Zorica Stojanović
Naslov doktorske disertacije: Analiza distribucije okluzalnih opterećenja u modelima različito dizajniranih implantata primjenom metode konačnih elemenata
Mentor: prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić
Datum odbrane: 15.07.2022.

Kandidat: Aleksandra Žuža
Naslov doktorske disertacije: Sistem za irigaciju kanala korijena zuba sa negativnim apikalnim pritiskom: antibakterijski efekat i uticaj na postoperativni bol
Mentor: prof. dr Mirjana Vujašković
Datum odbrane: 15.07.2022.

Kandidat: Jelena Lečić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj gojaznosti na efikasnost liječenja oboljelih od hronične parodontopatije
Mentor: prof. dr Smiljka Cicmil
Datum odbrane: 23.08.2022.

Kandidat: Olivera Ljuboja
Naslov doktorske disertacije: Procjena poremećaja funkcije neutralnih granulocita kod djece sa cističnom fibrozom
Mentor: prof. dr Dejan Bokonjić
Datum odbrane: 01.09.2022.

Kandidat: Ognjenka Janjić Pavlović
Naslov doktorske disertacije: Mogućnost primjene koncepta uzajamno štićene okluzije u terapiji bezubih pacijenata konvencionalnim totalnim zubnim protezama
Mentor: prof. dr Ivica Stančić
Datum odbrane: 02.09.2022.

Kandidat: Rade Miletić
Naslov doktorske disertacije: Ispitivanje kvaliteta života i ishoda hiruškog liječenja kod bolesnika sa masivnim ventralnim kilama
Mentor: prof. dr Radmil Marić
Datum odbrane: 27.09.2022.

Kandidat: Alen Pilav
Naslov doktorske disertacije: Korelacija pojave metastaza u intratorakalnim limfnim čvorovima sa stepenom intratumorske ekspresije CD 34 i CD 105 kod nemikrostaničnog karcinoma pluća
Mentor: prof. dr Radmil Marić
Datum odbrane: 28.09.2022.

Kandidat: Olivera Govedarica
Naslov doktorske disertacije: Ekspresija angiogenih faktora u gingivalnoj tečnosti kod oboljelih od hronične parodontopatije i dijabetesa melitus tip 2
Mentor: prof. dr Saša Čakić
Datum odbrane: 28.09.2022.

Kandidat: Miloš Vasiljević
Naslov doktorske disertacije: „Imunomodulacijska svojstava prirodnih celuloznih nanokristala“
Mentor: prof. dr Sergej Tomić
Datum odbrane: 30.08.2023.

Kandidat: Radanović Marina
Naslov doktorske disertacije: ” Fenotipske i funkcionalne karakteristike menzehimalnih stromalnih matičnih ćelija izolovanih iz zdravog i inflamiranog tkiva humane gingive ”
Mentor: prof. dr Miodrag Čolić, akademik
Datum odbrane: 28.09.2023.

Kandidat: Dabić Saša
Naslov doktorske disertacije: “Hiruško liječenje periapeksnih lezija: antibakterijski efekat ozona i uticaj ekspresije gena na ishod liječenja”,
Mentor: prof. dr Slavoljub Tomić
Datum odbrane: 22.12.2023.

Kandidat: Desanka Trakilović
Naslov doktorske disertacije: Pedagoško-didaktički principi nastave muzičke pismenosti u Republici Srpskoj
Mentor: prof. dr Zorislava Vasiljević
Datum odbrane: 22.07.1999.

Kandidat: Ivana Drobni
Naslov doktorske disertacije: Koaptacija smerova postavki elementarne muzičke pismenosti u muzičkom obrazovanju
Mentor: prof. dr Desanka Trakilović
Datum odbrane: 30.01.2006.

Kandidat: Dragica Milinković
Naslov doktorske disertacije: Geometrijsko modelovanje problemskih zadataka putem obrazovnog softvera
Mentor: prof. dr Nenad Petrović
Datum odbrane: 28.12.2006.

Kandidat: Dragana Radivojević
Naslov doktorske disertacije: Individualizacija nastave poznavanja prirode primjenom obrazovnog softvera
Mentor: prof. dr Milenko Ćurčić
Datum odbrane: 15.04.2016.

Kandidat: Marija Aleksandrović
Naslov doktorske disertacije: Kreativnost u umetničkom i dečijem stvaralaštvu
Mentor: prof. dr Desanka Trakilović
Datum odbrane: 23.10.2017.

Kandidat: Ivana Simijonović
Naslov doktorske disertacije: Integrativni pristup realizaciji ekoloških sadržaja u nastavi prirode i društva
Mentor: prof. dr Milenko Ćurčić
Datum odbrane: 11.09.2022.

Kandidat: Milica Petrić
Naslov doktorske disertacije: Ambijentalna nastava u funkciji unapređenja znanja učenika iz prirode i društva
Mentor: prof. dr Milenko Ćurčić
Datum odbrane: 17.01.2022.

Kandidat: Goran Aljetić
Naslov doktorske disertacije: Procjena nastavnika osnovne škole o dometima i ograničenjima nastave (PPD) na daljinu za vrijeme pandemije Kovid-19
Mentor: prof. dr Brane Mikanović
Datum odbrane: 16.03.2023.

Kandidat: Milena Đurić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj Ca na mobilni Al u zemljištu, sintezu biomase i koncentraciju elemenata u pšenici
Mentor: prof. dr Mitar Bašović
Datum odbrane: 16.03.1998.

Kandidat: Đojo Arsenović
Naslov doktorske disertacije: Međusobna konkurentnost porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Semberiji
Mentor: prof. dr Branko Kostić
Datum odbrane: 09.10.2000.

Kandidat: Vesna Milić
Naslov doktorske disertacije: Istraživanje uticaja đubrenja, roka sadnje i sorti na produktivnost i kvalitet krompira
Mentor: prof. dr Dušan Kovačević
Datum odbrane: 23.04.2004.

Kandidat: Miloš Nožinić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj sorte, roka sjetve i lokaliteta na opsobine jarog ovsa (Avena sativa L.)
Mentor: prof. dr Novo Pržulj
Datum odbrane: 27.11.2008.

Kandidat: Tatjana Pandurević
Naslov doktorske disertacije: Uticaj starosti na proizvodnost, kvalitet i hemijski sastav jaja lakog linijskog hibrida kokoši
Mentor: prof. dr Sreten Mitrović
Datum odbrane: 25.08.2011.

Kandidat: Aleksandra Govedarica-Lučić
Naslov doktorske disertacije: Primjena agrotehničkih mjera u cilju zimske proizvodnje salate u plastenicima uz uštedu energije
Mentor: prof. dr Mihal Đurovka
Datum odbrane: 12.07.2012.

Kandidat: Miroslav Lalović
Naslov doktorske disertacije: Proučavanje uticaja sistema držanja, rase i proizvodne faze na direktne pokazatelje dobrobiti mliječnih krava
Mentor: prof. dr Marijana Vučinić
Datum odbrane: 22.07.2013.

Kandidat: Dejana Tešanović
Naslov doktorske disertacije: Entomofauna kruške sa posebnim osvrtom na bionomiju i suzbijanje najznačajnijih štetnih vrsta
Mentor: prof. dr Radoslava Spasić
Datum odbrane: 29.01.2015.

Kandidat: Vesna Tunguz
Naslov doktorske disertacije: Uticaj rudnika i termoelektrane Gacko na oštećenja zemljišta istočne Hercegovine
Mentor: prof. dr Ljiljana Nešić
Datum odbrane: 25.03.2015.

Kandidat: Igor Đurđić
Naslov doktorske disertacije: Kvalitativne i kvantitativne osobine odabranih genotipova jarog krmnog graška u zavisnosti od prihrane i agroekoloških uslova gajenja
Mentor: prof. dr Vladeta Stevović
Datum odbrane: 17.07.2020.

Kandidat: Mirjana Radović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj podloge na biološko – pomološke osobine i hemijski sastav ploda šljive (Prunus domestica L.)
Mentor: prof. dr Dragan Milatović, Poljoprivredni fakultet Zemun, Univerzitet u Beogradu
Datum odbrane: 18.06.2021.

Kandidat: Branka Govedarica
Naslov doktorske disertacije: Uticaj interakcije genotip x spoljna sredina na agronomske osobine krompira (Solanum tuberosum L.)
Mentor: prof. dr Novo Pržulj
Datum odbrane: 17.06.2022.

Kandidat: Tanja Jakišić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj tipa i plodnosti zemljišta, u različitim agroekološkim uslovima, na produktivnost i kvalitet krompira
Mentor: prof. dr Novo Pržulj
Datum odbrane: 30.09.2022.

Kandidat: Mehira Perviz
Naslov doktorske disertacije: Patogene, morfološke, odgajivačke i molekularne karakteristike izolata Alternaria spp, patogena mrkve
Mentor: prof. dr Vojislav Trkulja
Datum odbrane: 23.02.2022.

Kandidat: Borislav Petković
Naslov doktorske disertacije: Efekat interakcije genotip x spoljna sredina na prinos i kvalitet biomase i sjemena crvene djeteline (Trifolium pratense L.)
Mentor: prof. dr Novo Pržulj
Datum odbrane: 12.09.2022.

Kandidat: Saša Lalić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj oplemenjivača zemljišta na bazi fidrofilnog superadsorbenta na prinos i nutritivnu brijednost krompira
Mentor: prof. dr Vesna Milić
Datum odbrane: 17.03.2023.

Kandidat: Ljubiša Pavlović
Naslov doktorske disertacije: Naknada štete iz radnog odnosa
Mentor: prof dr Oliver Antić
Datum odbrane: 03.03.2012.

Kandidat: Frane Šago
Naslov doktorske disertacije: Socijalna teorija o pravu u djelu svetog Tome Akvinskog
Mentor: prof. dr Predrag Dimitrijević
Datum odbrane: 07.07.2012.

Kandidat: Biljana Vukoslavčević
Naslov doktorske disertacije: Odstupanje od redovne primjene kolizionih normi
Mentor: prof. dr Vladimir Čolović
Datum odbrane: 25.04.2013.

Kandidat: Mladenka Govedarica
Naslov doktorske disertacije: Maloljetni učinioci u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske
Mentor: Akademik Miodrag Simović
Datum odbrane: 25.04.2013.

Kandidat: Bojana Vasiljević
Naslov doktorske disertacije: Pravna regulativa poreskog sistema u Bosni i Hercegovini
Mentor: prof. dr Božidar Raičević
Datum odbrane: 13.12.2013.

Kandidat: Aleksandra Vuković
Naslov doktorske disertacije: Antidiskriminacijsko radno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini
Mentor: prof. dr Jasminka Gradaščević – Sijerčić
Datum odbrane: 20.03.2015.

Kandidat: Aleksandar Božić
Naslov doktorske disertacije: Socijalno osiguranje u Republici Srpskoj – stvarnost i perspektive
Mentor: prof. dr Jasminka Gradaščević – Sijerčić
Datum odbrane: 22.09.2015.

Kandidat: Radislav Lale
Naslov doktorske disertacije: Osiguranje za slučaj nezaposlenosti u domaćem, uporednom i međunarodnom pravu
Mentor: prof. dr Aleksandar Petrović
Datum odbrane: 04.03.2016.

Kandidat: Dragoljub Reljić
Naslov doktorske disertacije: Nasilje nad starijim licima u Bosni i Hercegovini
Mentor: prof. dr Stanka Stjepanović
Datum odbrane: 06.09.2017.

Kandidat: Melvedin Jašarević
Naslov doktorske disertacije: Statusne promjene u reorganizaciji stečajnog dužnika
Mentor: prof. dr Dijana Marković – Bajalović
Datum odbrane: 15.11.2019.

Kandidat: Igor Petković
Naslov doktorske disertacije: Poreska utaja ili prevara
Mentor: dr Ivanka Marković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci
Datum odbrane: 3.9.2021.

Kandidat: Dragana Damjanović
Naslov doktorske disertacije: Uobičajeno boravište u međunarodnom privatnom pravu
Mentor: prof. dr Mirko Živković
Datum odbrane: 19.09.2022.

Kandidat: Mirjana Pupić
Naslov doktorske disertacije: Rimsko-pravna tradicija i kasnosrednjovjekovni dubrovački notarijat
Mentor: prof. dr Nikola Mojović
Datum odbrane: 24.09.2022.

Kandidat: Samardžić Predrag
Naslov doktorske disertacije: Mesijansko-sotiriološki karakter Hristovog krštenja
Mentor: prof. dr Mirko Tomasović
Datum odbrane: 22.12.2006.

Kandidat: Marić Ružica
Naslov doktorske disertacije: Život Crkve od 70 do 130 godine posle Hrista
Mentor: prof. dr Mirko Tomasović
Datum odbrane: 19.05.2007.

Kandidat: Panagopulos Aleksios
Naslov doktorske disertacije: Eshatološke dimenzije pedagogije po Sv. Jovanu Zlatoustom
Mentor: prof. dr mitropolit crnogorsko – primorski Amfilohije (Radović)
Datum odbrane: 23.11.2007.

Kandidat: Đogo Darko
Naslov doktorske disertacije: Hristološka eshatologija Rudolfa Butmana i Jirgena Maltmana –kritički osvrt iz perspektive pravoslavne teologije
Mentor: prof. dr Zdravko Peno
Datum odbrane: 25.05.2010.

Kandidat: Topalović Vladislav
Naslov doktorske disertacije: Ispunjenje starozavjetnih proroštava u Jevanđelju po Mateju
Mentor: prof. dr Mirko Tomasović
Datum odbrane: 26.05.2010.

Kandidat: Petrović Dalibor
Naslov doktorske disertacije: Uloga patrijarha Nikona u životu Ruske Crkve 17 veka
Mentor: prof. dr Radomir Popović
Datum odbrane: 17.06.2010.

Kandidat: Đurić Željko
Naslov doktorske disertacije: Služba episkopa po kanonima pravoslavne Crkve
Mentor: prof. dr Radomir Popović
Datum odbrane: 30.05.2011.

Kandidat: Tupeša Nenad
Naslov doktorske disertacije: Uticaj istočnih anafora na zapadne liturgije
Mentor: prof. dr Mirko Tomasović
Datum odbrane: 07.11.2011.

Kandidat: Šoljević Saša
Naslov doktorske disertacije: Položaj Srpske pravoslavne crkve u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini između 1945. i 1975. godine
Mentor: prof. dr Predrag Puzović
Datum odbrane: 24.02.2012.

Kandidat: Živković Ivica
Naslov doktorske disertacije: Položaj i pravo deteta u predanju Crkve i u istoriji zapadnog društva
Mentor: prof. dr Boris Brajović
Datum odbrane: 24.02.2012.

Kandidat: Marojević Nikola
Naslov doktorske disertacije: Antropologija F.M. Dostojevskog
Mentor: prof. dr Boris Brajović
Datum odbrane: 11.06.2012.

Kandidat: Denda Savo
Naslov doktorske disertacije: Tajna oboženja u bogoslovlju i pastirskom služenju starca Sofronija
Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović
Datum odbrane: 25.09.2012.

Kandidat: Dimitrijević Boban
Naslov doktorske disertacije: Učenje o papskom primatu u istoriji Crkve i mogućnosti njegovog poimanja danas
Mentor: prof. dr Predrag Puzović
Datum odbrane: 20.02.2013.

Kandidat: Stupar Vladimir
Naslov doktorske disertacije: Vaspitni i obrazovni značaj službi u Srbljaku
Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović
Datum odbrane: 17.06.2013.

Kandidat: Kondić Pavle
Naslov doktorske disertacije: Mitropolija Crnogorsko-primorska u drugoj polovini XIX vijeka i početkom XX vijeka (1851-1920)
Mentor: prof. dr Predrag Puzović
Datum odbrane: 25.09.2014.

Kandidat: Jelisavčić Zoran
Naslov doktorske disertacije: Bogoslovlje i metodika bogoslovlja Dijadoha Fotičkog
Mentor: prof. dr Boris Brajović
Datum odbrane: 11.06.2016.

Kandidat: Milin Savo
Naslov doktorske disertacije: Eshatologija kao osnova propovjedi Gospoda Isusa Hrista
Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović
Datum odbrane: 03.10.2016.

Kandidat: Grujić Dragan
Naslov doktorske disertacije: Mogućnost primjene socijalnog učenja crkve u savremenom društvu
Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović
Datum odbrane: 03.04.2017.

Kandidat: Stefanović Justin
Naslov doktorske disertacije: Mogućnost primene pokajne prakse rane crkve u savremenom dobu
Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović
Datum odbrane: 23.11.2017.

Kandidat: Pajkanović Zoran
Naslov doktorske disertacije: Sveti Filaret (Drozdov) kao egzegeza
Mentor: prof. dr Mirko Tomasović
Datum odbrane: 03.12.2018.

Kandidat: Mile Milekić
Naslov doktorske disertacije: Istraživanja performansi integrisanog menadžment sistema u socio-tehničkim sistemima na primjeru željeznica
Mentor: prof. dr Miroslav Bobrek
Datum odbrane: 05.09.2009.

Kandidat: Borislav Gojković
Naslov doktorske disertacije: Izbor strategije upravljanja saobraćajnim sredstvima na željeznicama na kraju životnog vijeka
Mentor: prof. dr Perica Gojković
Datum odbrane: 05.09.2009.

Kandidat: Zdravko Nunić
Naslov doktorske disertacije: Interakcija faktora otkaza motornih vozila i saobraćajnih nezgoda
Mentor: prof. dr Perica Gojković
Datum odbrane: 16.01.2012.

Kandidat: Mesud Ajanović
Naslov doktorske disertacije: Razvoj modela za ocjenu kvaliteta usluge servisa za motorna vozila
Mentor: prof. dr Perica Gojković
Datum odbrane: 16.01.2012.

Kandidat: Marko Subotić
Naslov doktorske disertacije: Ekvivalenti teretnih vozila u modelima analize kapaciteta i nivoa usluge dvotračnih puteva
Mentor: prof. dr Vladan Tubić
Datum odbrane: 24.06.2013.

Kandidat: Radovan Višković
Naslov doktorske disertacije: Interakcija primjene savremenih tehnologija transporta i optimizacije troškova
Mentor: prof. dr Perica Gojković
Datum odbrane: 01.07.2015.

Kandidat: Đorđe Popović
Naslov doktorske disertacije: Model za unapređenje kvaliteta transportne usluge u Poštama Srpske
Mentor: prof. dr Dejan Marković
Datum odbrane: 20.11.2015.

Kandidat: Aleksandar Stjepanović
Naslov doktorske disertacije: Multimedijalne aplikacije sa multimodalnim interakcijama inteligentnih transportnih sistema i prostorne informacione infrastrukture
Mentor: prof. dr Milorad Banjanin
Datum odbrane: 23.12.2015.

Kandidat: Nermin Čabrić
Naslov doktorske disertacije: Modeliranje bezbjednosti intermodalnog transporta metodom Petrijevih mreža
Mentor: prof. dr Slobodan Zečević
Datum odbrane: 19.05.2017.

Kandidat: Boško Đukić
Naslov doktorske disertacije: Istraživanje efikasnosti kočnog sistema protiv blokiranja točkova pri procesu kočenja vozila
Mentor: prof. dr Perica Gojković
Datum odbrane: 19.07.2017.

Kandidat: Zoran Ristikić
Naslov doktorske disertacije: Prilog istraživanju uticaja pritiska u pneumaticima na koeficijent otpora kotrljanja kod privrednih vozila
Mentor: prof. dr Mesud Ajanović
Datum odbrane: 24.06.2019.

Kandidat: Stojčić Mirko
Naslov doktorske disertacije: Adaptivni modeli entropijskog kodovanja komunikacije virtuelnih i fiičkih senzora za predikciju saobraćaja u mrežama
Mentor: prof. dr Dejan Drajić
Datum odbrane: 24.8.2021.

Kandidat: Goran Kuzmić
Naslov doktorske disertacije: Distribuirani informaciono komunikacioni sistem inteligentnog transportnog sistema za upravljanje putnom infrastrukturom
Mentor: prof. dr Dušanka Bundalo
Datum odbrane: 18.07.2022.

Kandidat: Dunja Radović Stojčić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj vozača početnika na uslove odvijanja saobraćaja prioritetnih raskrsnica
Mentor: prof. dr Vuk Bogdanović
Datum odbrane: 15.06.2023.

Kandidat: Dragica Lazić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj dodatka kreča na luženje boksita
Mentor: prof. dr Živan Živković
Datum odbrane: 28.11.1997.

Kandidat: Desimir Petković
Naslov doktorske disertacije: Termodinamička i kinetička ispitivanja u procesu oksidacije u sistemu Fe-Zn-S-O2
Mentor: prof. dr Živan Živković
Datum odbrane: 24.06.1998.

Kandidat: Milovan Jotanović
Naslov doktorske disertacije: Matematičko modeliranje apsorpciono-desorpcionih procesa
Mentor: prof. dr Slobodan Arsić
Datum odbrane: 29.09.1999.

Kandidat: Miladin Gligorić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj fizičko-hemijskih karakteristika aluminijum hidroksida na kvalitet kalcinirane glinice
Mentor: prof. dr Živan Živković
Datum odbrane: 08.10.1999.

Kandidat: Milomir Stojnić
Naslov doktorske disertacije: Optimizacija parametara rada vibracionog sita u funkciji efikasnosti prosejavanja kompleksnih đubriva
Mentor: prof. dr Radmila S. Jovanović
Datum odbrane: 29.10.1999.

Kandidat: Nako Georgijev
Naslov doktorske disertacije: Uticaj sastava mešavina celuloza na svojstva i parametre formiranja viskoznog tehničkog filamenta
Mentor: prof. dr Radmila S. Jovanović
Datum odbrane: 07.09.2001.

Kandidat: Vojislav Aleksić
Naslov doktorske disertacije: Izučavanje osobina mikroskristalne celuloze dobijene iz efluenata pri preradi celuloze viskoznim postupkom
Mentor: Dr Radmila S. Jovanović
Datum odbrane: 26.04.2002.

Kandidat: Goran Jakšić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj stepena aromatičnosti hidrokrekovanih baznih ulja na njihovu oksidacionu stabilnost
Mentor: prof. dr Slobodan Arsić
Datum odbrane: 24.09.2004.

Kandidat: Nikola Jović
Naslov doktorske disertacije: Kompleksna valorizacija jalovine rudnika azbesta Petrovo, Ozren
Mentor: prof. dr Jovan Đuković
Datum odbrane: 05.09.2005.

Kandidat: Smiljka Milisavljević
Naslov doktorske disertacije: Elektrohemijsko halogenovanje steroida
Mentor: prof. dr Rastko Vukićević
Datum odbrane: 06.09.2005.

Kandidat: Miladin Drobnjak
Naslov doktorske disertacije: Istraživanje mogućih interakcija komponenata u oligomineralnim hidrotermalnim i izvorskim vodama u procesu flaširanja i kasnijoj upotrebi
Mentor: prof. dr Miladin Gligorić
Datum odbrane: 16.11.2006.

Kandidat: Milorad Tomić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj režima elektrolize na dobijanje prahova metala
Mentor: prof. dr Miomir Pavlović
Datum odbrane: 09.03.2007.

Kandidat: Goran Tadić
Naslov doktorske disertacije: Proučavanje uticaja neidealnog toka faza na efikasnost operacije ekstrakcije
Mentor: prof. dr Aleksandar Tolić
Datum odbrane: 09.03.2007.

Kandidat: Vladan Mićić
Naslov doktorske disertacije: Ekstrakcija žalfije (Salvia officinalis L) superkritičnim ugljen dioksidom
Mentor: prof. dr Žika Lepojević
Datum odbrane: 16.12.2008.

Kandidat: Božidarka Arsenović
Naslov doktorske disertacije: Neka pitanja morfologije i strukture elektrohemijski istaloženih prevlaka metala
Mentor: prof. dr Miomir Pavlović
Datum odbrane: 26.12.2008.

Kandidat: Milenko Savić
Naslov doktorske disertacije: Režim i bilans površinskih i podzemnih voda sa aspekta njihovog kvaliteta, korišćenja i upravljanja riječnim slivom Save
Mentor: prof. dr Vaso Novaković
Datum odbrane: 12.06.2009.

Kandidat: Milka Stijepić
Naslov doktorske disertacije: Optimizacija dodatka inulina i koncentrata proteina surutke u proizvodnji tradicionalnog i probiotičkog jogurta
Mentor: prof. dr Spasenija Milanović
Datum odbrane: 16.03.2011.

Kandidat: Zoranka Malešević
Naslov doktorske disertacije: Istraživanje interakcija sumporovodonika sa prisutnim komponentama u vodama i pojedinim adsorpcionim sredstvima
Mentor: prof. dr Miladin Gligorić
Datum odbrane: 24.03.2011.

Kandidat: Radenko Smiljanić
Naslov doktorske disertacije: Kvalitet i struktura kristala aluminijum -hidroksida i glinice u zavisnosti od od tehnoloških parametara razlaganja aluminatnih rastvora
Mentor: prof. dr Dragica Lazić
Datum odbrane: 20.07.2012.

Kandidat: Bosiljka Stojanović
Naslov doktorske disertacije: Istraživanje stepena disperzije sumpora i njegovih jedinjenja sjeveroistočnog prostora Republike Srpske i uticaj na životnu sredinu
Mentor: prof. dr Jovan Đuković
Datum odbrane: 27.06.2014.

Kandidat: Milenko Smiljanić
Naslov doktorske disertacije: Promjena proteinskih profila tokom zrenja bijelih sireva u salamuri pripremljenih od kozjeg i kravljeg mlijeka
Mentor: prof. dr Miroljub Barać
Datum odbrane: 16.06.2015.

Kandidat: Dragan Vujadinović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj dodatka prirodnog porijekla na kvalitet i bezbijednost kobasica izrađenih prema načelima organske proizvodnje
Mentor: prof. dr Radoslav Grujić
Datum odbrane: 16.06.2015.

Kandidat: Zoran Đerić
Naslov doktorske disertacije: Regulatorna procjena funkcionisanja i mogući razlozi zastoja u u provođenju HACCP sistema u prehrambenoj industriji
Mentor: prof. dr Radoslav Grujić
Datum odbrane: 09.07.2015.

Kandidat: Dragana Kešelj
Naslov doktorske disertacije: Modelovanje morfoloških karakteristika mikroporoznih čestica NAY elektrolita tokom hidrotermalne sinteze
Mentor: prof. dr Dragica Lazić
Datum odbrane: 24.05.2016.

Kandidat: Ranko Grujić
Naslov doktorske disertacije: Analiza tansporta zagađujućih materija u podzemnim vodama akumuliranim u aluvijalnim sedimentima Dunava
Mentor: prof. dr Božo Dalmacija
Datum odbrane: 16.03.2016.

Kandidat: Nadira Bušatlić
Naslov doktorske disertacije: Uticaj dodatka meta-kaolina na pripremu i osobine fosfatno vezanih vatrostalnih materijala
Mentor: prof. dr Mitar Perušić
Datum odbrane: 27.04.2016.

Kandidat: Aleksandar Došić
Naslov doktorske disertacije: Primjena organskih imobilizacionih agenasa u remedijaciji otpadnog mulja
Mentor: prof. dr Miladin Gligorić
Datum odbrane: 01.07.2016.

Kandidat: Zoran Bjelović
Naslov doktorske disertacije: Strukturiranje poliuretanskih materijala na osnovu ricinusovog ulja kao polione komponente
Mentor: prof. dr Vojislav Aleksić
Datum odbrane: 08.07.2016.

Kandidat: Danica Savanović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj uslova smrzavanja na promjene i ponašanje proteina u prehrambenim proizvodima
Mentor: prof. dr Radoslav Grujić
Datum odbrane: 10.03.2017.

Kandidat: Neda-Tešan Tomić
Naslov doktorske disertacije: Istraživanje uticaja uništavanja municije i minsko-eksplozivnih sredstava na prisustvo i mobilnost teških metala u zemljištu
Mentor: prof. dr Slavko Smiljanić
Datum odbrane: 24.12.2019.

Kandidat: Džemila Agić
Naslov doktorske disertacije: Modeliranje parametara kvaliteta vazduha urbanog područja korištenjem metoda vještačke inteligencije
Mentor: prof. dr Halid Makić
Datum odbrane: 28.02.2020.

Kandidat: Džemila Agić
Naslov doktorske disertacije: Modeliranje parametara kvaliteta vazduha urbanog područja korištenjem metoda vještačke inteligencije
Mentor: prof. dr Halid Makić
Datum odbrane: 28.02.2020.

Kandidat: Nemanja Tošković
Naslov doktorske disertacije: Eksperimentalno određivanje,termodinamičko modelovanje i karakterizacija legura trojnih Ge-Sn-X (X=Ag.In) sistema
Mentor: prof. dr Duško Minić
Datum odbrane: 26.06.2020.

Kandidat: Sebila Hodžić Rekanović
Naslov doktorske disertacije: Uticaj režima toplotne obrade i dimljenja na karakteristike kvaliteta i bezbjednost proizvoda od mesa ovaca i peradi
Mentor: prof. dr Radoslav Grujić
Datum odbrane: 19.10.2020.

Kandidat: Gojković Vesna
Naslov doktorske disertacije: Analiza proteina glutena nosilaca alergijskih reakcija u hrani
Mentor: prof. dr Željka Marjanović Balaban
Datum odbrane: 23.10.2020.