Jačanje visokog obrazovanja u BiH

Jačanje visokog obrazovanja u BiH

Zajednički projekat “Jačanje visokog obrazovanja u BiH”

28. decembar 2005. – 27. januar 2008. godine

Ovaj zajednički projekat Evropske komisije i Vijeća Evrope je pokrenut kako bi pomogao BiH da ispuni svoje obaveze iz Bergenskog kominikea u maju 2005. godine: naime priprema i uvođenje funkcija na državnom nivou za priznavanje kvalifikacija i za procjenu, ocjenu i akreditaciju u visokom obrazovanju, bazirajući se na najboljoj evropskoj i međunarodnoj praksi.

Budžet projekta iznosi 364.000 €

Putem tehničke pomoći, obuke i izrade instrumenata i smjernica reforme zajedno sa BiH partnerima u visokom obrazovanju projekat je pomogao BiH da usvoji reforme visokog obrazovanja u skladu sa zahtjevima Bolonjskog procesa. Omogućio je BiH da izvjesti značajan napredak na konferenciji u Londonu u maju 2007. godine.

Fokus projekta

je bio na tri važna i međusobno povezana područja unutar Bolonjskog procesa.

 • Priznavanje diploma i perioda studija, što se odnosi na procjenu i priznavanje pojedinačnih diploma i perioda studija koji su stečeni u inostranstvu, i pružanje sličnih informacija na zahtjeve iz inostranstva o diplomama i periodima studija stečenim u BiH.
 • Osiguranje kvaliteta i akreditacija, što se odnosi na evaluaciju i unaprjeđenje visokoškolskih institucija i studijskih programa koje one nude.
 • Okvir za visokoškolske kvalifikacije BiH, koji predstavlja jedan opis obrazovnog sistema koji je međunarodno razumljiv. Postavlja referentne tačke za znanje i kompetencije koje se trebaju steći da bi se dobila akademska kvalifikacija ili diploma i izrađen je tako da osigura konzistentnu upotrebu naziva kvalifikacija.

Rezultati projekta

 • Izrada osnovnih strategija i smjernica za implementaciju Bolonjskih reformi u BiH
 • Državni akcioni plan kako bi se unaprijedile procedure vezane za priznavanje kvalifikacija u skladu sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju (Državni akcioni plan je dokument koji je podnijela svaka članica Bolonjskog procesa u decembru 2006. godine zajedno sa svojim dvogodišnjim izvještajem o Bolonjskim reformama)
 • Model za Dodatak diplomi koji izdaju Univerziteti BiH
 • Priručnik za Dodatak diplomi
 • Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju
 • Preporuke za njihovu implementaciju
 • Generički okvir visokoškolskih kvalifikacija u BiH
 • Preporuke za njegovu implementaciju

Ovi dokumenti su izrađeni u procesu koji je tekao od dna ka vrhu. Izrađeni su od strane radnih grupa BiH koje su uključivale sve javne univerzitete u BiH, studente, državna i entitetska ministarstva i 6 međunarodnih eksperata Vijeća Evrope. Ovi dokumenti su odobreni od strane svih javnih univerziteta, svih ministarstava zaduženih za obrazovanje i Brčko distrikta i usvojeni od strane Vijeća Ministara BiH 27. decembra 2007. godine. Usvajanje ovih dokumenata je zbog toga bio “potvrdan” čin a ne “normativna” odluka sa vrha.

 • U polju pružanja informacija i priznavanja, izgradnje kapaciteta u ministarstvu civilnih poslova BiH (obuka osoblja i tehnička pomoć kako bi se prikladno odgovorilo na zahtjeve iz inostranstva; pomoć sa uspostavljanjem web stranice, uključivanje BiH u ENIC-NARIC mrežu i web stranicu, pogledati www.enic-naric.net)
 • U sva tri osnovna polja projekta, izgradnja kapaciteta unutar ministarstava i univerziteta putem radnih grupa BiH i obuke od strane međunarodnih eksperata i uspostavljanje grupe “Bolonja promotora” među javnim Univerzitetima (jedan početni trening i pružanje instrumenata za diseminaciju)
 • U polju priznavanja i osiguranja kvaliteta, izrada detaljnih preporuka za uspostavljanje “Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta” i “Centra za informacije i priznavanje dokumenata” koje su predviđene Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH iz augusta 2007. godine.