Senat

Senat je najviše akademsko tijelo Univerziteta. Uređuje pitanja koja se odnose na nastavno-naučni, naučno-istraživački i umjetnički rad. Senat sačinjavaju: rektor, prorektori, po jedan član izabran iz reda akademskog osoblja sa punim radnim vremenom iz svake Organizacione jedinice, osim nastavnika kliničkih grana medicine i stomatologije sa nepunim radnim vremenom iz zdravstevnih ustanova koje su nastavna baza fakulteta, zatim predstavnici studenata sva tri ciklusa studija i to najmanje 15% od ukupnog broja članova Senata.

Rektor:

Prof. dr Milan Kulić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 univerzitet @ ues.rs.ba

Prorektor za nastavu:

Prof. dr Vera Ćevriz-Nišić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic @ ues.rs.ba

 

 

Prorektor za ljudske i materijalne resurse:

Prof. dr Srđan Lalić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
srdjan.lalic @ ues.rs.ba

 

 

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta:

Doc. dr Marko Gutalj

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 marko.gutalj @ ues.rs.ba

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj:

Doc. dr Jelena Krunić

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
jelena.krunic @ ues.rs.ba

Prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport:

Prof. mr Sandra Ivanović

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic @ ues.rs.ba

Elektrotehnički fakultet:

Prof. dr Slobodan Lubura


Ekonomski fakultet – Pale:

Prof. dr Aleksandar Stojanović

Ekonomski fakultet – Brčko:

Prof. dr Teodor Petrović

Mašinski fakultet:

Prof. dr Miroslav Milutinović

Medicinski fakultet :

Prof. dr Biljana Mijović

Muzička akademija:

Prof. Ljubo Božović


Akademija likovnih umjetnosti:

Prof. mr Sreten Milatović

Pedagoški fakultet:

Prof. dr Dragica Milinković

Poljoprivredni fakultet:

Prof. dr Vesna Milić

Pravni fakultet Pale:

Prof. dr Stanka Stjepanović

Pravoslavni Bogoslovski fakultet:

Doc. dr Vladimir Stupar

Tehnološki fakultet:

Prof. dr Mitar Perušić

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta:

Prof. dr Dejan Ćeremidžić

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje:

Doc. dr Budimirka Marinović

Filozofski fakultet:

Prof. dr Branka Brčkalo

Fakultet poslovne ekonomije:

Prof. dr Srđan Damjanović


Saobraćajni fakultet:

Prof. dr Ratko Đuričić

Student:

Miloš Vasiljević


Student:

Jovana Bojanić

Student:

Stefan Slijepčević

Student:

Luka Ždrale

Student:

Filip Matić