Senat

Senat je najviše akademsko tijelo Univerziteta. Uređuje pitanja koja se odnose na nastavno-naučni, naučno-istraživački i umjetnički rad. Senat sačinjavaju: rektor, prorektori, po jedan član izabran iz reda akademskog osoblja sa punim radnim vremenom iz svake Organizacione jedinice, osim nastavnika kliničkih grana medicine i stomatologije sa nepunim radnim vremenom iz zdravstevnih ustanova koje su nastavna baza fakulteta, zatim predstavnici studenata sva tri ciklusa studija i to najmanje 15% od ukupnog broja članova Senata.

Rektor:

Prof. dr Stevo Pašalić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 univerzitet@ues.rs.ba

 

 

Prorektor za nastavu:

Doc. dr Vera Ćevriz-Nišić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Prorektor za ljudske i materijalne resurse:

Prof. dr Srđan Lalić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 

 

 

 

 

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta:

Prof. dr Dejan Bokonjić

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 dejan.bokonjic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj:

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 

 

 

 

 

Prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport:

Prof. mr Sandra Ivanović

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Elektrotehnički fakultet:

Prof. dr Slobodan Lubura

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomski fakultet – Pale:

Prof. dr Aleksandar Stojanović

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomski fakultet – Brčko:

Prof. dr Teodor Petrović

 

 

 

 

 

 

 

Mašinski fakultet:

Prof. dr Miroslav Milutinović

 

 

 

 

 

 

Medicinski fakultet :

Prof. dr Biljana Mijović

 

 

 

 

 

 

 

Muzička akademija:

Prof. Ljubo Božović

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademija likovnih umjetnosti:

Prof. mr Sreten Milatović

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoški fakultet:

Prof. dr Dragica Milinković

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredni fakultet:

Prof. dr Vesna Milić

 

 

 

 

 

 

Pravni fakultet Pale:

Prof. dr Stanka Stjepanović

 

 

 

 

 

 

Pravoslavni Bogoslovski fakultet:

Doc. dr Vladimir Stupar

 

 

 

 

 

 

 

Tehnološki fakultet

Prof. dr Mitar Perušić

 

 

 

 

 

 

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta:

Prof. dr Dejan Ćeremidžić

 

 

 

 

 

 

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje:

Doc. dr Budimirka Marinović

 

 

 

 

 

 

Filozofski fakultet:

Prof. dr Branka Brčkalo

 

 

 

 

 

 

 

Fakultet poslovne ekonomije:

Prof. dr Srđan Damjanović

 

 

 

 

 

 

 

Saobraćajni fakultet:

Prof. dr Ratko Đuričić

 

 

 

 

 

 

 

Student:

Miloš Vasiljević

 

 

 

 

 

 

Student:

Jovana Bojanić

 

 

 

 

 

 

Student:

Stefan Slijepčević

 

 

 

 

 

 

Student:

Luka Ždrale

 

 

 

 

 

 

 

Student:

Filip Matić