Prorektor za NIR

Prorektor za NIR

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj

Prof. dr Jelena Krunić

+387 57 320 330
+387 57 320 330
jelena.krunic @ ues.rs.ba

Biografija

Dr Jelena Krunić je diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina 2005. godine kao student generacije. Godine 2010. stiče diplomu magistra medicinskih nauka (tema: Odnos karijesa i kserostomije izazvane psihotropnim lijekovima kod žena sa različitim estrogenskim statusom) i završava specijalizaciju iz bolesti zuba i endodoncije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na istom fakultetu 2015. godine završava doktorsku tezu (tema: Ozon u restaurativnoj stomatološkoj terapiji: antibakterijski efekat i uticaj na VEGF u zubnoj pulpi). Od završetka studija zaposlena je na Medicinskom fakultetu, a 2016. godine je izabrana u zvanje docenta na Katedri za dentalnu patologiju. Do sada je objavila više od 40 radova u internacionalnim i nacionalnim časopisima sa recenzijom, predstavila više od 60 radova na međunarodnim i nacionalnim konferencijama i održala brojna predavanja po pozivu. Koautor je jedne monografije („Interseansna medikacija u endodontskoj terapiji“) i praktikuma („Praktikum za pretkliničke vježbe iz bolesti zuba“). Učestvuje u radu uređivačkog i izdavačkog odbora časopisa Biomedicinska istraživanja i DentalArt KDS. Dobitnik je Nagrade za naučno-istraživački rad Komore doktora stomatologije RS i Plakete za najbolјeg istraživača Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Nјen primarni naučno-istraživački rad se odnosi na orofacijalni bol, liječenje karijesa i endodontsku terapiju zuba.