Koordinatori za osiguranje kvaliteta fakulteta / akademija

Koordinatori za osiguranje kvaliteta fakulteta / akademija

Koordinatori za osiguranje kvaliteta imenuju se od strane vijeća organizacionih jedinica.

Koordinatori za osiguranje kvaliteta organizacione jedinice koordinišu rad različitih komisija koje se formiraju za potrebe vrednovanja različitih segmenata funkcionisanja organizacione jedinice i djeluje u skladu sa prijedlogom aktivnosti koje podnese Komitet, a usvoji Senat Univerziteta.

Koordinatori za osiguranje kvaliteta jednom godišnje, a najčešće na početku naredne godine, izvještavaju naučno-nastavno vijeće odnosno umjetničko-nastavno vijeće o postignutim rezultatima u prethodnoj godini na organizacionoj jedinici.

Rad koordinatora za osiguranje kvaliteta organizacionim jedinicima organizuje i koordiniše Kancelarija za osiguranje kvaliteta.

 

KOORDINATORI ZA OSIGURANJE KVALITETA NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

 

Akademija likovnih umjetnosti Trebinje  –  Slobodan Vukićević

Pravoslavni bogoslovski fakultet Foča  – Ivana Topalović

Ekonomski fakultet Pale  –  Dejan Pljuco

Ekonomski fakultet Brčko  –  doc. dr Cviko Jekić

Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo  – Marijana Ćosović

Filozofski fakultet Pale  –  prof. dr Bilјana Milošević-Šošo

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta  – Sara Lučić

Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina  – Katarina Pavlović

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje  – Radoslav Vučurević

Mašinski fakultet Istočno Sarajevo  –  Ranka Gojković, ma

Muzička Akademija Istočno Sarajevo  –  Aleksandra Ivanović

Medicinski fakultet Foča  – Nikolina Kristina Drašković

Pedagoški fakultet Bijelјina –  Sanja Milić

Polјoprivredni fakultet Istočno Sarajevo  – Milan Jugović

Pravni fakultet Pale  – Sanja Kreštalica

Saobraćajni fakultet Doboj  –  dr Gordana Jotanović

Tehnološki fakultet Zvornik  –  Srđan Vuković

 

Prilozi:

 Pravilnik o osiguranju kvaliteta