Korisni linkovi

Agencija za akreditaciju Republike Srpske

www.heaars.com

 

 

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

www.vladars.net

 

 

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH

www.hea.gov.ba

 

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

cip.gov.ba

 

TEMPUS kancelarija BiH

www.tempusbih.com

 

Bolonjski proces

www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/

 

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Srbije

www.kapk.org

 

Svjetski univerzitetski servis BIH-SUS BIH

www.sus.ba

 

Svjetski univerzitetski servis Austria – WUS Austria

www.wus-austria.org

 

Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju – ENQA

www.enqa.eu

 

Evropska asocijacija univerziteta – EUA

www.eua.eu

 

Evropska asocijacija visokoobrazovnih institucija – EURASHE

www.eurashe.eu

 

 

Nacionalna unija studenata – ESIB

www.esu-online.org

 

Mreža agencija za osiguranje kvaliteta u Centralnoj i Istočnoj Evropi – CEE

www.ceenetwork.hu

 

Evropski konzorcijum za akreditaciju – ECA

www.ecaconsortium.net

 

Međunarodna mreža za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju – INQAAHE

www.inqaahe.org

 

Agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju – UK

www.qaa.ac.uk