Projekti iz osiguranja kvaliteta

Strateški menadžment visokoobrazovnih institucija zasnovan na integrisanom sistemu osiguranja kvalitete (SHEQA)

Poboljšanje sistema osiguranja kvaliteta na način da on postane instrument strateškog menadžmenta BiH univerziteta i da zajedno sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta i resornim ministarstvima podrži strukturalnu reformu visokog obrazovanja u cijeloj BiH …

Standardi Evropske Unije za akreditaciju studijskih programa na bosanskohercegovačkim univerzitetima

Uvođenje evropskih standarda i procedura u evaluaciju i akreditaciju studijskih programa na BiH univerzitetima …

Ugradnja osiguranja kvaliteta u doktorske studije

U pokušaju da premosti jaz između sadašnjeg stanja u visokom obrazovanju i naučnoj djelatnosti u BiH i evropske dobre prakse, projekt EQADE prvenstveno je usmjeren na instalisanje efikasnijih struktura osiguranja kvaliteta (QA) u dizajniranju i ponudi doktorskih programa na svim javnim univerzitetima u BiH. Projekat je posebno fokusiran na upravljanje kvalitetom i administriranje doktorskog obrazovanja na nivou univerziteta i razvoj konzistentnih standarda kvaliteta u doktorskog obrazovanja na nivou univerziteta i BiH …

Jačanje osiguranja kvaliteta na univerzitetima u BiH

razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta (ljudskih i infrastrukturnih), održiv razvoj QA sistema …

Jačanje visokog obrazovanja u BiH

Ovaj zajednički projekat Evropske komisije i Vijeća Evrope je pokrenut kako bi pomogao BiH da ispuni svoje obaveze iz Bergenskog kominikea u maju 2005. godine: naime priprema i uvođenje funkcija na državnom nivou za priznavanje kvalifikacija i za procjenu, ocjenu i akreditaciju u visokom obrazovanju, bazirajući se na najboljoj evropskoj i međunarodnoj praksi …

Od osiguranja kvaliteta do razvoja strategije

izgraditi i ojačati kapacitete na bh. univerzitetima za interno osiguranje kvaliteta (institucionalne samoevaluacije) na osnovu dobijenih rezultata, formulisati strategije razvoja BH. univerziteta …

Strateški i strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u BH visokom obrazovanju 2008 – 2010

Naziv projekta: “Strateški i strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u BH visokom obrazovanju 2008 – 2010” Donator: Austrijska razvojna kooperacija i Vlada Lihtenštajna Koordinator projekta: WUS Austria …

Strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta na univerzitetima u BiH

razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta (ljudskih i infrastrukturnih), održiv razvoj QA sistema …

Uloga zainteresovanih strana/stejkholdera u procedurama za obezbeđenje kvaliteta na medicinskim fakultetima u BiH

Opšti cilj ovog projekta, sa WUS Austrijom kao partnerom, treba da doprinese usklađivanju nastavnih planova i programa medicinskih fakulteta sa EU standardima medicinskog obrazovanja u saradnji sa internim i eksternim zainteresovanim stranama/stejkholderima, kao neizbježnim dijelom implementacije Bolonjskih principa u vezi sa ECTS i razvoja kurikuluma ka obrazovanju zasnovanom na kompetencijama …

Upravljanje kvalitetom u Medicini – QUMAMED

Glavni cilj ovog projekta bio bi uvođenje metoda za procjenu kvaliteta i procedure za internu evaluaciju zasnovane na EFQM modelu izvrsnosti. Preciznije, planiramo da edukujemo predstavnike administrativnog i nastavnog osoblja Medicinskih fakulteta koji učestvuju u projektu vezano za QM, glavne procedure i tehnike za unutrašnju evaluaciju i pomoću studija slučaja da ih upozna sa procedurama i tehnikama eksterne evaluacije. Takođe planiramo da razvijemo priručnik za QM. Priručnik će sadržavati osnovne podatke o QM, uvođenje u kvalitete, evaluaciji kurseva, najvažnije preporuke i sugestije u vezi pripreme, uvođenja i obavljanja samoevaluacionih izveštaja na medicinskim fakultetima i sl …

Uspostavljanje sistema ‘audit’ prakse osiguranja kvaliteta

razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta (ljudskih i infrastrukturnih), održiv razvoj sistema internog audita …