Projekti iz osiguranja kvaliteta

Projekti iz osiguranja kvaliteta

Strateški menadžment visokoobrazovnih institucija zasnovan na integrisanom sistemu osiguranja kvalitete (SHEQA)

Poboljšanje sistema osiguranja kvaliteta na način da on postane instrument strateškog menadžmenta BiH univerziteta i da zajedno sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta i resornim ministarstvima podrži strukturalnu reformu visokog obrazovanja u cijeloj BiH …

Standardi Evropske Unije za akreditaciju studijskih programa na bosanskohercegovačkim univerzitetima

Uvođenje evropskih standarda i procedura u evaluaciju i akreditaciju studijskih programa na BiH univerzitetima …

Ugradnja osiguranja kvaliteta u doktorske studije

U pokušaju da premosti jaz između sadašnjeg stanja u visokom obrazovanju i naučnoj djelatnosti u BiH i evropske dobre prakse, projekt EQADE prvenstveno je usmjeren na instalisanje efikasnijih struktura osiguranja kvaliteta (QA) u dizajniranju i ponudi doktorskih programa na svim javnim univerzitetima u BiH. Projekat je posebno fokusiran na upravljanje kvalitetom i administriranje doktorskog obrazovanja na nivou univerziteta i razvoj konzistentnih standarda kvaliteta u doktorskog obrazovanja na nivou univerziteta i BiH …

Jačanje osiguranja kvaliteta na univerzitetima u BiH

razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta (ljudskih i infrastrukturnih), održiv razvoj QA sistema …

Jačanje visokog obrazovanja u BiH

Ovaj zajednički projekat Evropske komisije i Vijeća Evrope je pokrenut kako bi pomogao BiH da ispuni svoje obaveze iz Bergenskog kominikea u maju 2005. godine: naime priprema i uvođenje funkcija na državnom nivou za priznavanje kvalifikacija i za procjenu, ocjenu i akreditaciju u visokom obrazovanju, bazirajući se na najboljoj evropskoj i međunarodnoj praksi …

Od osiguranja kvaliteta do razvoja strategije

izgraditi i ojačati kapacitete na bh. univerzitetima za interno osiguranje kvaliteta (institucionalne samoevaluacije) na osnovu dobijenih rezultata, formulisati strategije razvoja BH. univerziteta …

Strateški i strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u BH visokom obrazovanju 2008 – 2010

Naziv projekta: “Strateški i strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u BH visokom obrazovanju 2008 – 2010” Donator: Austrijska razvojna kooperacija i Vlada Lihtenštajna Koordinator projekta: WUS Austria …

Strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta na univerzitetima u BiH

razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta (ljudskih i infrastrukturnih), održiv razvoj QA sistema …

Uloga zainteresovanih strana/stejkholdera u procedurama za obezbeđenje kvaliteta na medicinskim fakultetima u BiH

Opšti cilj ovog projekta, sa WUS Austrijom kao partnerom, treba da doprinese usklađivanju nastavnih planova i programa medicinskih fakulteta sa EU standardima medicinskog obrazovanja u saradnji sa internim i eksternim zainteresovanim stranama/stejkholderima, kao neizbježnim dijelom implementacije Bolonjskih principa u vezi sa ECTS i razvoja kurikuluma ka obrazovanju zasnovanom na kompetencijama …

Upravljanje kvalitetom u Medicini – QUMAMED

Glavni cilj ovog projekta bio bi uvođenje metoda za procjenu kvaliteta i procedure za internu evaluaciju zasnovane na EFQM modelu izvrsnosti. Preciznije, planiramo da edukujemo predstavnike administrativnog i nastavnog osoblja Medicinskih fakulteta koji učestvuju u projektu vezano za QM, glavne procedure i tehnike za unutrašnju evaluaciju i pomoću studija slučaja da ih upozna sa procedurama i tehnikama eksterne evaluacije. Takođe planiramo da razvijemo priručnik za QM. Priručnik će sadržavati osnovne podatke o QM, uvođenje u kvalitete, evaluaciji kurseva, najvažnije preporuke i sugestije u vezi pripreme, uvođenja i obavljanja samoevaluacionih izveštaja na medicinskim fakultetima i sl …

Uspostavljanje sistema ‘audit’ prakse osiguranja kvaliteta

razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta (ljudskih i infrastrukturnih), održiv razvoj sistema internog audita …