Start / Organizacija / Rektor Univerziteta

Rektor Univerziteta

Rektor rukovodi, zastupa i predstavlja Univerzitet. Rektora bira Senat Univerziteta iz reda redovnih profesora u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu. Rektor se bira na period od četiri godine, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora. Radi razmatranja i zauzimanja stavova o pitanjima iz djelokruga Univerziteta, rektor obrazuje Kolegijum i Prošireni kolegijum. Članovi Kolegijuma su: rektor, prorektori, generalni sekretar, finansijski direktor Univerziteta i predstavnik studentskog predstavničkog tijela Univerziteta. Prošireni kolegijum, pored članova rektorskog Kolegijuma, čine predsjednik Upravnog odbora, dekani fakulteta i akademije i direktori instituta.

Prof. dr Stevo Pašalić

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu