Poslovnici

 1. Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 1.1 Izmjena Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu 17.04.2014. godine

        1.2. Izmjena Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu 10. 03. 2020. godine

        1.3 Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu 16.11.2020.

2.  Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 07. avgust 2020 godine

        2.1 Izmjene i dopune Poslovnika o radu Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 27.11.2020.

3. Poslovnik o radu Komiteta za osiguranje kvaliteta 12.04.2017. godine

4. Poslovnik o radu etičkog kominteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 19.09.2019. godine