Centri i laboratorije fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Centri i laboratorije fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Laboratorija za osnove elektrotehnike
Laboratorija za električna mjerenja
Laboratorija za elektroniku
Laboratorija za fiziku
Laboratorija za električne mašine
Laboratorija za elektromotorne pogone
Laboratorija za automatiku i robotiku
Laboratorija za robotiku i mehatroniku
Laboratorija za sisteme sa ugrađenim računarom
Laboratorija za telekomunikacije
Laboratorija za programabilne logičke kontrolere
Visokonaponska laboratorija za ispitivanje udarnim naponom
Laboratorija za parcijalna pražnjenja
Visokonaponska laboratorija za ispitivanje naponom frekvencije 50 Hz
Laboratorija za digitalne sisteme upravljanja
Laboratorija za elektromagnetiku
Laboratorija za informatiku (6 laboratorija)

Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta Brčko- NICEF BČ

Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta Pale – NICEF

CNC laboratorija
Mjerna laboratorija
Laboratorija za savremenu proizvodnju
CNC kabinet

Centar za ruski jezik i ruske studije
Centar za kineske studije
Centar za helenske studije
Centar za podršku studentima sa invaliditetom
Fono laboratorije
Laboratorija za informatiku

Centar za termoenergetiku i procesno mašinstvo
Centar (ispitno tijelo) za atestiranje vozila
Centar akreditovanih laboratorija
Laboratorija za CNC mašine alatke i CIM sisteme
Laboratorija za zavarivanje i ispitivanje materijala
Laboratorija za primijenjenu mehaniku i mašinske konstrukcije
Laboratorija za mjerenje i kontrolu kvaliteta

Centar za biomedicinske nauke
Centar za rani razvoj djece
Specijalistički centar za stomatologiju
Laboratorija za farmakologiju
Laboratorija za molekularnu genetiku
Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
Laboratorija za kliničke vještine
Anatomska sala
Mikroskopska sala
Računarski centri
Specijalizovani prostori za izvođenje praktičnog i naučnog rada

Naučni centar za populacionu edukaciju, rast i razvoj djece

Agropedološka laboratorija
Laboratorija za biologiju i mikrobiologiju
Laboratorija za ratarstvo i sjemenarstvo
Laboratorija za ispitivanje mlijeka i mliječnih proizvoda
Laboratorija za ispitivanje kvaliteta stočne hrane
Laboratorija za zaštitu biljaka
Laboratorija za hemiju

Tehničko-laboratorijski centar
Laboratorija za informatiku
Laboratorija za elektrotehniku i automatiku
Računarska laboratorija
Laboratorija za elektroniku
Laboratorija za optičke komunikacije
Laboratorija za fiziku
Laboratorija za računarske mreže

Laboratorija za biohemiju i organsku hemiju
Laboratorija za opštu i neorgansku hemiju
Laboratorija za analitičku i fizičku hemiju
Laboratorija za hemijsko-procesno inženjerstvo
Laboratorija za biologiju sa mikrobiologijom
Laboratorija za neorgansku i organsku hemijsku tehnologiju
Laboratorija za zaštitu životne sredine i otpadne vode
Laboratorija za elektrohemijsko inženjerstvo
Laboratorija za kvalitet životnih namirnica
Laboratorija za reološka ispitivanja
Laboratorija za instrumentalna ispitivanja
Poluindustrijsko postrojenje za preradu mesa
Poluindustrijsko postrojenje za toplotnu obradu hrane
Poluindustrijsko postrojenje za preradu žita i brašna